Czym jest Jednolity Sąd Patentowy i jaki będzie jego zakres kompetencji?

Jak wskazano w preambule rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej powołanie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court – UPC) rozpatrującego sprawy związane z patentem europejskim o jednolitym skutku ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego patentu, spójności orzecznictwa i większej pewności prawa oraz opłacalności dla właścicieli patentu.

Jednolity Sąd Patentowy powstaje w celu rozstrzygania sporów dotyczących patentów europejskich o jednolitym skutku, ale także dotyczących dotychczasowych – „klasycznych” – patentów europejskich. Nie będzie on kolejną instytucją wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej, ponieważ powołany jest na mocy porozumienia międzynarodowego wiążącego na chwilę obecną (kwiecień 2022) 17 krajów członkowskich UE. Sąd ten będzie jednak stosować prawo Unii Europejskiej, w tym będzie mógł kierować pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

UPC będzie wyłącznie właściwy m.in. w sprawach powództw dotyczących faktycznych lub grożących naruszeń patentów europejskich („klasycznych” oraz o jednolitym skutku), jak również w sprawach powództw dotyczących stwierdzenia braku naruszenia tych patentów.

Ponadto, przed UPC będzie także możliwe złożenie powództwa o unieważnienie obu rodzajów patentów europejskich, w tym dochodzenie takiego roszczenia w ramach powództwa wzajemnego. Oznacza to, że Sąd ten będzie posiadać część kompetencji, które dotychczas były właściwe wyłącznie dla Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium (ang. European Patent Office – EPO) lub dla krajowych sądów powszechnych rozstrzygających spory patentowe. W tym ostatnim przypadku warto zaznaczyć, że sądy krajowe zachowają swoje kompetencje w zakresie, w jakim nie będą one wchodziły w wyłączną właściwość UPC.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl