Co zawiera dokument patentowy?

Dokument patentowy jest dokumentem stwierdzającym udzielenie patentu na wynalazek. Zawiera podstawowe informacje, takie jak numer patentu, tytuł wynalazku, od kiedy trwa patent i datę wydania dokumentu. Załącznikiem jest pełny opis patentowy. Patent podlega wpisowi do rejestru patentowego oraz ogłoszeniu w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” (WUP).

Czym jest opis patentowy?

Opis patentowy, jest podstawowym elementem zgłoszenia wynalazku, a opis wzoru użytkowego jest podstawowym elementem zgłoszenia wzoru użytkowego. Opis ujawnia istotę wynalazku lub wzoru. Musi być jasny i wyczerpujący, aby umożliwić urzeczywistnienie zgłoszonego rozwiązania. Opis zawiera takie elementy, jak tytuł odpowiadający przedmiotowi wynalazku/wzoru, określenie dziedziny techniki, do której należy wynalazek, stan techniki znany zgłaszającemu, problem techniczny do rozwiązania, a także szczegółowe przedstawienie rozwiązania wraz z objaśnieniem rysunków (jeśli są) i przykładami realizacji lub stosowania wynalazku, a także skrót zwięźle przedstawiający wynalazek. Jednak najistotniejszym elementem opisu są zastrzeżenia patentowe zawierające cechy techniczne rozwiązania, definiujące zakres ochrony wynalazku albo zastrzeżenia ochronne definiujące zakres ochrony wzoru użytkowego.

Prawo do wykorzystania patentu

Uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. To kluczowy element prawa własności przemysłowej i służy ochronie innowacji technicznych. Patent jest zbywalny i może być dziedziczony, a jego posiadanie daje wyłączne prawo do korzystania z wynalazku przez określony czas, maksymalnie przez 20 lat od daty zgłoszenia w urzędzie patentowym. Ochrona patentowa jest ważna tylko w państwie, w którym zgłoszono wynalazek do ochrony i wymaga terminowego uiszczania opłat okresowych. W Polsce patenty udzielane są przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony z patentu może udzielić licencji na korzystanie z wynalazku (umowa licencyjna). Celem udzielenia licencji jest uzyskanie wynagrodzenia za stosowanie wynalazku.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl