Nowelizacja przepisów dotyczących zgłaszania znaków towarowych Unii Europejskiej

Nowelizacja przepisów dotyczących zgłaszania znaków towarowych Unii Europejskiej

26 września 2017 - Magdalena Maksimowska
Udostępnij:

1 października 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTM). Rozporządzenie zmieni niektóre zasady rejestracji unijnych znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także wprowadzi nowe rodzaje i kategorie oznaczeń.

Najważniejszą zmianą jest zniesienie wymogu przedstawiania graficznego oznaczeń. Po 30 września 2017 r. oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej formie pod warunkiem, że dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Jest to związane z dopuszczeniem do rejestracji typów znaków towarowych, które można przedstawić wyłącznie w formie elektronicznej. Chodzi o znaki multimedialne, znaki ruchowe i hologramy, w przypadku których do wniosku dołączany będzie film wideo ukazujący ruch lub zmianę położenia w znaku bądź plik audiowizualny zawierający kombinację obrazu i dźwięku.

Zdaniem EUIPO zmiany zwiększą przejrzystość rejestru znaków towarowych UE i ułatwią jego przeszukiwanie. EUIPO liczy również na zmniejszenie ilości sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych wnoszonych ze względów formalnych.

Od 1 października 2017 r. pojawi się także w systemie znaków UE nowa kategoria oznaczeń – tzw. znaki certyfikujące UE. Znak certyfikujący UE ma przede wszystkim służyć zagwarantowaniu określonych cech oznaczonych nim towarów i usług. Dlatego wnioskując o niego należy przedłożyć tzw. Regulamin używania unijnego znaku certyfikującego wskazujący osoby uprawnione do jego używania, właściwości, które mają być certyfikowane znakiem, sposób ich badania przez organ certyfikujący, sposób nadzorowania używania znaku oraz warunki używania znaku, w tym sankcje. Ma to zagwarantować, że towary i usługi opatrzone znakiem certyfikującym są zgodne z konkretnym standardem określonym w regulaminie a właściciel znaku certyfikującego jest odpowiedzialny za jego kontrolowanie. Znak certyfikujący UE podlega dwóm istotnym ograniczeniom – jego właścicielem nie może być osoba prowadząca działalność związaną z dostawą towarów i usług rodzaju objętego certyfikatem, a także nie może on służyć do odróżniania towarów lub usług objętych znakiem certyfikującym pod względem pochodzenia geograficznego.

– Zmiany wchodzące wkrótce w życie dadzą przedsiębiorcom do ręki kolejne narzędzia rozszerzające możliwości ochrony wyłącznej oznaczeń – komentuje Magdalena Maksimowska, rzecznik patentowy z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. – Co więcej, dużo łatwiej będzie teraz zgłosić do rejestracji znaki nietypowe, których zastrzeżenie dotychczas generowało problemy techniczne związane z przedstawieniem znaku. Nowe oznaczenia będą atrakcyjne dla przedsiębiorców z wielu branż, np. dla twórców aplikacji na smartfony,  oprogramowania komputerowego, lub firm fonograficznych. A dzięki  pomocy profesjonalnego pełnomocnika nowelizacja przepisów pozwoli przedsiębiorcom wykorzystać zmiany z maksymalną korzyścią dla ich biznesów.

Wchodzące na początku października zmiany obejmą też pewne procedury rejestracji znaków towarowych, szczególnie metody komunikowania z EUIPO. Jeszcze do końca roku 2017 będzie można wysyłać do EUIPO zgłoszenia i korespondencję faksem. Od 1 stycznia 2018 r. jedynym skutecznym kanałem komunikacji z EUIPO służącym do zgłaszania nowych znaków oraz do odnawiania ochrony praw już istniejących stanie się system elektroniczny.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl