ABC patentowania

ABC patentowania

09 października 2018 - Magdalena Bułas
Udostępnij:

Kompleksowa ochrona wynalazków związana jest ze szczególną terminologią. Dlatego zebraliśmy kilka kluczowych haseł w postaci ABC patentowania, które pozwolą lepiej zrozumieć specyfikę procesu i prawidłowo nazywać poszczególne jego elementy.

Patent

Prawo udzielone na konkretne rozwiązanie, zapewniające wyłączność jego stosowania, produkowania i oferowania na rynku na terytorium kraju, w którym dany patent obowiązuje, i w określonym przedziale czasowym.

O tym, gdzie szukać informacji na temat istniejących patentów, czego nie można chronić patentemkiedy patent wygasa oraz dlaczego ochrona własności przemysłowej to dobry pomysł, dowiesz się z podstrony Patenty.

Wynalazek

Innowacyjne rozwiązanie o charakterze technicznym (urządzenie, sposób, zastosowanie itd.), nieznane wcześniej i nieoczywiste. Nie należy mylić wynalazku z patentem. Wynalazek jest rozwiązaniem, które może zostać opatentowane lub nie, stosownie do spełnienia przesłanek określonych w obowiązujących przepisach. Natomiast patent jest prawem wyłącznym udzielonym na rozwiązanie.

Nowość

Właściwość rozwiązania polegająca na tym, że nigdy wcześniej nie było ono znane. Rozwiązanie techniczne może zostać opatentowane, jeżeli spełnia między innymi przesłankę nowości, czyli nie było w żaden sposób upubliczniane, publikowane, stosowane, oferowane do sprzedaży, wystawiane przed datą jego zgłoszenia. Dotyczy to całego świata, co oznacza, że rozwiązanie znane w Chinach nie może zostać opatentowane w Europie (nowość w skali światowej).

Poziom wynalazczy

Właściwość rozwiązania polegająca na tym, że zespół jego cech technicznych nie jest oczywisty dla specjalisty w danej dziedzinie. Rozwiązanie techniczne może zostać opatentowane, jeżeli spełnia między innymi przesłankę poziomu wynalazczego, czyli jego opracowanie nie było możliwe na podstawie samego tylko połączenia kilku wcześniejszych rozwiązań, prób i doboru cech, lecz wymagało wkładu twórczego wynalazcy lub badacza.

Przemysłowa stosowalność

Możliwość powtarzalnego zrealizowania rozwiązania, np. poprzez wykonanie urządzenia, sposobu, realizację zastosowania itd. Rozwiązanie techniczne może zostać opatentowane, jeżeli spełnia między innymi przesłankę przemysłowej stosowalności, czyli jego charakter umożliwia przeciętnemu specjaliście w danej dziedzinie jego odtworzenie z zapewnieniem uzyskania określonego efektu.

Opis wynalazku

Materiał opisujący wynalazek, stanowiący element dokumentacji zgłoszeniowej (zgłoszenia wynalazku). Opis przedstawia dziedzinę techniki, do której należy wynalazek, problem rozwiązywany przez wynalazek, opis podstawowych cech wynalazku oraz opis korzystnych przykładów wykonania wynalazku.

Zastrzeżenia patentowe

Definicja wynalazku wyznaczająca zakres prawa wyłącznego przysługującego na podstawie patentu. W zastrzeżeniach patentowych wskazane są cechy wynalazku, z podziałem na cechy już znane i cechy decydujące o jego nowości i poziomie wynalazczym, z uwzględnieniem szczególnie korzystnych wariantów rozwiązania zdefiniowanych w tzw. zastrzeżeniach zależnych.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl