Kiedy patent wygasa?

Wygaśnięcie prawa wyłącznego [w tym przypadku patentu – przyp. red.] jest, obok unieważnienia oraz uchylenia decyzji o jego udzieleniu, jest jedną z przyczyn ustania praw wyłącznych.

Wedle art. 90 ust. 1 (Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej), patent wygasa na skutek:

  1. upływu okresu, na który został udzielony;
  2. zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
  3. nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
  4. trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.