Jak długo trwa ochrona prawnoautorska?

Utwór będzie chroniony prawami autorskimi od momentu jego ustalenia, nawet jeśli nie jest dokończony i niezależnie od jego wartości artystycznej. W kontekście czasu trwania praw autorskich istotne jest rozróżnienie między autorskimi prawami osobistymi a autorskimi prawami majątkowymi. Autorskie prawa majątkowe, w przeciwieństwie do praw osobistych, są zbywalne i ograniczone czasowo.

Co ciekawe, przepisy dotyczące czasu trwania majątkowych praw autorskich różnią się w zależności od kraju. Na przykład w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, standardowo jest to 70 lat od śmierci twórcy. Jednakże we Francji istnieje specjalne przedłużenie o 30 lat dla dzieł twórców, którzy zginęli walcząc za Francję w czasie I i II Wojny Światowej.

Ile trwa ochrona praw autorskich osobistych?

Autorskie prawa osobiste są niezbywalne, nieprzenoszalne i nieograniczone czasowo. Oznacza to, że chronią one nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Są one bezpośrednio związane z osobą twórcy i obejmują uprawnienia takie jak prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, a także nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Nie można się ich zrzec ani przenieść na inną osobę, jednak twórca może zobowiązać się w umowach do niewykonywania niektórych z tych praw, upoważniając wtedy inną osobę do ich wykonywania.

Kiedy wygasają prawa autorskie majątkowe?

Ochrona autorskich praw majątkowych wygasa 70 lat od śmierci twórcy. W przypadku utworów współautorskich, ten okres liczy się od śmierci ostatniego z współtwórców. Jeśli chodzi o utwory słowno-muzyczne stworzone specjalnie dla danego utworu, okres ochrony liczy się od śmierci później zmarłej z wymienionych osób: autora utworu słownego albo kompozytora utworu muzycznego.​​

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl