• Znaki towarowe

Tryb krajowy

Zgłoszenia - rejestracja znaku towarowego w Polsce

Procedura przed UPRP

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce – Procedura przed UPRP

Zanim znak towarowy zostanie zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, zalecamy przeprowadzenie badania, które ma na celu ustalenie wcześniejszych praw wyłącznych do znaków identycznych lub podobnych. Badanie zdolności rejestracyjnej oznaczenia pozwala uniknąć przeszkód w toku procedury zgłoszenia, które wydłużają proces rejestracji. Pozwala także uniknąć potencjalnych naruszeń czy  sporów z innymi uprawnionymi. Badanie można przeprowadzić samodzielnie w ogólnodostępnych bazach znaków towarowych lub skorzystać ze wsparcia rzecznika patentowego, który dysponuje dostępem do komercyjnych narzędzi.

Podanie o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy można przesłać do Urzędu Patentowego RP w formie elektronicznej poprzez system PUeUP, pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście. Każde zgłoszenie otrzymuje swój numer, a data wpłynięcia dokumentów do Urzędu jest jednocześnie początkiem procedury rejestracji.

Po wpłynięciu zgłoszenia ekspert Urzędu Patentowego zweryfikuje, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody dla rejestracji oznaczenia. Sporządzi także dla zgłaszającego zawiadomienie o przeszkodach względnych, mające charakter wyłącznie informacyjny. Jeśli Urząd nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, zgłoszenie znaku towarowego publikowane jest w Biuletynie Urzędu Patentowego.

W ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia każdy (tj. uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego) może wnieść sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego (termin ostateczny). Urząd Patentowy rozpatruje zawarte w sprzeciwie zarzuty w toku postępowania, w którym biorą udział zgłaszający i podmiot wnoszący sprzeciw. Po zakończeniu procedury Urząd wydaje decyzję o uznaniu sprzeciwu za zasadny w części lub w całości lub też oddala sprzeciw i wydaje decyzję o udzieleniu prawa na znak towarowy.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia nie zostanie wniesiony żaden sprzeciw, po skutecznym zakończeniu się okresu sprzeciwowego Urząd w ciągu max. 1 miesiąca wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Decyzja ta ma charakter warunkowy bowiem udzielenie prawa zależne jest od uiszczenia stosownych opłat za pierwszy okres ochrony znaku towarowego wraz z publikacją.

Jeżeli płatność nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, Urząd stwierdza wygaśnięcie decyzji warunkowej. Z kolei wniesienie należnych opłat skutkuje wpisem do rejestru i wydaniem przez UPRP zgłaszającemu świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat i liczona jest od daty zgłoszenia znaku towarowego. W tym czasie warto monitorować rynek, pod kątem ewentualnych naruszeń, a przed upływem wspomnianego 10-letniego okresu  odnowić swoje prawo na kolejną dekadę.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania znaków towarowych

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl