Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Mechatronika i IT
Stoimy na progu 4. rewolucji przemysłowej – nowe rozwiązania z zakresu elektroniki, komunikacji oraz szeroko rozumianej informatyki pojawiają się nieustannie. Nowe materiały oraz sposoby projektowania umożliwiają powstawanie nowych, jak i udoskonalanie starych, mechanizmów. Często jednak mechanika, elektronika oraz informatyka tworzą spójną, nierozerwalną całość. W celu ochrony takich rozwiązań Zespół Mechatronika i IT zapewnia usługi specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy rozumieją specyfikę tych dziedzin techniki – efektem pracy Zespołu jest uzyskanie licznych praw wyłącznych udzielonych na wynalazki i wzoru użytkowe naszych Klientów.

Zespół Mechatronika i IT oferuje:

  • badania patentowe – badania stanu techniki, czystości oraz zdolności patentowej,
  • prowadzenie postępowań zgłoszeniowych/rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami administracji w sprawie patentów i wzorów użytkowych oraz odnowienia praw wyłącznych i zmiany w rejestrach,
  • prowadzenie postępowań spornych i sądowych przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami (w tym ochrona przed naruszeniami i nieuczciwą konkurencją),
  • ekspertyzy prawne,
  • audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due diligence),
  • doradztwo w zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy.
Udostępnij