Utwór, w kontekście prawa autorskiego, jest określany jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, który został ustalony w jakiejkolwiek formie. Nie musi on być skończony ani zgłoszony, aby podlegać ochronie prawnej. Co istotne, ochrona praw autorskich przysługuje twórcy od momentu stworzenia utworu, bez konieczności spełniania jakichkolwiek formalności, takich jak rejestracja czy zgłoszenie. Utwory mogą przybierać różne formy, w tym literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, plastyczne, fotograficzne, architektoniczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne i inne. W prawie autorskim rozróżnia się również utwory pierwotne i zależne (np. adaptacje, tłumaczenia, remiksy), przy czym utwory zależne mogą być chronione niezależnie od utworów pierwotnych.

Kluczowe są tu pojęcia działalności twórczej i indywidualnego charakteru. Twórczość jest to działalność kreacyjna prowadząca do stworzenia nowego wytworu, natomiast indywidualny charakter rozumieć należy jako piętno osobowości twórcy. To właśnie ten ślad osobowości stanowi o oryginalności utworu.

Co to jest ustalenie utworu?

Ustalenie utworu w kontekście prawa autorskiego odnosi się do procesu nadania utworowi konkretnej formy, która umożliwia jego percepcję przez inne osoby niż twórca. Utwór w tym sensie nie musi być zakończony ani formalnie zarejestrowany, aby podlegać ochronie prawnej. Obejmuje to różne formy twórczości, takie jak literatura, muzyka, grafika, a nawet mniej trwałe formy, jak występy sceniczne czy mówione wypowiedzi, pod warunkiem, że mogą być one postrzegane przez innych. Kluczowe w ustaleniu utworu jest, aby przybrał on formę pozwalającą na jego percepcję, nawet jeśli jest to forma nietrwała. Dzieło musi wyrażać indywidualny charakter twórcy i być wynikiem jego działalności twórczej, co oznacza, że musi wykazywać pewien stopień oryginalności i pomysłowości. Przykładem takiej formy będzie wygłoszenie wykładu lub deklamacja niespisanego wiersza, a także inne wytwory nie będące dziełami sztuki w tradycyjnym rozumieniu, takie jak projekty techniczne, plany, instrukcje, czy nawet kompozycje kwiatowe

Warto zauważyć, że w polskim systemie prawnym, podobnie jak w większości krajów przestrzegających Konwencji Berneńskiej, ochrona prawnoautorska przysługuje twórcy automatycznie od momentu ustalenia utworu, niezależnie od jego wartości artystycznej czy ekonomicznej.

Co to jest utrwalenie utworu?

Utrwalenie dotyczy zapisania utworu na jakimś nośniku materialnym, takim jak papier, płyta CD czy dysk twardy. Jest to proces, w którym utwór jest zapisywany w sposób, który umożliwia jego wielokrotne odtwarzanie lub rozpowszechnianie. Warto zauważyć, że dla korzystania z ochrony prawnoautorskiej nie jest wymagane utrwalenie utworu. Oznacza to, że ochroną objęte mogą być również dzieła niematerialne, takie jak inscenizacje teatralne czy wykonania muzyczne, które nie zostały utrwalone. Główna różnica między ustaleniem a utrwaleniem polega na tym, że ustalenie jest niezbędne do uzyskania ochrony prawnoautorskiej, podczas gdy utrwalenie nie jest wymagane, ale może służyć jako dowód istnienia i treści utworu. Podsumowując, aby utwór był objęty ochroną prawną, musi zostać ustalony, czyli wyrażony w jakiejkolwiek formie umożliwiającej jego percepcję. Utrwalenie, choć ważne w praktycznym kontekście, nie jest wymagane do skorzystania z ochrony prawnoautorskiej.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl