• Wynalazki

Tryb krajowy

Zgłoszenia wynalazków i wzorów użytkowych w Polsce

Procedura przed UPRP

Uzyskanie ochrony rozwiązania na terytorium Polski wymaga złożenia zgłoszenia zawierającego sporządzoną zgodnie z przepisami prawa dokumentację wynalazku oraz wniosek o udzielenie ochrony patentowej lub o udzielenie prawa ochronnego na wzór użytkowy do Urzędu Patentowego RP.

Jeżeli zgłoszenie zawiera wszystkie niezbędne elementy, to Urząd Patentowy przyznaje zgłoszeniu datę i numer. Kolejnym etapem jest sporządzanie przez ekspertów UPRP raportu ze stanu techniki, czyli przegląd dostępnej literatury patentowej, jaka będzie brana pod uwagę podczas oceny zgłoszonego wynalazku. Zgłoszenie patentowe jest również badane pod kątem formalno-prawnym. W razie stwierdzenia na tym etapie braków lub uchybień w dokumentacji zgłaszający ma szansę na ich uzupełnienie lub poprawienie. Urząd Patentowy bada również, czy zgłoszony wynalazek nie znajduje się m.in. w grupie rozwiązań wyłączonych spod patentowania, nie narusza przepisów ustawy Prawo Własności Przemysłowej, czy nie jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami itp.

Po upływie 18 miesięcy przyjęcia wniosku UPRP publikuje zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego w Biuletynie Urzędu Patentowego i przystępuje do badania merytorycznego przedmiotu zgłoszenia. W zależności od wyniku badania UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego, o odmowie ochrony lub o umorzeniu postępowania. Pozytywna decyzja UPRP, po uiszczeniu wymaganych opłat, jest wpisywana do rejestru i ogłaszana w Wiadomościach Urzędu Patentowego, a Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie w postaci oficjalnego dokumentu patentowego lub świadectwa ochronnego.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych

Tryb europejski

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl