• Znaki towarowe

Tryb europejski

Zgłoszenia unijnych znaków towarowych

Procedura przed EUIPO

Zgłoszenia unijnych znaków towarowych – Procedura przed EUIPO

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Unii Europejskiej mogą złożyć wniosek o rejestrację unijnego znaku towarowego (EUTM), by zapewnić ochronę oznaczenia na terytorium wszystkich 28 państw członkowskich UE. Rejestracją znaków towarowych UE zajmuje się Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Zgłoszenia można dokonać samodzielnie lub przez pełnomocnika na różne sposoby: za pomocą strony internetowej EUIPO, osobiście, drogą pocztową lub faksem. Procedura zgłoszeniowa uwzględnia dwa tryby: zwykły, trwający około 6 miesięcy i fast track, zajmujący około 4 miesięcy.

Zgłoszenie zawiera informacje o właścicielu znaku, o samym znaku (musi być wyraźnie przedstawiony) oraz o towarach i usługach, jakie zgłoszenie obejmuje.

Po otrzymaniu zgłoszenia eksperci EUIPO sprawdzają, czy oznaczenie może zostać zarejestrowane. Jeżeli od strony formalnej wszystko jest w porządku, Urząd publikuje zgłoszenie. W razie stwierdzenia braków formalnych Urząd informuje zgłaszającego, dając możliwość uzupełnienia niedociągnięć w ciągu maksymalnie 2 miesięcy. Jeśli zgłoszenie jest kompletne i bezbłędne lub gdy zgłaszający uzupełni braki, zgłoszenie jest publikowane. Otwiera to tzw. okres na wniesienie sprzeciwu.

Podmioty, które nie zgadzają się na zarejestrowanie zgłoszonego znaku, mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. EUIPO rozstrzyga takie spory po przedstawieniu dowodów i argumentów przez obie strony, zgłaszającego i wnoszącego sprzeciw.

Znak towarowy jest rejestrowany, jeśli Urząd rozstrzygnie postępowanie sporne na korzyść zgłaszającego lub jeśli nie będzie miał uwag ani się nie sprzeciwi. Proces rejestracji znaku towarowego trwa 1 tydzień.

Warto monitorować zarejestrowane znaki towarowe Unii Europejskiej. To pozwala zauważyć nowo zgłaszane oznaczenia, które mogą naruszać znaki należące do danej firmy.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania znaków towarowych

Tryb krajowy

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl