• Znaki towarowe

Tryb międzynarodowy

Rejestracja międzynarodowa znaków towarowych

Procedura przed WIPO

Procedura rejestracji znaku towarowego w WIPO

Międzynarodowy system rejestracji znaków towarowych, prowadzony przez Międzynarodową Organizację ds. Własności Intelektualnej (WIPO) jest nazywamy systemem madryckim. Jedno zgłoszenie w języku angielskim lub francuskim i z jednym zestawem opłat we frankach szwajcarskich pozwala chronić oznaczenie nawet w 120 krajach.

Zgłoszenie międzynarodowe opiera się na pierwotnym zgłoszeniu krajowym lub regionalnym (unijny znak towarowy). To znaczy, że (w systemie madryckim) można zarejestrować oznaczenie zgłoszone lub zarejestrowane uprzednio w Urzędzie Patentowym w Polsce lub w Urzędzie EUIPO. Zgłoszenie musi zawierać znak identyczny z pierwotnie zgłoszonym oraz identyczny wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną (przygotowany zgodnie z aktualną klasyfikacją nicejską). We wniosku wskazuje się także, w jakich krajach znak towarowy będzie chroniony.

Zgłoszenie przyjmuje Urząd Patentowy RP / Urząd EUIPO i przekazuje do biura WIPO w Genewie. Tam sprawdzana jest prawidłowość wniosku. Jeśli Biuro WIPO nie ma uwag formalnych, to znak jest rejestrowany  i następuje jego publikacja w biuletynie międzynarodowym WIPO. Następnie WIPO zawiadamia o zgłoszeniu wszystkie właściwe urzędy krajowe, państw wyznaczonych do ochrony (wskazanych w podaniu). Każdy kraj bada zgłoszenie według własnych przepisów i wydaje decyzję o rejestracji lub jej odmowie. Informacje o decyzji kierowane są do biura WIPO, które zawiadamia o nich zgłaszającego.

Ochrona międzynarodowa znaku również trwa 10 lat i może być wielokrotnie przedłużana (na kolejne okresy ochronne).

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania znaków towarowych

Tryb krajowy

Tryb europejski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl