Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123)  następujące podmioty wydają regulamin o poniższej treści:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. (adres: ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000717985, NIP 526 011 18 68, REGON 010532597;

Dorota Rzążewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska (adres: ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa) NIP 521 127 64 11, REGON 012877745 (radca prawny w  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wpisany na listę pod numerem WA-3467 i działająca w oparciu o Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., dostępny na stronie internetowej www.kirp.pl w części dotyczącej etyki i wykonywania zawodu przez radców prawnych oraz rzecznik patentowy działająca w oparciu o Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego w formie ujednoliconej Uchwałą nr 7 VII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych z dnia 12 stycznia 2011 r., dostępną na stronie www.rzecznikpatentowy.org.pl w części zawierającej akty prawne);

oraz

Fundacja JWP Masz pomysł Masz patent Masz zysk (adres: ul. Żelazna 28/30, 00-833 Warszawa) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000379117, NIP PL 701 028 28 77, REGON 142823770

zwani dalej łącznie „Usługodawcami lub Grupą JWP”, przy czym pod tymi pojęciami rozumie się wszystkie podmioty łącznie albo pojedynczo, albo też w dowolnej konfiguracji dwóch z nich

ustalają niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www.jwp.pl w części zawierającej regulamin świadczenia usług w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:

 • JWP Online – strona www udostępniona na serwerze internetowym pod adresem www.online.jwp.pl, stanowiąca zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do udostępniania danych, jak również wysyłania przez Użytkownika do Usługodawców informacji oraz plików;
 • Usługa Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące własności intelektualnej oraz działań dokonywanych przez podmioty Grupy JWP;
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca
  z JWP Online lub też z Usługi Newsletter, lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w imieniu których działa osoba fizyczna.

3. W związku z dostępem do JWP Online zakazuje się Użytkownikom przesyłania informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.

4. Grupa JWP nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności poszczególnych funkcji JWP Online. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu JWP Online może wynikać, między innymi, z siły wyższej lub też potrzeby przeprowadzenia prac technicznych.

5. Grupa JWP zastrzega sobie prawo do zamknięcia JWP Online i zaprzestania Usługi Newsletter w dowolnym momencie. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Grupę JWP z tego prawa.

6. O wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawców drogą mailową na adres dane@jwp.pl.

II Korzystanie z JWP Online

1. Korzystanie z JWP Online jest bezpłatne.

2. JWP Online to strona internetowa, gdzie po zalogowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do danych, dokumentów oraz informacji o prowadzonych na jego rzecz przez Usługodawców sprawach. JWP Online nie stanowi urzędowego zbioru danych i nie może stanowić ich substytutu, a tym samym informacje i dokumenty w nim zawarte nie mają mocy prawnie wiążącej.

3. Z JWP Online Użytkownicy mogą korzystać całodobowo.

4. Konto Użytkownika jest zakładane przez Usługodawców w porozumieniu z Użytkownikiem. Celem założenia konta Użytkownik podaje Usługodawcom adres poczty elektronicznej,
na który kierowana będzie korespondencja związana z JWP Online, w szczególności wiadomość z loginem oraz pierwszym hasłem.

5. Użytkownik może samodzielnie zmienić hasło do logowania.

6. Każdorazowe logowanie do JWP Online odbywa się za pomocą loginu oraz hasła.

7. Użytkownik w każdej chwili, bez konieczności wskazywania przyczyny, może zażądać usunięcia konta, kierując wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej dane@jwp.pl. Żądanie usunięcia konta, podobnie jak pozostałe opisane w niniejszym regulaminie usługi, są bezpłatne.

8. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:

 • naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
 • w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
 • na potrzeby prowadzonych postępowań,

Usługodawcy zachowują sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu albo stałego pozbawienia możliwości korzystania z JWP Online.

9. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawców z praw określonych w powyższym ustępie.

III Korzystanie z Usługi Newsletter

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

2. Korzystać z Usługi Newsletter może każdy Użytkownik, który na stronie www.jwp.pl w części dotyczącej Usługi Newslettera poda swój adres e-mail, imię oraz nazwisko i wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Usługodawców w celu wysyłania Newslettera oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, które może zawierać newsletter, jak również zapozna się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

3. Usługodawcy podejmują decyzje o treści i częstotliwości wiadomości przesyłanych w ramach Usługi Newsletter.

4. Użytkownik w każdej chwili, bez dodatkowych opłat oraz bez konieczności wskazywania przyczyny, może zrezygnować z Usługi Newsletter, korzystając z linka zawartego na końcu każdej z wiadomości wysyłanej przez Usługodawców w ramach Usługi Newsletter, jeśli taki link będzie zawarty, lub kierując wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej dane@jwp.pl.

5. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:

 • naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
 • gdy Usługodawcy mają uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
 • na potrzeby prowadzonych postępowań.

Usługodawcy zachowują sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter.

6. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawców z praw określonych w powyższym ustępie.

IV Warunki techniczne

1. Korzystanie z JWP Online lub Usługi Newsletter wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie przez Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących i zaktualizowanych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge oraz z dostępem do sieci Internet.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłania danych Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

V Zapytania, uwagi i reklamacje

1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.

2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail dane@jwp.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja”).

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.

4. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:

 • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail,;
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
 • określenie oczekiwań Użytkownika.

VI Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dostępu do JWP Online oraz realizacją Usługi Newsletter

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dostępu do JWP Online oraz realizacją Usługi Newsletter określone są w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronie jwp.pl w części zawierającej zapisy Polityki Prywatności.

VII Postanowienia końcowe

1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika.

2. JWP Online oraz wiadomości wysyłane do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści,
w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w JWP Online oraz otrzymywanych w ramach Usługi Newsletter wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.

3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Użytkownika JWP Online lub Usługi Newsletter.

4. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:

 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu;
 • zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
 • zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
 • zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
 • zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności JWP Online lub Usługi