Kto może być pełnomocnikiem przed Jednolitym Sądem Patentowym?

Zgodnie z przepisem art. 48 Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA) strony są reprezentowane przez prawników uprawnionych do występowania przed sądem umawiającego się państwa członkowskiego. Oznacza to, że w sprawach toczących się przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC) co do zasady będzie obowiązywać obligatoryjne zastępstwo procesowe stron. Innymi słowy, powód oraz pozwany nie mogą działać w procesie bez wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Z uwagi poziom skomplikowania tego rodzaju postępowań rozwiązanie to uważa się za racjonalne m.in. ze względu na szybkość postępowania.

Oprócz prawników posiadających wskazane powyżej uprawnienia, w UPCA przewidziano także możliwość reprezentacji strony postępowania przez europejskich rzeczników patentowych, którzy są uprawnieni do pełnienia obowiązków zawodowych pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) i którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat europejski uprawniający do działania w zakresie sporów patentowych. W tym ostatnim zakresie Komitet Administracyjny UPC przyjął w dniu 24 lutego 2022 r. zasady dotyczące uzyskiwania wspomnianego certyfikatu (tzw. European Patent Litigation Certificate) oraz innych możliwości uzyskania odpowiednich kwalifikacji w tym zakresie.

Co istotne, w przepisach UPCA nie wskazano, że powyższe uprawnienia dotyczą europejskich rzeczników patentowych pochodzących wyłącznie z państw, które przystąpiły do tego systemu jednolitego patentu europejskiego. Stąd wskazuje się, że także polscy pełnomocnicy, posiadający uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego, będą mogli stawać na wokandzie UPC i zastępować strony postępowania.

Pełnomocników stron mogą wspomagać rzecznicy patentowi, którzy mogą zabrać głos na rozprawie przed Sądem zgodnie z regulaminem wewnętrznym. W tym przypadku również nie został przewidziany wymóg, zgodnie z którym rzecznicy patentowi muszą pochodzić z państw członkowskich UE będących stronami UPCA.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl