Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Zapewnianie kompleksowej ochrony wynalazków to jeden z kluczowych obszarów działalności naszej kancelarii. Oferujemy profesjonalną pomoc w pozyskaniu praw wyłącznych na wynalazki (patenty), począwszy od wykonania gruntownego badania patentowego, poprzez uzyskanie patentu, a kończąc na utrzymaniu go w mocy, dbając również o to, aby skutecznie przeciwdziałać naruszeniom przez osoby trzecie. Poniżej przedstawiamy część wykonywanych przez nas czynności:

 

Przed dokonaniem zgłoszenia w celu uzyskania patentu na wynalazek:
 • przeprowadzamy gruntowne analizy w ramach oferowanych przez nas badań patentowych (badania zdolności patentowej, poszukiwania w literaturze, badania stanu techniki etc.)
 • przygotowujemy opinie dotyczące zdolności patentowej

 

W celu uzyskania patentu na wynalazek:
 • opracowujemy i składamy zgłoszenia wynalazków  w trybach: krajowym (w Urzędzie Patentowym RP), międzynarodowym w trybie PCT, jak i zgłoszeń europejskich (w Europejskim Urzędzie Patentowym-EPO)
 • przeprowadzamy walidacje patentów europejskich
 • uzyskujemy dodatkowe świadectwa ochronne SPC

 

W celu utrzymania prawa wyłącznego w mocy:
 • monitorujemy terminarz płatności urzędowych
 • wnosimy opłaty za udzielenie i odnawianie patentów

 

W przypadku naruszenia prawa z patentu:
 • sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawach naruszeń patentów
 • prowadzimy mediacje i negocjacje w celu polubownego załatwienia spraw
 • prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz sądami administracyjnymi
 • prowadzimy postępowania cywilne, dotyczące ochrony patentów przed naruszeniami

 

W celu rozporządzenia prawem z patentu:
 • przeprowadzamy audyt stanu prawnego
 • przygotowujemy opinie prawne i stosowne analizy
 • przygotowujemy umowy, których przedmiotami są patenty, wdrożenia, komercjalizacja etc.

FAQ

Patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego i prawo z rejestracji topografii układów scalonych są aktywami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej. Posiadanie dóbr intelektualnych chronionych prawami własności przemysłowej w majątku przedsiębiorstwa:

 • daje wyłączność zarobkowego i zawodowego korzystania z przedmiotów własności przemysłowej, tym samym wyklucza możliwość swobodnego korzystania z nich przez konkurencję;
 • zwiększa dochody przedsiębiorstwa:

‣ poprzez udzielanie licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej (udzielenie licencji następuje na uzgodnionych przez strony warunkach) lub

‣ poprzez sprzedaż przedmiotu własności przemysłowej,

 • wzmacnia pozycję i przewagę konkurencyjną na rynku – wspiera kreowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa,
 • wzmacnia renomę przedsiębiorstwa,
 • podnosi poziom innowacyjności przedsiębiorstwa,
 • stwarza możliwość budowania ponadregionalnej współpracy poprzez tworzenie międzynarodowych konsorcjów.

Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o przyznanie patentu na wynalazek, słusznym rozwiązaniem jest prześledzenie obecnego stanu techniki i baz patentowych (samodzielnie bądź przy pomocy wyspecjalizowanego rzecznika patentowego) – to uchroni ubiegającego się o patent na wynalazek przed ryzykiem odmowy ze strony urzędu patentowego  czy też przed naruszeniem patentów innego podmiotu.

Źródła, cennych dla zgłaszającego informacji, możemy podzielić następująco:

 • Darmowe źródła:
 • Bazy krajowe
 • Bazy międzynarodowe
 • Źródła komercyjne:
 • Bazy o zasięgu międzynarodowym

W celu uzyskania szczegółowych informacja zachęcamy do KONTAKTU. Zespół Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi jest do Państwa dyspozycji.

Wygaśnięcie prawa wyłącznego [w tym przypadku patentu – przyp. red.] jest, obok unieważnienia oraz uchylenia decyzji o jego udzieleniu, jest jedną z przyczyn ustania praw wyłącznych.

Wedle art. 90 ust. 1 (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej), patent wygasa na skutek:

 1. upływu okresu, na który został udzielony;
 2. zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
 3. nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
 4. trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Patenty nie są udzielane na:

 • Wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
  Odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt
  Sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach
Udostępnij