Jak będzie wyglądało postępowanie przez Jednolitym Sądem Patentowym?

Udostępnij:

Postępowanie przed Sądem będzie składać się z procedury pisemnej, dodatkowej i ustnej. Zgodnie z przepisami Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego (ang. Unified Patent Court Agreement – UPCA) wszystkie procedury organizowane będą w sposób elastyczny i wyważony.

Procedura pisemna będzie rozpoczyna się wraz z wniesieniem pozwu. Następnie w jej trakcie składana będzie odpowiedź na pozew, której może towarzyszyć powództwo wzajemne w przedmiocie unieważnienia patentu europejskiego. W dalszej kolejności może dojść także do wymiany pism procesowych w postaci repliki powoda i dupliki pozwanego.

W ramach procedury dodatkowej, po zakończeniu procedury pisemnej i w stosownych przypadkach, sędzia pełniący obowiązki sprawozdawcy, w ramach upoważnienia udzielonego przez pełny skład orzekający, będzie mógł zwołać wewnętrzną konferencję. Jej celem jest przede wszystkim zidentyfikowanie głównego zagadnienia i ustalenie, które istotne fakty są przedmiotem sporu. Ponadto, może ona prowadzić m.in. do wyjaśnienia stanowisk stron w odniesieniu do spornych kwestii i faktów, ustalenia harmonogramu dalszego postępowania, czy też ustalenia ze stronami możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu np. z pomocą centrum mediacji i arbitrażu działającego przy Jednolitym Sądzie Patentowym, którego siedziby będą odpowiednio w Lizbonie i Lublanie.

Z kolei procedura ustna z założenia ma umożliwiać stronom właściwe przedstawienie swoich argumentów. Będzie się ona odbywać przed całym składem orzekającym. W jej trakcie będzie następować np. przeprowadzenie dowodów z przesłuchania świadków lub biegłych. Zgodnie z przepisami instrukcyjnymi rozprawa przeprowadzana w ramach procedury ustnej nie powinna trwać dłużej niż jeden dzień.

Za zgodą stron Sąd będzie mógł zrezygnować z procedury ustnej.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl