Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy – co to oznacza?

Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo własności przemysłowej”, uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy definiuje się jako bezprawne używanie w obrocie gospodarczym:

  1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów
  2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym
  3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego

Trzeba zatem pamiętać, że w przypadku sytuacji opisanych w punktach 2 i 3 określone zostały pewne dodatkowe przesłanki niezbędne do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Naruszenie znaku towarowego – przykłady

Praktycznym przykładem naruszenia znaku towarowego może być sytuacja, w której ktoś używa nazwy firmy lub produktu, który jest identyczny lub bardzo podobny do zastrzeżonego znaku towarowego, w celu oznaczenia podobnych produktów lub usług. Może to prowadzić do pomyłek wśród konsumentów i jest uznawane za naruszenie praw właściciela znaku towarowego. Konsekwencje naruszenia znaku towarowego mogą być poważne, włącznie z wymogiem zaprzestania używania znaku, odszkodowaniem za naruszenie, a także roszczeniami o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Warto więc, aby przedsiębiorcy dokładnie sprawdzali, czy ich znaki handlowe, nazwy produktów, czy logo nie naruszają praw innych podmiotów zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym​. Warto podkreślić, że ocena naruszenia opiera się na tym, jak Urząd Patentowy lub sąd oceni sytuację, a nie na subiektywnym przekonaniu osoby używającej spornego znaku.

Udostępnij:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zespół naszych doradców udzieli kompleksowej pomocy. Będziesz mógł polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Sukces naszej współpracy wymaga sprawnej komunikacji i dialogu. Napisz, jak możemy Ci pomóc?

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl