• Wynalazki

Tryb międzynarodowy

Międzynarodowe zgłoszenia patentowe PCT

Procedura międzynarodowa PCT

Międzynarodowe zgłoszenie patentowe (PCT – Patent Cooperation Treaty)

Zgłaszający mogą jednocześnie ubiegać się o ochronę wynalazku w bardzo wielu krajach, składając jedno międzynarodowe zgłoszenie patentowe w ramach PCT. Zgłoszenia wynalazku w trybie międzynarodowym można dokonać w Urzędzie Patentowym RP. Jeśli zgłoszenie dotyczące tego samego wynalazku zostało już wcześniej złożone w urzędzie krajowym (nie wcześniej niż 12 miesięcy przed planowaną datą zgłoszenia międzynarodowego), to wniosek należy złożyć w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) lub w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (IB WIPO) z zastrzeżeniem pierwszeństwa z takiego wcześniejszego zgłoszenia krajowego.

Wybrany przez zgłaszającego Międzynarodowy Organ Poszukiwań (EPO lub Wyszehradzki Instytut Patentowy) przeprowadza wyszukiwanie bliskich przedmiotowi zgłoszenia rozwiązań w międzynarodowych zasobach literatury technicznej i patentowej, i sporządza sprawozdanie wskazujące, czy rozwiązanie wydaje się być nowe, posiadać poziom wynalazczy i przemysłową stosowalność. Po 18 miesiącach zgłoszenie jest publikowane razem ze sprawozdaniem z międzynarodowych poszukiwań. Właściciel rozwiązania może wystąpić z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne, które jest przygotowywane przez jeden z Międzynarodowych Organów Badań Wstępnych.

Bez względu na to, czy takie badanie zostało wykonane czy nie, to zgłoszenie o udzielenie patentu w trybie międzynarodowym jest przekazywane po 30 lub 31 miesiącach do urzędów krajowych, w celu przeprowadzenia procedur związanych z udzieleniem ochrony patentowej na danym terytorium.

Sprawdź pozostałe procedury zgłaszania wynalazków i wzorów użytkowych

Tryb krajowy

Tryb europejski

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl