Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Wzory przemysłowe
 • Eksperci
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Iga Balik
specjalista
Wzory przemysłowe to nowe i posiadające indywidualny charakter postaci wytworu lub jego części, nadane im w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Ponadto, skutecznie chronione wzory przemysłowe stanowią znaczący element portfolio posiadacza prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Oferujemy Państwu  kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania prawa z rejestracji wzorów przemysłowych w ramach zindywidualizowanej strategii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

 

Przed zgłoszeniem wzoru przemysłowego:
 • wykonujemy badania zdolności rejestrowej
 • przygotowujemy opinie prawne dotyczące zdolności rejestrowej
 W celu uzyskania prawa z rejestracji na wzór przemysłowy:
 • przygotowujemy kompletną dokumentację i dokonujemy zgłoszeń wzorów przemysłowych: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP), w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz, dzięki wieloletniej współpracy z rzecznikami patentowymi innych państw, rejestracji krajowych w międzynarodowym trybie (WIPO)
Po uzyskaniu ochrony na wzór przemysłowy:
 • dbamy o terminowe odnawianie praw z rejestracji wzorów przemysłowych
 • dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
W przypadku naruszenia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego oraz czynów nieuczciwej konkurencji:
 • sporządzamy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy mediacje i negocjacje w celu polubownego załatwienia spraw
 • prowadzimy postępowania sporne przed wyżej wymienionymi urzędami oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi
 • prowadzimy postępowania cywilne i karne przed sądami powszechnymi
 • prowadzimy postępowania celne związane z naruszeniem wzorów przemysłowych na granicy
W celu przeniesienia praw wyłącznych na wzór przemysłowy:
 • sporządzamy opinie prawne oraz dokonujemy wyceny praw wyłącznych
 • przygotowujemy umowy dotyczące rozporządzenia prawem z rejestracji wzoru przemysłowego (cesje, licencje, sprzedaż)

FAQ

Pewne wytwory, na przykład figurki lub opakowania, można zgłosić jako przestrzenny znak towarowy lub wzór przemysłowy. Przy zgłaszaniu przestrzennego znaku towarowego należy liczyć się z czasochłonną procedurą, która zajmuje nawet do 2-3 lat od momentu złożenia wniosku do chwili uzyskania decyzji o przyznaniu prawa ochronnego. Ochronę wzoru przemysłowego można uzyskać już w 3 miesiące. Jednakże biorąc pod uwagę aspekt ochrony przed naruszeniami, zarejestrowanie wytworu jako przestrzennego znaku towarowego może być efektywniejsze. Prawo ochronne na znak towarowy można przedłużać bezterminowo pod warunkiem regularnego (co 10 lat) uiszczania opłat, natomiast wzór przemysłowy jest chroniony maksymalnie przez 25 lat. Z uwagi na fakt, że rejestracja wzoru przemysłowego odbywa się bez wcześniejszej procedury badawczej, prawo do wzoru przemysłowego w praktyce ulega unieważnieniu częściej niż prawo do znaku towarowego.

WYNALAZKI

Wynalazkiem jest nowe (w skali światowej) rozwiązanie posiadajace charakter techniczny, charakteryzujące się poziomem wynalazczym i nadające się do przemyslowego stosowania (jeżeli według wynalazku może być uzyskany wytwór lub wykorzystany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa).

Wynalazek posiada zdolność patentową, czyli może uzyskać ochronę, jeżeli spełnia łącznie powyższe cztery cechy.

Wyróżnia się cztery kategorie wynalazków:

 • produkty,
 • urządzenia,
 • sposoby,
 • zastosowania.

 

ZNAKI TOWAROWE

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie. które w sposób graficzny można wyrazić, jeżeli nadaje się do odróżniania towarów (lub usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (lub usług) innego przedsiębiorstwa.

Katalog form przedstawieniowych znaków jest otwarty. Przykładowe rodzaje znaku to:

 • słowny,
 • słowno-graficzny,
 • graficzny,
 • przestrzenny,
 • dźwiękowy.

 

WZORY UŻYTKOWE

Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Wzór użytkowy uważa się za rozwiązanie użyteczne, jeżeli pozwala ono na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów.

Wzór użytkowy odnosi się do przedmiotów materialnych o trwałej postaci, zatem nie można ubiegać się o ochronę rozwiązań odnoszących się do np. sposobów postępowania lub zastosowań substancji.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Udostępnij