Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Ochrona odmian roślin
 • Eksperci
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Mirosława Ważyńska
rzecznik patentowy
Wyłączne prawo do odmian roślin stanowi jedno z najnowszych, a zarazem najbardziej wyspecjalizowanych z uwagi na przedmiot praw własności intelektualnej. Nowe odmiany roślin, które cechują się odrębnością, wyrównaniem i trwałością, mogą być chronione za pomocą krajowych lub wspólnotowych regulacji prawnych, co zapewnia hodowcom możliwość ich czasowej monopolizacji. Kancelaria JWP jako jedna z nielicznych świadczy obecnie na polskim rynku profesjonalną pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu praw wyłącznych do odmian roślin, a także w ich ochronie przed naruszeniami.

 

Przed uzyskaniem ochrony:
 • doradzamy w zakresie możliwości uzyskania najbardziej efektywnego zakresu ochrony odmian roślin;
 • przeprowadzamy badanie stanu prawnego zarejestrowanych odmian roślin w systemie krajowym i wspólnotowy oraz badanie zdolności rejestracyjnej proponowanej nazwy odmiany;
 • sprawdzamy dodatkowe wymogi dotyczące możliwości wprowadzania materiału siewnego odmiany do obrotu i prowadzimy postępowania administracyjne w tym zakresie.

 

 W celu uzyskania prawa wyłącznego do odmian roślin:
 • przygotowujemy wraz z kompletem dokumentacji zgłoszenia odmian roślin w trybie krajowym przed Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) oraz w trybie wspólnotowym przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin (CPVO),
  a następnie reprezentujemy klientów w czasie trwania tych postępowań;
 • sporządzamy pisma procesowe (wnioski, oświadczenia, sprzeciwy, środki odwoławcze) w postępowaniach krajowych (COBORU) jak i wspólnotowych (CPVO) w przedmiocie udzielenia prawa wyłącznego.

 

Po uzyskaniu prawa wyłącznego do odmian roślin:
 • monitorujemy terminarz płatności urzędowych;
 • wnosimy opłaty za udzielenie i odnawianie praw wyłącznych do odmiany roślin.

 

W przypadku naruszenia prawa wyłącznego do odmian roślin:
 • sporządzamy listy ostrzegawcze w sprawie naruszeń praw wyłącznych do odmiany;
 • prowadzimy negocjacje i mediacje w celu polubownego zakończenia sprawy;
 • prowadzimy postępowania cywilne i karne przed sądami powszechnymi.

 

W zakresie rozporządzania wyłącznym prawem do odmian roślin:
 • oferujemy profesjonalne doradztwo i analizy;
 • sporządzamy opinie prawne oraz umowy licencyjne;
 • dokonujemy niezbędnych zmian w urzędowych rejestrach.

 

Udostępnij