Tomasz Gawliczek

radca prawny | rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Tomasz Gawliczek specjalizuje się w krajowych (UP RP), unijnych (EUIPO) oraz międzynarodowych (WIPO) procedurach z zakresu prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Jako prawnik zajmuje się również postępowaniami spornymi oraz sprawami sądowymi z zakresu naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ponadto bierze udział w przygotowaniu kompleksowych opinii prawnych dotyczących szeroko rozumianych praw na dobrach niematerialnych.

W kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi odpowiada za prawne aspekty krajowych (COBORU) i wspólnotowych (CPVO) postępowań dotyczących praw wyłącznych do nowych odmian roślin.

Tomasz prowadzi także działalność naukową. Otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji pt. Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym. Jest autorem publikacji naukowych i prasowych z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte m.in. na wrocławskich uczelniach wyższych, co pozwala mu profesjonalnie reprezentować kancelarię JWP Rzecznicy Patentowi podczas licznych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Edukacja
  • Uniwersytet Strasburski, Centrum Międzynarodowych Studiów Własności Intelektualnej (CEIPI), Spory patentowe w Europie (Diploma on Patent Litigation in Europe), studia podyplomowe
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych
  • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, prawo
  • Polska Izba Rzeczników Patentowych
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
  • angielski
  • hiszpański

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl