Ile czasu jest ważny patent?

Czas obowiązywania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym pod warunkiem terminowego wnoszenia przewidzianych przepisami opłat okresowych. Czas ten może zostać w pewnym stopniu wydłużony poprzez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego w przypadku niektórych wynalazków dotyczących produktów medycznych.

Ile czasu jest ważny patent?

Ochrona patentowa jest kluczowym elementem praw własności intelektualnej, zapewniającym ochronę rozwiązań, które są nowe, mają poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność. W Polsce, okres ochrony patentowej na wynalazek wynosi 20 lat od daty jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Jest to standardowy czas ochrony, stosowany w większości krajów. Aby utrzymać patent w mocy przez cały ten okres, konieczne jest regularne wnoszenie opłat okresowych.

Warto zauważyć, że w przypadku niektórych wynalazków dotyczących produktów medycznych możliwe jest uzyskanie dodatkowego prawa ochronnego, co może wydłużyć okres ochrony patentowej. Patent na wynalazek to forma prawna, która daje wynalazcy wyłączne prawo do korzystania z wynalazku przez określony czas. Dotyczy to przykładowo produktów, procesów, maszyn, urządzeń, a także wynalazków wspomaganych komputerowo, kompozycji itd. Aby uzyskać patent, wynalazek musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy oraz przemysłową stosowalność, czyli być użyteczny i możliwy do zastosowania w przemyśle. Prawo ochronne na wzór użytkowy w Polsce trwa z kolei 10 lat od daty zgłoszenia. To krótszy okres ochrony, który dotyczy nowych rozwiązań technicznych, przy czym nie ma tu konieczności wykazywania przesłanki poziomu wynalazczego, co odróżnia je od zgłoszeń patentowych.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl