• Wynalazki

Tryb europejski

Europejskie zgłoszenie patentowe

Procedura przed EPO

Europejskie zgłoszenie patentowe

Walidacja patentu europejskiego

Europejskie zgłoszenia patentowe

Podmioty chcące chronić swój patent na rynkach europejskich mogą ubiegać się o patent europejski w uproszczonej procedurze na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim.

Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub w Urzędzie Patentowym RP (ewentualnie innym krajowym urzędzie patentowym). Zgłoszenie, w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, powinno zawierać wniosek o udzielenie ochrony patentowej, opis wynalazku, zastrzeżenia, rysunki oraz skrót. Jeśli zgłoszenie składane jest w innym języku, to konieczne jest dostarczenie tłumaczenia na jeden z języków wymienionych wcześniej.

Pierwszym krokiem w procedurze przyznawania patentu europejskiego jest badanie formalne, czyli sprawdzenie, czy wszystkie niezbędne dokumentu zostały dostarczone, a następnie opatrzenie zgłoszenia numerem i datą.

Kolejnym etapem jest europejski raport z poszukiwań, zawierający dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny nowości i poziomu wynalazczego zgłoszonego rozwiązania. W ciągu 18 miesięcy od daty zgłoszenia EPO przesyła sprawozdanie z poszukiwań do zgłaszającego, który może zdecydować, czy chce przeprowadzić pełne badanie i nadal ubiegać się o patent europejski. Wtedy również zgłoszenie patentowe jest publikowane na Serwerze Publikacji Europejskich. W procedurze zgłoszeniowej przed EPO jednym z koniecznych do spełnienia warunków jest wnoszenie opłat za utrzymywanie zgłoszenia w mocy przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku liczonego od daty zgłoszenia, począwszy od roku trzeciego.

Na wniosek zgłaszającego EPO przeprowadza badanie merytoryczne wynalazku. W tym czasie eksperci EPO pozostają w kontakcie ze zgłaszającym lub jego pełnomocnikiem. Badanie ma na celu sprawdzenie, czy dane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi Konwencji o patencie europejskim dotyczącym zdolności patentowej. Jeśli ekspert zdecyduje, że patent może zostać udzielony, wydaje w tej sprawie pismo o zamiarze udzielenia patentu. Zgłaszający musi dostarczyć tłumaczenia zastrzeżeń i uiścić opłaty. Następnie decyzja o przyznaniu ochrony jest publikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym. Patent europejski wchodzi w życie z dniem publikacji. By jednak obowiązywał na terytorium wyznaczonych krajów, należy przeprowadzić procedurę walidacji w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty publikacji decyzji.

Walidacja patentu europejskiego

Po opublikowaniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym musi on zostać zatwierdzony w każdym z wyznaczonych krajów, by ochrona była ważna i skuteczna. W ciągu 3 miesięcy od daty publikacji informacji o udzieleniu ochrony właściciel patentu powinien złożyć w krajowych urzędach patentowych tłumaczenia zastrzeżeń w języku urzędowym danego państwa. W zależności od odpowiedniego prawa krajowego wnioskodawca może również być zobowiązany do uiszczenia opłat w określonym terminie.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych

Tryb krajowy

Tryb międzynarodowy

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl