• Znaki towarowe

Tryb krajowy

Zgłoszenia znaków towarowych w Polsce

Procedura przed UPRP

Zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce – Procedura przed UPRP

Zanim znak towarowy zostanie zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP, zalecamy przeprowadzenie badania, które zweryfikuje, czy identyczne lub podobne oznaczenie nie jest już chronione. Badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych pozwala uniknąć naruszenia czy ewentualnych sporów z innymi uprawnionymi mogących zakończyć się unieważnieniem oznaczenia. Badanie można przeprowadzić samodzielnie w ogólnodostępnych bazach znaków towarowych lub skorzystać ze wsparcia rzecznika patentowego, który dysponuje dostępem do komercyjnych narzędzi.

Podanie o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy można przesłać do Urzędu Patentowego RP w formie elektronicznej poprzez system ePUAP, pocztą, faksem lub dostarczyć osobiście. Każde zgłoszenie otrzymuje swój numer, a data wpłynięcia dokumentów do Urzędu jest jednocześnie początkiem procedury rejestracji.
Po wpłynięciu zgłoszenia ekspert Urzędu Patentowego zweryfikuje, czy nie zachodzą bezwzględne przeszkody dla rejestracji oznaczenia. Sporządzi też zawiadomienie o przeszkodach względnych, ale o charakterze czysto informacyjnym dla zgłaszającego. Jeśli Urząd nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, zgłoszenie publikowane jest w Biuletynie Urzędu Patentowego.

W ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia każdy może wnieść sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego oznaczenia. Urząd Patentowy rozpatruje zawarte w sprzeciwie zarzuty w toku postępowania, w którym biorą udział zgłaszający i podmiot wnoszący sprzeciw.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia nikt nie zgłosi sprzeciwu lub zostanie wydana ostateczna decyzja w sprawie sprzeciwu, to po zakończeniu się okresu sprzeciwowego Urząd ma 1 miesiąc na udzielenie lub odmowę udzielenia prawa ochronnego.
Pozytywne zakończenie procesu rejestracji znaku towarowego oznacza wydanie przez Urząd decyzji o warunkowym przyznaniu ochrony do chwili uregulowania niezbędnych opłat. Jeżeli płatność nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, tymczasowa ochrona dobiega końca. Wniesienie opłat w połączeniu z decyzją o przyznaniu ochrony na znak towarowy skutkuje wpisem do rejestru i wydaniem przez UPRP zgłaszającemu podmiotowi świadectwa ochronnego na znak towarowy.

Ochrona znaku towarowego wygasa po 10 latach od daty przyznania praw ochronnych na znak towarowy. W tym czasie warto monitorować rynek, czy ktoś nie narusza praw ochronnych związanych z danym znakiem, a przed upływem wspomnianego przedziału czasowego należy odnowić swoje prawa.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania znaków towarowych

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl