Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Znaki towarowe
 • Eksperci
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Jakub Skrzypczak
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Iga Balik
specjalista
Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych tworząc dopasowaną strategię ochrony danego oznaczenia. Pomagamy Klientom w sprawach proceduralnych i  prawnych dotyczących zgłoszeń, postępowania, sprzeciwów, unieważnień i odwołań dotyczących polskich, wspólnotowych oraz międzynarodowych znaków towarowych (znak towarowy funkcjonuje również w potocznym rozumieniu jako znak handlowy).

 

Przed zgłoszeniem znaku towarowego:
 • wykonujemy badania zdolności rejestrowej
 • przygotowujemy opinie dotyczące zdolności rejestrowej
 • określamy koszt rejestracji znaku towarowego
 W celu uzyskania ochrony na znak towarowy:
 • przygotowujemy kompletna dokumentację i dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych: w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP (UP RP),  w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz, dzięki wieloletniej współpracy z rzecznikami patentowymi z innych państw, prowadzimy proces rejestracji krajowych znaków towarowych w zagranicznych urzędach patentowych
Po uzyskaniu ochrony na znak towarowy:
 • dbamy o terminowe odnawianie praw ochronnych na znaki towarowe na całym świecie
 • dokonujemy zmian w rejestrach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy oraz czynów nieuczciwej konkurencji:
 • prowadzimy postępowania sporne przed wyżej wymienionymi urzędami oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • sporządzamy listy ostrzegawcze
 • prowadzimy postępowania przed sądami administracyjnymi
 • prowadzimy postępowania cywilne przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi
 • prowadzimy postępowania karne
 • prowadzimy postępowania celne związane z naruszeniem znaków towarowych na granicy
W celu przeniesienia praw wyłącznych na znak towarowy:
 • sporządzamy opinie prawne oraz dokonujemy wyceny znaków towarowych
 • przygotowujemy umowy dotyczące znaków towarowych (cesje, licencje, sprzedaż)

FAQ

Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo własności przemysłowej”, Uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy definiuje się jako bezprawne używanie w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru, bądź renomy znaku wcześniejszego.

Trzeba zatem pamiętać, że w przypadku sytuacji opisanych w punktach 2 i 3, określone zostały pewne dodatkowe przesłanki niezbędne do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Znak towarowy jest jednym z najważniejszych składników majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych  towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak istotne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.

Zgodnie ustawą Prawo Własności Przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić. W szczególności znakiem towarowym może być np.:
 • rysunek,
 • wyraz (łącznie z nazwiskami osób),
 • ornament,
 • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania),
 • melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy, jako dobro niematerialne, może podlegać wycenie, przy czym jego wartość nierzadko przewyższa wartość całej firmy.

Nasi Klienci bardzo często zadają nam pytanie w jaki sposób przebiega proces rejestracji znaku towarowego.

Na początku należy wspomnieć, iż zgłoszenia znaku towarowego można dokonać osobiście lub za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika – rzecznika patentowego.

Procedura krok po kroku:

Urząd uznaje zgłoszenie za dokonane, jeżeli zawiera ono co najmniej:
–  dane Zgłaszającego,
–  określenie znaku towarowego,
–  wykaz towarów, dla których ten znak jest przeznaczony.

Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego, z zachowaniem formy pisemnej, również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłoszenia należy dostarczyć w terminie 30 dni od daty nadania (liczy się data wpływu oryginału do Urzędu!).  Termin ten nie podlega przywróceniu.

Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym został dostarczony oryginał.

Zgłoszenie w postaci elektronicznej
 może być dokonane jedynie przy użyciu oprogramowania i w formatach używanych przez Urząd Patentowy. Dokumenty w postaci elektronicznej muszą zostać opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami).

Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, niezwłocznie po upływie trzech miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Od dnia ogłoszenia osoby trzecie mogą zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów, dla których znak jest przeznaczony, jak też zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie prawa ochronnego (art. 143 pwp).

Do czasu wydania decyzji zgłaszający może dokonywać w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które nie mogą prowadzić do zmiany

istoty znaku towarowego ani rozszerzać wykazu towarów, dla których ten znak został zgłoszony.

Oczywiście można samodzielnie zgłosić znak towarowy do rejestracji, niemniej zaleca się skorzystanie z usług wykwalifikowanego rzecznika, który w profesjonalny i rzetelny sposób dopełni wszystkich formalności, przeprowadzi niezbędne badania oraz doradzi jaka forma ochrony będzie najskuteczniejsza i przynosząca największe korzyści dla przedsiębiorcy, twórcy czy artysty.

Zgodnie z artykułem 236 ust. 11 ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) „pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych może być rzecznik patentowy, adwokat, radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych.”

Obywatele państw obcych, jak i zagraniczne firmy nie mające swej siedziby na terenie Polski, mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko i wyłącznie poprzez rzeczników patentowych, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Udostępnij