Polityka prywatności

I Wstęp

Prowadząc działalności gospodarczą, Grupa JWP zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z właściwymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Poniżej przedstawiamy informacje, które mogą być istotne w związku z korzystaniem z usług JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. (dalej: JWP) lub innego podmiotu z Grupy JWP (wymienionego tutaj), która jest stroną umowy świadczenia lub otrzymywania usług, lub podmiotem, z którym się kontaktowano w innym celu.

Przez dane osobowe rozumie się informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych są wspólnie podmioty stanowiące Grupę JWP (dalej Grupa JWP):

  • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp. k., adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000717985 | NIP: PL 526 011 18 68 | REGON: 010532597
  • JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska, adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa. NIP: PL 521 127 64 11 | REGON: 012877745
  • Fundacja JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk!, adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000379117 | NIP: PL 701 028 28 77 | REGON: 142823770

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych  Grupa JWP wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: dane@jwp.pl lub drogą pocztową pod adresem: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa.

II Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy w szczególności od tego, czy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową w celach informacyjnych, czy też korzysta z usług ofertowych za pośrednictwem strony internetowej lub usług tam opisanych, lecz realizowanych w inny sposób.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, aby zrealizować cele, na potrzeby których zgromadziliśmy dane osobowe.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

 • zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 • wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingowych, wysyłki newslettera, organizacji warsztatów i szkoleń, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania samej współpracy, z tym że nie dłużej niż 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez radców prawnych bądź adwokatów w ramach wykonywania zawodu,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

Uwzględniając zaufanie, którym użytkownicy obdarzają Grupę JWP, korzystając z naszego doradztwa prawnego, zastrzegamy sobie prawo do zachowywania w indywidualnych przypadkach danych osobowych pozwalających na zweryfikowanie konfliktu interesów w przypadku możliwości prowadzenia sprawy dla podmiotu będącego stroną przeciwną, w sprawie określonego użytkownika.

III Polityka cookies

Grupa JWP korzysta z następujących Stron Internetowych:

 • https://www.jwp.pl/ – strona Rzeczników Patentowych,
 • https://www.jwp-poland.com/ – strona Rzeczników Patentowych w wersji anglojęzycznej
 • https://www.jwp-legal.pl/ – strona Kancelarii Prawnej,
 • https://www.jwp-fundacja.pl/ – strona Fundacji.

Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz personalizacja strony internetowej, tworzenie statystyk strony internetowej.

Administratorem cookies jest Grupa JWP .

Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Grupa JWP korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

 1. Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej.
 2. Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej.
 3. Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Grupa JWP korzysta z systemu Google Analytics, który służy do analityki internetowej dając wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie  na przycisk „Dodaj” lub „Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na Stronie Internetowej. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na stronach tych mediów.

Dane podane przez użytkownika lub zbierane automatycznie Grupa JWP wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,
 4. analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej.

Wszelkie dodatkowe pytania związane wykorzystywaniem cookies prosimy kierować na adres e-mail info@jwp.pl. Zasady określone w Polityce cookies podlegają prawu polskiemu.

IV Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym:

 1. osobom upoważnionym przez Grupę JWP do przetwarzania danych,
 2. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 3. innym administratorom, np. kurierom.

Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Powierzenie danych osobowych klientów Grupy JWP pełnomocnikom zagranicznym z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje po ustaleniu tego z użytkownikiem.

Podmioty, którym udostępniane są dane użytkownika, mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Grupę JWP. Ponadto Grupa JWP współpracuje z doradcami, którzy powinni przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. JWP zawiera umowy powierzenia danych z poszczególnymi podmiotami określające warunki korzystania przez nich z danych osobowych.

V Google Analytics

Grupa JWP korzysta z usługi Google Analytics, który używa plików cookies przechowywanych na komputerze użytkownika. Dzięki temu uzyskujemy dane osobowe określające podmiot korzystający ze strony internetowej Grupy JWP, jak przykładowo adres IP. Informacje wynikające z plików cookies przekazywane są do Google Inc. i przechowywane na serwerze tej firmy. Google Inc. gromadzi i przetwarza dane zgodnie z własną polityką prywatności.

VI Dane osobowe w mediach społecznościowych

Grupa JWP dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Twitter, Facebook, LinkedIn i Youtube. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Grupy JWP.

VII Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia poufności danych Grupa JWP wdrożyła procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Grupy JWP.

Informacje przesyłane poprzez stronę internetową, w tym poprzez formularz kontaktowy, newsletter bądź w ramach  korzystania z usługi JWP Online, są zaszyfrowane protokołem SSL i pozostają niewidoczne dla osób trzecich.

Na bieżąco prowadzone są analizy ryzyka i monitorowana jest adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Ponadto Grupa JWP działa w poszanowaniu obowiązków wynikających z tajemnicy zawodowej rzeczników patentowych, tajemnicy radcy prawnego oraz tajemnicy adwokackiej.

VIII Prawa użytkownika

Każda osoba, której dane osobowe posiada Grupa JWP, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Grupa JWP zobowiązana jest do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres dane@jwp.pl.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Grupę JWP narusza przepisy prawa.

IX Regulamin świadczenia usług

Zgodnie z wymogami prawa szczegółowe warunki świadczenia usług na odległość są ujęte w Regulaminie świadczenia usług.

X Prawa autorskie

Treść Strony Internetowej jest chroniona prawem autorskim. Jej zawartość nie może być wykorzystywana na jakichkolwiek polach eksploatacji, chyba że JWP wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem możliwości korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

Logotyp podmiotu należącego do Grupy JWP zmieszczony na stronie internetowej stanowi zarejestrowany znak towarowy i podlega ochronie.

Treści będące utworami, przekazywane na blogu, w mediach społecznościowych i w newsletterze, również chronione są prawem autorskim przynależnym Grupie JWP.

XI Postanowienia końcowe

Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w newsletterze mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

Grupa JWP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian tych informacji w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie, bez wcześniejszego powiadamiania odbiorców.

Informacje handlowe dotyczące świadczonych usług mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji; nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

Zasady określone w Polityce prywatności podlegają prawu polskiemu.

Polityka prywatności i cookies może ulec aktualizacji, w szczególności w przypadku zmiany przepisów lub wytycznych odpowiednich urzędów.

Informacja RODO dotycząca portalu Facebook

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa JWP, którą tworzą podmioty będący Członkami Grupy JWP:
 • Fundacja JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk z siedzibą w Warszawie, wpisana pod nr 379117 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze Identyfikacji podatkowej NIP 7010282877,
 • JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska z siedzibą przy ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, NIP 5211276411, REGON 012877745,
 • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińska 75, 03-828, wpisaną pod nr 00000717985 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-011-18-68, REGON 010532597.
 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Informacje ogólne:
 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://www.facebook.com/privacy/explanation
 1. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • wysłały wiadomość.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Powiatu, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i e RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub w celu dochodzenia roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c i f RODO – interes prawny administratora lub strony trzeciej.
 2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek),
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
  • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;,
   • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. Odbiorcy danych:

W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

8. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
 • informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania, nie dłużej niż 1 miesiąc;
 • w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 • Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji

na zasadach określonych regulaminem Facebooka;

 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.

Informacja RODO dotycząca kanału Grupy JWP pod nazwą „JWP_IP” na portalu YouTube

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa JWP, którą tworzą podmioty będący Członkami Grupy JWP:
 • Fundacja JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk z siedzibą w Warszawie, wpisana pod nr 379117 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze Identyfikacji podatkowej NIP 7010282877,
 • JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska z siedzibą przy ul. Mińska 75, 03-828, NIP 5211276411, REGON 012877745,
 • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińska 75, 03-828, wpisaną pod nr 00000717985 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-011-18-68, REGON 010532597.
 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC oraz w celu informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz utrzymania społeczności z nami związanej,
  • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat, wiadomości.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
  • Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  • opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u.
   • w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym YouTube, dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube, anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Dodatkowo informujemy, iż YouTube przechowuje Pani/Pana  dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej.

 1. Odbiorcy danych:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  • właściciel portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.
 2. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu YouTube z zastosowaniem stosowanych przez YouTube klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez YouTube pod adresem

https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub www.privacyshield.gov/EU-USFramework

 1. Okres przechowywania danych:
  • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „YouTube Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie YouTube zgodnie z funkcjonowaniem serwisu YouTube.
 1. Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacje o źródle danych:

Państwa dane uzyskujemy od firmy YouTube oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage ’u na platformie internetowej YouTube.

 1. Pozostałe informacje:

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej.

Informacja RODO dotycząca profilu Twitter

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osób korzystających z profilu JWP jest Grupa JWP, którą tworzą podmioty będący Członkami Grupy JWP:

 • Fundacja JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk z siedzibą w Warszawie, wpisana pod nr 379117 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze Identyfikacji podatkowej NIP 7010282877,
 • JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska z siedzibą przy ul. Mińska 75, 03-828, NIP 5211276411, REGON 012877745,
 • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińska 75, 03-828, wpisaną pod nr 00000717985 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-011-18-68, REGON 010532597,

a także jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu JWP administrator portalu Twitter. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Twitter można znaleźć pod adresem https://cdn.cms-twdigitalassets.com/content/dam/legal-twitter/site-assets/privacy-page-gdpr/pdfs/PP_Q22018_April_EN.pdf

 1. Dane kontaktowe:

Z Administratorem skontaktować można się za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, za pomocą poczty email: info@jwp.pl lub telefonicznie: 22 436 05 07.

 1. Inspektor Ochrony Danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres Administratora lub za pomocą poczty email: iod@odosc.pl

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania profilem GRUPY JWP, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GRUPY JWP polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilem GRUPY JWP;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do JWP – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes GRUPY JWP, polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z GRUPĄ JWP.,
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów GRUPY JWP., za które GRUPA JWP uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Twitter jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Twitter w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Twitter tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane GRUPIE JWP, jako prowadzącemu fanpage.

5, Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Twitter w związku z korzystaniem z profilu GRUPY JWP, mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Twitter.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage GRUPY JWP mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Twitter.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez GRUPĘ JWP, przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu GRUPY JWP, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez GRUPĘ JWP, własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Twitter.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu GRUPY JWP, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

GRUPA JWP, może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z GRUPĄ JWP w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Twitter możesz kontaktować się także z administratorem portalu Twitter.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z profilu jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy czy kontaktowania się z GRUPĄ JWP).

Informacja RODO dotycząca profilu pod nazwą „JWP Patent& Trademark Attorneys” na portalu Linkedin

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej zwane „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu w serwisie społecznościowego (dalej „fanpage”) informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa JWP, którą tworzą podmioty będący Członkami Grupy JWP:
 • Fundacja JWP Masz Pomysł Masz Patent Masz Zysk z siedzibą w Warszawie, wpisana pod nr 379117 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze Identyfikacji podatkowej NIP 7010282877,
 • JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska z siedzibą przy ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa, NIP 5211276411, REGON 012877745,
 • JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińska 75, 03-828, wpisaną pod nr 00000717985 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 526-011-18-68, REGON 010532597.
 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@odosc.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Administrator przetwarza dane osób, które:

 • Podają swoje na portalu Linkedin w związku z korzystaniem z profilu Administratora. Dane te mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Linkedin,
 • wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na profilu Administratora mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Linkedin.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • w celu prowadzenia profilu Administratora na portalu społecznościowym Linkedin, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Linkedin oraz w celu informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowania różnych wydarzeń, budowania oraz utrzymania społeczności z nami związanej,
  • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Linkedin – komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na profilu Administratora,
  • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Linkedin jako dostawca narzędzi jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu firmowego Administratora, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne. W szczególności Linkedin w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil. W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Linkedin tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających), które mogą być udostępniane Administratorowi jako prowadzącemu profil.

 1. Okres przechowywania danych:
  • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
  • w związku ze specyfikacją portalu Linkedin informacje o osobach obserwujących profil, a także o treści komentarzy, postach i innych informacjach dostarczanych przez użytkowników są jawne,
  • Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu.
 2. Państwa prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacje o źródle danych:

Państwa dane uzyskujemy od dostawcy Linkedin, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na profilu Administratora.

 1. Pozostałe informacje:
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Linkedin, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt, wyświetlanie informacji od Administratora profilu.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl