Ochrona baz danych

Udostępnij:

W ostatnich latach, głównie za sprawą reformy przepisów Unii Europejskiej, coraz większą wagę przykłada się do zagadnień prawnej ochrony danych osobowych i nieosobowych. Każdy zbiór danych zgromadzony według określonej systematyki lub metody, a przy tym wymagający istotnego nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości, stanowi „bazę danych” chronioną na podstawie szczególnej regulacji ustawowej. Tego rodzaju ochrona prawna, przysługująca producentowi bazy danych, jest niezależna od ochrony prawnoautorskiej i może stanowić samodzielną podstawę do dochodzenia roszczeń od naruszycieli.

Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych oraz wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości. Ochrona wynikająca z wyłącznego prawa do baz danych trwa przez okres piętnastu lat następujących po roku, w którym baza danych została sporządzona.

Prawa wyłączne do baz danych, obok ochrony prawnoautorskiej przysługującej samej bazie oraz programom komputerowym użytym do jej sporządzenia lub wykorzystania, stanowią obecnie strategiczny instrument ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w przestrzeni internetowej. W JWP posiadamy doświadczenie w tej wąskiej i skomplikowanej problematyce, dzięki czemu umiejętnie doradzamy producentom, zapewniając efektywną i możliwie najszerszą ochronę przysługujących im praw.

Usługi:

  • przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących strategii ochrony baz danych
  • przygotowywanie umów mających za przedmiot prawa wyłączne do baz danych, w tym sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących te prawa
  • sporządzanie listów ostrzegawczych w celu sprawnego i polubownego rozstrzygnięcia sporu
  • prowadzenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed naruszeniem wyłącznych praw producentów do baz danych
  • doradztwo w zakresie egzekwowania praw wyłącznych do baz danych
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących ochrony baz danych
  • doradztwo i pomoc w uzyskaniu WIPO Proof

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Usługi pokrewne

Ochrona praw autorskich

Prawo autorskie w Internecie

Tajemnica przedsiębiorstwa

Przeczytaj najnowsze artykuły na blogu

Rekomendacje

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl