Tomasz Gawliczek

radca prawny | rzecznik patentowy

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Dr Tomasz Gawliczek specjalizuje się w ochronie własności przemysłowej, zwłaszcza praw wyłącznych do znaków towarowych, designu oraz reguł uczciwej konkurencji. Wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących IP: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed sądami ds. własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Posiada doświadczenie procesowe zdobyte również na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC).

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie, a następnie obronił przygotowaną rozprawę pt. „Ochrona znaku towarowego w polskim prawie karnym gospodarczym”. Obecnie prowadzi wykłady z zakresu prawa karnego materialnego na aplikacji rzecznikowskiej.

Dr Tomasz Gawliczek jest autorem publikacji naukowych oraz prasowych dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science.

Edukacja
 • Uniwersytet Strasburski, Centrum Międzynarodowych Studiów Własności Intelektualnej (CEIPI), Spory patentowe w Europie (Diploma on Patent Litigation in Europe), studia podyplomowe
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo własności intelektualnej, studia podyplomowe
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, prawo
 • PIRP – Polska Izba Rzeczników Patentowych
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu
 • EPLIT – European Patent Litigators Association
 • angielski
 • hiszpański

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl