Co to jest patent?

Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy), na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy (np. Urząd Patentowy RP).

Czym jest patent w praktyce?

Co to oznacza w praktyce? Dzięki patentom można zabezpieczyć się przed bezprawnym wykorzystaniem rozwiązania, jak również przed „kradzieżą” ze strony konkurencji. Poza tym patenty na wynalazki to składniki majątku (osobistego czy firmowego), które można sprzedawać, kupować lub udzielać na nie licencje i w ten sposób na nich zarabiać. W praktyce oznacza to, że posiadacz patentu może:

-sam produkować i sprzedawać wynalazek,

-udzielić licencji na korzystanie z wynalazku innym podmiotom,

-zakazać innym podmiotom korzystania z wynalazku bez jego zgody.

Ile lat trwa ochrona patentowa?

Okres ochrony patentowej, czyli czas, przez który patent chroni wynalazek wynosi 20 lat od daty zgłoszenia. Po upływie tego okresu, wynalazek przechodzi do domeny publicznej, co oznacza, że staje się ogólnie dostępny i nieobjęty już ochroną patentową. Warto jednak zauważyć, że istnieje konieczność opłacania rocznych opłat, aby utrzymać ważność patentu przez cały ten okres. W przypadku nieopłacenia, patent może stracić ważność przed upływem 20 lat.

Patent na wynalazek – co to?

Patent na wynalazek to forma prawnego zabezpieczenia, która nadaje wynalazcy prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony okres czasu. Udziela się go wynalazcom za ich oryginalne i nowatorskie pomysły, które przynoszą technologiczne postępy, rozwiązują problemy lub wprowadzają innowacje w danym obszarze. Patenty umożliwiają wynalazcy kontrolowanie wykorzystania, produkcji, sprzedaży i dystrybucji wynalazku. Aby uzyskać patent na wynalazek, wynalazca musi złożyć wniosek patentowy w odpowiednim urzędzie patentowym. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowy opis wynalazku, rysunki (jeśli to konieczne), a także potwierdzenie nowatorskiego charakteru i zdolności przemysłowej wynalazku. Zazwyczaj istnieje również wymóg, aby wynalazca opisał, w jaki sposób wynalazek może być zastosowany w praktyce. Po złożeniu wniosku, urząd patentowy przeprowadza badanie, aby ustalić, czy wynalazek spełnia kryteria uzyskania patentu. Jeśli spełnia, udziela się patentu, a wynalazca otrzymuje prawa do jego wyłącznego korzystania.

Na co można uzyskać patent?

Patent może być uzyskany dla różnych rodzajów wynalazków, o ile spełniają określone kryteria.

  • Produkty

Przedmioty fizyczne, takie jak urządzenia mechaniczne, elektroniczne, narzędzia, itp. chemiczne substancje, na przykład nowe leki, polimery czy inne związki chemiczne.

  • Procesy

Nowatorskie metody wykonawcze lub procesy produkcyjne, sposób produkcji leku, nowy sposób produkcji żywności, który poprawia jej smak, wartość odżywczą lub trwałość

  • Maszyny i urządzenia

Wynalazki związane z nowymi maszynami lub urządzeniami.

  • Wynalazki wspomagane oprogramowaniem

O ile spełniają konkretne warunki, takie jak konkretna użyteczność i techniczny charakter.

  • Farmaceutyki

Nowe leki, nowe zastosowania znanych leków.

  • Nowe materiały

Wynalazki związane z nowymi rodzajami materiałów np. superprzewodniki, kompozyty itp.

  • Zielone technologie

Wynalazki związane z ochroną środowiska, energią odnawialną, efektywnością energetyczną itp. nowy sposób produkcji energii, który jest bardziej wydajny lub przyjazny dla środowiska, nowy sposób segregowania i przetwarzania odpadów, który jest bardziej ekologiczny.

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie pomysły czy twory mogą uzyskać patent. Aby spełnić kryteria patentowe, wynalazek musi być nowatorski, posiadać innowacyjny charakter oraz być użyteczny i możliwy do zastosowania w przemyśle. Ponadto, pomysły abstrakcyjne, prace literackie czy czyste odkrycia przyrodnicze, zazwyczaj nie spełniają warunków uzyskania patentu. Trzeba pamiętać, że aby uzyskać patent, wynalazek musi być nowy na całym świecie, a nie tylko w danym kraju czy regionie.

 

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl