Czy każde naruszenie patentu czy prawa ochronnego na znak towarowy może stanowić przestępstwo?

Nie. Tylko te zachowania sprawcy, które wypełniają jednocześnie wszystkie ustawowe znamiona danego czynu zabronionego, mogą być uznane przez sąd za przestępstwo. Jednak to nie wszystko. Czyn zabroniony musi się ponadto charakteryzować społeczną szkodliwością, a sprawcy musi zostać przypisana wina. Dopiero łączne spełnienie wszystkich wymienionych przesłanek pozwala na uznanie, iż w danym przypadku doszło do popełnienia przestępstwa.

Nie można porównywać zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) z podstawami odpowiedzialności karnej. Inne są ich przesłanki oraz założenia. Co jednak istotne, współczesne prawo karne coraz szerzej realizuje także funkcję kompensacyjną. Dzięki temu możliwe jest dochodzenie w procesie karnym obowiązku naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W tym zakresie sąd karny stosuje bezpośrednio przepisy prawa cywilnego.