Czym się różni patent od wynalazku?

Czym jest wynalazek?

Wynalazek to unikalne lub nowatorskie urządzenie, metoda, kompozycja, pomysł lub proces. Może to być zarówno ulepszenie istniejącej maszyny, produktu czy procesu w celu zwiększenia ich efektywności lub obniżenia kosztów, jak i całkowicie nowy koncept. Wynalazek, który jest wystarczająco unikalny, może być opatentowany, co daje wynalazcy prawa własności intelektualnej na określony czas i umożliwia licencjonowanie wynalazku w celach finansowych.

Proces tworzenia wynalazku często rozpoczyna się od pomysłu, który może być rozwijany na papierze, komputerze, poprzez próby i błędy, tworzenie modeli, eksperymentowanie, testowanie i/lub tworzenie całego wynalazku w jego pełnej formie. Historia pokazuje, że przejście od koncepcji wynalazku do działającego urządzenia nie zawsze jest szybkie lub bezpośrednie, a wynalazki mogą stać się bardziej użyteczne wraz z upływem czasu i następującymi zmianami

Czym jest patent?

Patent jest prawem wyłącznym pozwalającym na korzystanie z wynalazku przez określony czas (maksymalnie 20 lat) na zasadzie wyłączności w kraju, w którym został udzielony. O udzieleniu (lub odmowie udzielenia) patentu decyduje Urząd Patentowy w trakcie badania merytorycznego zgłoszenia wynalazku. Wynalazek to z kolei innowacyjne rozwiązanie o charakterze technicznym (urządzenie, sposób, zastosowanie itd.) nieznane wcześniej i nieoczywiste. Nie należy mylić wynalazku z patentem. Wynalazek można opatentować lub nie. To zależy przede wszystkim od tego, czy:

  1. spełnia on określone prawem przesłanki (przede wszystkim: nowość, poziom wynalazczy i przemysłowa stosowalność),
  2. opatentowanie wynalazku służy celom Uprawnionego. W niektórych okolicznościach lepiej jest zachować rozwiązanie w tajemnicy jako know how.

Prawo patentu na wynalazek

Prawo patentowe w Polsce reguluje zasady dotyczące uzyskiwania patentów na wynalazki. Patent nadaje twórcy wyłączne prawo do korzystania z wynalazku, zarówno w sposób zarobkowy, jak i zawodowy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura patentowa rozpoczyna się od złożenia wniosku w Urzędzie Patentowym RP, po czym następuje badanie formalno-prawne sprawy. Urząd sprawdza kompletność dokumentacji zgłoszeniowej i opłaty zgłoszeniowe. Kolejnym etapem jest badanie wstępne pod kątem nowości i poziomu wynalazczości wynalazku, a następnie przeprowadza się badanie merytoryczne.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl