Ochrona znaków towarowych

Udostępnij:

Znak towarowy to każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa obecnego na rynku. Znak towarowy jest zatem jednym z najważniejszych składników majątku firmy i podstawowym elementem zapewniającym identyfikację i promocję produktów czy świadczonych usług.

Znaki towarowe pełnią kluczową rolę w osiąganiu komercyjnego sukcesu przez firmę i reprezentują wartości, na których została zbudowana.

W kancelarii JWP oferujemy kompleksową pomoc w zakresie ochrony i zarządzania znakami towarowymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obsługujemy podmioty rożnej wielkości, od przedsiębiorców, po duże firmy. Wsparcie naszych doświadczonych ekspertów stanowi gwarancję najwyższej jakości usług.

Nasz wykwalifikowany zespół pomoże zadbać o prawidłową ochronę znaków towarowych, wzmocnić zaufanie do Twojej firmy oraz będzie służył wydatnym wsparciem w procesie budowania jej profesjonalnego wizerunku.

Zgłoszenie znaku towarowego

Po sprecyzowaniu potrzeb Twojej firmy i określeniu zakresu ochrony znaku towarowego (wykaz towarów/usług), nasi eksperci dokonają zgłoszenia znaku towarowego i poprowadzą cały proces rejestracji znaku w urzędzie właściwym dla określonego terytorium.

Prawo ochronne na znak towarowy

Skuteczna rejestracja znaków towarowych daje możliwość wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium przez cały okres ochronny (trwający 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne dekady). Pozwala to zmniejszyć ryzyko naruszeń, a w przypadku ich wystąpienia ułatwia przedsiębiorcy dochodzenie roszczeń. Co istotne ochrona znaku towarowego nie kończy się na jego rejestracji. Równie ważne jest bowiem monitorowanie wpisanego do rejestru prawa, aby weryfikować czy nie dochodzi do naruszeń oraz faktyczne używanie znaku towarowego przez uprawnionego. Dzięki specjalistycznym narzędziom oferujemy doradztwo także w tym zakresie.

Zespół naszych rzeczników patentowych zawsze służy wsparciem i pomocą.

Znaki towarowe – usługi:

  • różnego rodzaju postępowania rejestrowe w trybie krajowym (UPRP), unijnym (EUIPO) oraz międzynarodowym (WIPO), a także we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami w urzędach patentowych na całym świecie
  • nadzorowanie terminów i odnawianie praw ochronnych
  • zmiany w rejestrach
  • monitoring oznaczeń i opinie dotyczące kolizyjnych rejestracji
  • listy ostrzegawcze w sprawach dotyczących znaków towarowych
  • postępowania sporne i sądowe wynikające z naruszeń praw ochronnych na znaki towarowe lub popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji
  • opinie prawne, wyceny znaków towarowych oraz umowy dotyczące znaków towarowych
  • mediacje i negocjacje
  • postępowania celne i ochrona znaków towarowych na granicy

 

Procedury

Tryb krajowy

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Chcesz wiedzieć więcej?

Co to jest znak towarowy?

Zgodnie z przepisem art. 120 ustawy Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot udzielonej ochrony.

Logo to termin marketingowy oznaczający charakterystyczną formę graficzną, stanowiącą część identyfikacji wizualnej danej firmy czy przedsiębiorstwa. Tym samym logo stanowi graficzne przedstawienie nazwy firmy czy produktu.

Logo często jest utożsamiane ze znakiem towarowym aczkolwiek są to dwa odrębne terminy. Logo może zostać zarejestrowane jako znak towarowy, o ile spełni konieczne ku temu warunki.

Znakiem towarowym może być w szczególności: wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk (melodia).

Marka (ang. Brand) to pojęcie marketingowe, na które składa się nie tylko nazwa czy logo, ale także pozostałe elementy komunikacyjne (w tym wizualne), które określają dane przedsiębiorstwo i odróżniają je na rynku od konkurencji.

Znak towarowy nie jest zatem pojęciem tożsamym z marką, niemniej jednak celem zarówno marki jak i znaku towarowego jest budowanie rozpoznawalności produktów firmy poprzez odróżnianie od  towarów konkurencji.

Nie. Firma to nazwa, pod którą przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Stanowi ona oznaczenie identyfikujące przedsiębiorcę jako uczestnika rynku. Firma jest dobrem osobistym podlegającym ochronie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Znak towarowy to oznaczenie mające na celu identyfikować źródło pochodzenia towarów i/lub usług. Co do zasady firma może zostać zarejestrowana jako znak towarowy pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

Zarejestrowane znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez dany Urząd (rejestr jest jawny i dostępny do wglądu). Ponadto, znaki towarowe zgłaszane do Urzędu Patentowego RP, EUIPO lub WIPO, znajdują się w bazach dostępnych on-line. Bazy urzędowe można przeszukiwać według różnych kryteriów, np. słowa kluczowego, nazwy uprawnionego itp.

Zawsze przed zarejestrowaniem znaku warto sprawdzić, czy nie wchodzi on w konflikt z innymi zarejestrowanymi i obecnymi na rynku oznaczeniami (więcej informacji znajduje się tutaj – link do badania).

Symbol R wpisany w okrąg ® (skrót od angielskiego słowa registered) znajdujący się w sąsiedztwie znaku towarowego stanowi informację, iż znak towarowy został skutecznie zarejestrowany w danym Urzędzie (wskazanie, iż znak towarowy korzysta z ochrony).

Znaki towarowe chronione są przez okres 10 lat, liczony od daty zgłoszenia. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać przedłużone na kolejne 10-letnie okresy ochronne dla wszystkich lub części towarów / usług, pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty urzędowej.

Koszt rejestracji znaku towarowego zależny jest od wybranego terytorium ochrony oraz ilości klas towarowych i/lub usługowych, których znak dotyczy. Aby dowiedzieć się o aktualnych opłatach urzędowych odwiedź stronę Urzędów UPRP, EUIPO czy WIPO, a w razie wątpliwości skorzystaj z konsultacji z rzecznikiem patentowym.

Rejestr znaków towarowych to spis prowadzony przez Urząd Patentowy RP, który zawiera informacje o znakach towarowych które uzyskały prawo ochronne. Rejestry są jawne. Każdy może sprawdzić zakres ochrony znaku, uprawnionego oraz wpisane licencje.

Urząd Patentowy RP prowadzi rejestry znaków towarowych w formie elektronicznej i umożliwia ich przeszukiwanie przez e-wyszukiwarkę. Sprawdzenie zarejestrowanych już oznaczeń powinno być jednym z elementów poprzedzających skuteczną rejestrację nowego. Dostęp do wyszukiwarki znaków towarowych jest bezpłatny. Jeśli nie masz wykupionej profesjonalnej usługi monitoringu znaków towarowych to właśnie w wyszukiwarce znaków towarowych możesz sprawdzić czy nie został zgłoszony znak podobny lub identyczny do Twojego.

Tak, znak towarowy stanowi część aktywów firmy. Można zlecić jego wycenę i w zależności od jej wyniku sprzedać znak towarowy.

Usługi pokrewne

Badania znaków towarowych

Monitorowanie znaków towarowych

Odnowienie i zmiany praw ochronnych IP

Postępowania sporne

Postępowania sądowe

Ochrona nazw domen internetowych

Prywatne: Znaki towarowe i wzory przemysłowe po Brexicie

Poszukiwanie i rejestracja znaku towarowego w USA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Eksperci

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl