Pola eksploatacji to sposoby korzystania z utworu, np. drukowanie, sprzedawanie wydrukowanych egzemplarzy, nagrywanie, zwielokrotnianie, zapis magnetyczny itp. metody wytwarzania licznych egzemplarzy utworu. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim tylko autor ma prawo określać pola eksploatacji swojego utworu. W umowie przeniesienia autorskich praw majątkowych lub licencji muszą być wyraźnie określone pola eksploatacji, na których dozwolone jest wykorzystanie utworu.

Pola eksploatacji – przykłady

Pola eksploatacji w prawie autorskim odnoszą się do różnych sposobów, w jakie utwór może być wykorzystywany. W Polsce, ustawa o prawie autorskim nie definiuje bezpośrednio tego pojęcia, ale podaje przykłady takich pól, które obejmują między innymi druk, zapis magnetyczny, dystrybucję techniką cyfrową, najem, użyczenie, publiczne wykonanie, czy reemisję w mediach. Autor utworu, zgodnie z prawem, ma wyłączne prawo do zezwalania na użycie swojego utworu na określonych przez siebie polach eksploatacji, a umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich powinny wyraźnie wymieniać pola eksploatacji. Warto zaznaczyć, że umowa nie może zawierać klauzuli przenoszących prawa na wszystkie lub przyszłe pola eksploatacji​.

Każde pole eksploatacji może być ograniczone zakresem, miejscem, czy czasem korzystania z utworu. Możliwe są różne formy licencji, w tym licencja wyłączna i niewyłączna, które różnią się zakresem udzielonych uprawnień do korzystania z utworu. Negocjowanie pola eksploatacji jest ważne z finansowego punktu widzenia, gdyż twórcom przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji​.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl