Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy – co to oznacza?

Udostępnij:

Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo własności przemysłowej”, uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy definiuje się jako bezprawne używanie w obrocie gospodarczym:

  1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów
  2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym
  3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego

Trzeba zatem pamiętać, że w przypadku sytuacji opisanych w punktach 2 i 3 określone zostały pewne dodatkowe przesłanki niezbędne do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Kontakt

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl
NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Zapisz się na newsletter JWP