Logo JWP Rzecznicy Patentowi
Biotechnologia, chemia oraz farmacja to dynamicznie rozwijające się gałęzie gospodarki i nauki. Staramy się zatem wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którym oferujemy usługi wysoko wyspecjalizowanego w tym zakresie zespołu BioChem & Pharma, który współtworzą kierunkowo wykształceni rzecznicy patentowi, inżynierowie oraz specjaliści.
Zespół BioChem & Pharma oferuje:
 • Badania zdolności i czystości patentowej wynalazków
 • Badania zdolności rejestrowej znaków towarowych
 • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych / rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami administracji w sprawie patentów i znaków towarowych
 • Uzyskiwanie dodatkowego prawa ochronnego SPC
 • Odnowienia praw wyłącznych i zmiany w rejestrach
 • Prowadzenie postępowań spornych i sądowych przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami (w tym ochrona przed naruszeniami i nieuczciwą konkurencją)
 • Ekspertyzy prawne
 • Audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due dilligence)
 • Doradztwo w zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy
 • Przygotowanie umów (w tym umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa)
 • Negocjacje w sprawach obrotu prawami wyłącznymi
 • Pomoc prawną i techniczną w sprawach związanych z obrotem i udostępnianiem praw wyłącznych oraz know-how
 • Pomoc prawną w komercjalizacji i transferze technologii

FAQ

Przed rozpoczęciem procesu ubiegania się o przyznanie patentu na wynalazek, słusznym rozwiązaniem jest prześledzenie obecnego stanu techniki i baz patentowych (samodzielnie bądź przy pomocy wyspecjalizowanego rzecznika patentowego) – to uchroni ubiegającego się o patent na wynalazek przed ryzykiem odmowy ze strony urzędu patentowego  czy też przed naruszeniem patentów innego podmiotu.

Źródła, cennych dla zgłaszającego informacji, możemy podzielić następująco:

 • Darmowe źródła:
 • Bazy krajowe
 • Bazy międzynarodowe
 • Źródła komercyjne:
 • Bazy o zasięgu międzynarodowym

W celu uzyskania szczegółowych informacja zachęcamy do KONTAKTU. Zespół Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi jest do Państwa dyspozycji.

SPC (ang. Supplementary Protection Certificate) to dodatkowe świadectwo ochronne, po wygaśnięciu podstawowej ochrony patentowej, którego przedmiotem mogą być produkty lecznicze oraz środki ochrony roślin.

W Unii Europejskiej, na mocy dwóch rozporządzeń, wprowadzono możliwość dodatkowej ochrony w odniesieniu do dwóch kategorii wynalazków: produktów leczniczych (rozporządzenie Rady  z dnia 18 czerwca 1992 r. nr 1768/92/EWG) oraz środków ochrony roślin (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. nr 1610/96/WE).

Przedmiotem dodatkowego świadectwa ochronnego SPC może być każdy produkt leczniczy oraz środek ochrony roślin chroniony patentem, który przed wprowadzeniem na rynek uzyskał w drodze procedury administracyjnej stosowne zezwolenie.

Wniosek o wydanie świadectwa składa się w ciągu 6 miesięcy od daty, w której zostało wydane powyższe zezwolenie, a jeżeli patent został udzielony później niż nastąpiło wydanie zezwolenia, termin sześciomiesięczny obowiązuje od daty udzielenia patentu. Świadectwo zaczyna obowiązywać wraz z wygaśnięciem ochrony patentowej i trwa maksymalnie 5 lat.

Świadectwo SPC  zapewnia ochronę wynalazku w takim samym zakresie jak patent podstawowy. Różnica jednak dotyczy przedmiotu ochrony, który w przypadku SPC jest węższy: ochrona, jaką gwarantuje dodatkowe świadectwo ochronne, rozciąga się jedynie na produkt objęty zezwoleniem, na podstawie którego został on wprowadzony na rynek oraz na takie użycie produktu, jakie było dozwolone przed wygaśnięciem patentu.

Świadectwo wygasa i podlega unieważnieniu  na zasadach tożsamych jak w przypadku patentu podstawowego.

Wygaśnięcie prawa wyłącznego [w tym przypadku patentu – przyp. red.] jest, obok unieważnienia oraz uchylenia decyzji o jego udzieleniu, jest jedną z przyczyn ustania praw wyłącznych.

Wedle art. 90 ust. 1 (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej), patent wygasa na skutek:

 1. upływu okresu, na który został udzielony;
 2. zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
 3. nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
 4. trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Prawo własności przemysłowej (oraz inne systemy prawa patentowego, w tym konwencja monachijska) wyróżnia cztery kategorie wynalazków: produkty, urządzenia, sposoby oraz zastosowania. Opatentowaniu nie podlegają: wynalazki pozostające w sprzeczności z krajowymi podstawowymi zasadami prawnymi lub społecznymi (sprzeczność z porządkiem publicznym i/lub dobrymi obyczajami), odmiany roślin i rasy zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt (zakaz patentowania nie dotyczy niektórych metod diagnostycznych).

Udostępnij