Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 123)  następujące podmioty wydają regulamin o poniższej treści:

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k. (adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000717985, NIP 526 011 18 68, REGON 010532597; działająca w oparciu o Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego w formie ujednoliconej Uchwałą nr 7 VII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych z dnia 12 stycznia 2011 r., dostępną na stronie www.rzecznikpatentowy.org.pl

Dorota Rzążewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska (adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa) NIP 521 127 64 11, REGON 012877745 (radca prawny w  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie wpisany na listę pod numerem WA-3467 i działająca w oparciu o Kodeks Etyki Radcy Prawnego stanowiący Załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r., dostępny na stronie internetowej www.kirp.pl w części dotyczącej etyki i wykonywania zawodu przez radców prawnych oraz rzecznik patentowy działająca w oparciu o Zasady Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego w formie ujednoliconej Uchwałą nr 7 VII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych z dnia 12 stycznia 2011 r., dostępną na stronie www.rzecznikpatentowy.org.pl w części zawierającej akty prawne);

oraz

Fundacja JWP Masz pomysł Masz patent Masz zysk (adres: ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000379117, NIP PL 701 028 28 77, REGON 142823770,

zwani dalej łącznie „Usługodawcami lub Grupą JWP”, przy czym pod tymi pojęciami rozumie się wszystkie podmioty łącznie albo pojedynczo, albo też w dowolnej konfiguracji dwóch z nich ustalają niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronach:
 2. https://www.jwp.pl/ – strona Rzeczników Patentowych,
 3. https://www.jwp-poland.com/ – strona Rzeczników Patentowych w wersji anglojęzycznej,
 4. https://www.jwp-legal.pl/ – strona Kancelarii Prawnej,
 5. https://www.jwp-fundacja.pl/ – strona Fundacji

w części zawierającej regulamin świadczenia usług w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

 1. Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
 • Organizator – Grupa JWP;
 • JWP Online – strona www udostępniona na serwerze internetowym pod adresem www.online.jwp.pl, stanowiąca zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, przeznaczony między innymi do udostępniania danych, jak również wysyłania przez Użytkownika do Usługodawców informacji oraz plików;
 • Usługa Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące własności intelektualnej oraz działań dokonywanych przez podmioty Grupy JWP;
 • Usługa Konsultacji Online – usługa doradztwa prawnego świadczona przez Usługodawców na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w formie wideorozmowy, rozmowy telefonicznej .
 • Uczestnik – osoba fizyczna spełniająca kryteria udziału, zarejestrowana na Webinar;
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca z JWP Online, z Usługi Newsletter, Konsultacji Online lub też z Usługi Webinarów  lub osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w imieniu których działa osoba fizyczna.
 • Usługa Webinarów – usługa polegająca  organizacji szkoleń, warsztatów lub innych prezentacji w wersji zdalnej z wykorzystaniem narzędzi internetowych umożliwiających organizację Webinarów.
 1. W związku z dostępem do JWP Online, korzystaniem z Usługi Konsultacji Online lub uczestnictwem w Webinarach, zakazuje się Użytkownikom i Uczestnikom przesyłania informacji i treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.
 2. Grupa JWP nie gwarantuje ciągłej operacyjności i dostępności poszczególnych funkcji JWP Online, Usługi Konsultacji Online lub możliwości zapisu i uczestnictwa w Webinarach. Ograniczenie dostępności i zakłócenia w działaniu JWP Online, Usługi Konsultacji Online lub Usługi Webinarów może wynikać, między innymi, z siły wyższej lub też potrzeby przeprowadzenia prac technicznych.
 3. Grupa JWP zastrzega sobie prawo do zamknięcia JWP Online, zaprzestania Usługi Newsletter, Usługi Konsultacji Online lub Usługi Webinarów w dowolnym momencie. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Grupę JWP z tego prawa.
 4. O wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Usługodawców drogą mailową na adres dane@jwp.pl.

II Korzystanie z JWP Online

 1. Korzystanie z JWP Online jest bezpłatne.
 2. JWP Online to strona internetowa, gdzie po zalogowaniu Użytkownik uzyskuje dostęp do danych, dokumentów oraz informacji o prowadzonych na jego rzecz przez Usługodawców sprawach. JWP Online nie stanowi urzędowego zbioru danych i nie może stanowić ich substytutu, a tym samym informacje i dokumenty w nim zawarte nie mają mocy prawnie wiążącej.
 3. Z JWP Online Użytkownicy mogą korzystać całodobowo.
 4. Konto Użytkownika jest zakładane przez Usługodawców w porozumieniu z Użytkownikiem. Celem założenia konta Użytkownik podaje Usługodawcom adres poczty elektronicznej, na który kierowana będzie korespondencja związana z JWP Online, w szczególności wiadomość z loginem oraz pierwszym hasłem.
 5. Użytkownik może samodzielnie zmienić hasło do logowania.
 6. Każdorazowe logowanie do JWP Online odbywa się za pomocą loginu oraz hasła.
 7. Użytkownik w każdej chwili, bez konieczności wskazywania przyczyny, może zażądać usunięcia konta, kierując wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej dane@jwp.pl. Żądanie usunięcia konta jest bezpłatne.
 8. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:
 • naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
 • w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
 • na potrzeby prowadzonych postępowań,

Usługodawcy zachowują sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu albo stałego pozbawienia możliwości korzystania z JWP Online.

 1. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawców z praw określonych w powyższym ustępie.

III Korzystanie z Usługi Newsletter

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 2. Korzystać z Usługi Newsletter może każdy Użytkownik, który poda swój adres e-mail, imię i wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych przez Usługodawców w celu wysyłania Newslettera oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, które może zawierać newsletter, jak również zapozna się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Usługodawcy podejmują decyzje o treści i częstotliwości wiadomości przesyłanych w ramach Usługi Newsletter.
 4. Użytkownik w każdej chwili, bez dodatkowych opłat oraz bez konieczności wskazywania przyczyny, może zrezygnować z Usługi Newsletter, korzystając z linka zawartego na końcu każdej z wiadomości wysyłanej przez Usługodawców w ramach Usługi Newsletter, jeśli taki link będzie zawarty, lub kierując wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej dane@jwp.pl.
 5. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:
 • naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
 • gdy Usługodawcy mają uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
 • na potrzeby prowadzonych postępowań.

Usługodawcy zachowują sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter.

 1. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawców z praw określonych w powyższym ustępie.

IV Korzystanie z Usługi Konsultacji Online

 1. Usługa Konsultacji Online jest bezpłatna. Użytkownik uprawniony jest do uzyskania 30 minut konsultacji Online.
 2. Po skorzystaniu z bezpłatnej konsultacji online, możliwe jest dalsze odpłatne korzystanie z usług świadczonych przez Grupę JWP, również drogami innymi niż elektroniczna, wg. wskazań Usługobiorcy, w oparciu o ofertę przedstawioną mu przez Grupę JWP.
 3. Skorzystanie z Usługi Konsultacji Online wymaga rezerwacji konsultacji poprzez przesłanie wypełnionego formularza rezerwacji konsultacji, dostępnego pod adresem: jwp.pl/konsultacje-on-line oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych przez Usługodawców w celu realizacji Usługi Konsultacji Online, a także zapoznania się przez Użytkownika z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
 4. W formularzu rezerwacji konsultacji, należy wybrać preferowany termin, formę konsultacji (wideorozmowa, rozmowa telefoniczna), tematykę konsultacji
 5. W formularzu rezerwacji konsultacji należy także podać następujące dane:
 • Imię i nazwisko Użytkownika,
 • Jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – nazwę firmy Użytkownika, jeśli Użytkownik działa w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – nazwę podmiotu, w imieniu którego działa Użytkownik,
 • Adres e-mail Użytkownika,
 • W celach kontaktowych– numer telefonu Użytkownika.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Usługi Konsultacji Online.

 1. Dokonanie rezerwacji konsultacji zostanie potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rezerwacji konsultacji. W treści potwierdzenia zawarte będą informacje dotyczące sposobu przebiegu konsultacji, w szczególności przesłany zostanie link do pokoju konferencyjnego wideokonferencji,
 2. Uprawnienie do bezpłatnej konsultacji próbnej przysługuje każdemu Użytkownikowi jednokrotnie. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik skorzystał już z bezpłatnej konsultacji próbnej, Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do odwołania rezerwacji konsultacji albo naliczenia opłaty za konsultację, w wysokości zgodnej z ofertą przedstawioną Użytkownikowi przez Grupę JWP.
 3. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, gdy jest to następstwem siły wyższej lub udzielenia nieprawdziwych, niedokładnych lub niepełnych informacji przez Użytkownika. Usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki usług, jeżeli po ich wykonaniu nastąpiła zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów przez stosujące je sądy i urzędy.
 4. Użytkownik w każdej chwili, bez konieczności wskazywania przyczyny, może zrezygnować z Usługi Konsultacji Online przy użyciu linka do odwołania konsultacji, który znajduje się w wiadomości wysyłanej do Użytkownika.
 5. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:
 • naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
 • w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
 • na potrzeby prowadzonych postępowań,

Usługodawcy zachowują sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu albo stałego pozbawienia możliwości korzystania z Usługi Konsultacji Online.

 1. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawców z praw określonych w powyższym ustępie.

V Usługa Webinarów

 1. Z usługi może skorzystać każda osoba spełniająca kryteria uczestnictwa w Webinarze.
 2. Kryteria udziału w Webinarze określa Regulamin lub Warunki uczestnictwa w Webinarze. Uczestnik, który zarejestruje się na Webinar i nie spełnia warunków udziału, może zostać wykreślony z listy Uczestników przez Organizatora.
 3. W celu zapisu na Webinar należy dokonać rejestracji oraz zaakceptować Regulamin lub Warunki Webinaru. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem strony https://www.jwp-fundacja.pl. W formularzu rejestracyjnym należy podać:
 • Imię i nazwisko Użytkownika,
 • Jeśli Użytkownik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – nazwę firmy Użytkownika, jeśli Użytkownik działa w imieniu osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną – nazwę podmiotu, w imieniu którego działa Użytkownik, lub w przypadku Webinarów przeznaczonych dla studentów – nazwę uczelni,
 • Status – przedsiębiorca, pracownik naukowy lub student,
 • Adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji Usługi.

 1. Po dokonaniu rejestracji, na podany adres mailowy Uczestnik otrzymuje dane z potwierdzeniem rejestracji oraz link do logowania na Webinar.
 2. Uczestnik zarejestrowany na Webinar w każdej chwili, bez dodatkowych opłat oraz bez konieczności wskazywania przyczyny, może zrezygnować z Usługi.
 3. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:
 • naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
 • w przypadku powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych przypuszczeń, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
 • na potrzeby prowadzonych postępowań,
 1. Usługodawcy zachowują sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu albo stałego pozbawienia możliwości korzystania z Usługi Webinarów.
 2. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawców z praw określonych w powyższym ustępie.

VI Warunki techniczne

 1. Korzystanie z JWP Online, Usługi Newsletter, Usługi Konsultacji Online lub Usługi Webinarów wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie przez Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących i zaktualizowanych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge oraz z dostępem do sieci Internet. W przypadku korzystania z Usługi Konsultacji Online w formie rozmowy telefonicznej, konieczne jest również posiadanie przez Użytkownika numeru telefonu.
 2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia Usług oraz przesyłania danych Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia.

VII Zapytania, uwagi i reklamacje

 1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
 2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail dane@jwp.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja”).
 3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od daty zgłoszenia.
 4. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
 • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail,;
 • określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia;
 • określenie oczekiwań Użytkownika.

VIII Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dostępu do JWP Online, realizacją Usługi Newsletter, realizacją Usługi Konsultacji Online, oraz realizacją Usługi Webinarów

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem dostępu do JWP Online, realizacją Usługi Newsletter, realizacją Usługi Konsultacji Online oraz realizacją Usługi Webinarów określone są w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronie jwp.pl w części zawierającej zapisy Polityki Prywatności.

IX Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika.
 2. JWP Online oraz wiadomości wysyłane do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter, a także treści wysyłane do Użytkownika w ramach Usługi Konsultacji Online oraz w ramach Usługi Webinarów zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych w JWP Online, otrzymywanych w ramach Usługi Newsletter, w ramach Usługi Konsultacji Online oraz w ramach Usługi Webinarów wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Użytkownika JWP Online, Usługi Newsletter lub Usługi Konsultacji Online.
 4. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
 • zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu;
 • zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
 • zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
 • zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
 • zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności JWP Online, Usługi Newsletter, Usługi Konsultacji Online lub Usługi Webinarów.