Brak lub opóźnienie odnotowania zmian w rejestrze UPRP to realne ryzyko

Brak lub opóźnienie odnotowania zmian w rejestrze UPRP to realne ryzyko

05 czerwca 2020 - Patrycja Wrzosek-Mijas
Udostępnij:

Polskie prawo nakłada na właścicieli praw wyłącznych (znaków, wzorów, patentów) obowiązek odnotowywania w urzędowym rejestrze zmian zachodzących wewnątrz spółek, lecz nie wyznacza żadnego terminu na ich dokonanie. Działanie przedsiębiorcy w tym zakresie staje się niezbędne zwłaszcza, gdy zbliża się termin przedłużenia ochrony jego prawa własności intelektualnej.

Eksperci Urzędu Patentowego w momencie przedłużania ochrony oczekują udokumentowania przekształcenia własności prawa, jeżeli do takiej doszło. W przeciwnym wypadku należy liczyć się z tym, że prawo może zostać przedłużone tylko w imieniu tego podmiotu którego dane Urząd Patentowy posiada w swoich bazach.

Wielu przedsiębiorców zwleka z poinformowaniem UPRP o zaistniałych zmianach, nierzadko zupełnie lekceważąc tą kwestię. Dopiero w momencie przedłużania ochrony, np. do znaku towarowego, w imieniu nowego podmiotu, okazuje się, że większości przypadków jest to niemożliwe.

Utrzymanie prawa w mocy oznacza nie tylko uiszczenie należnej opłaty w wyznaczonym terminie ale również dopilnowanie, by rejestry urzędowe zawierały poprawne oraz uaktualnione dane spółki czy osoby fizycznej, na rzecz której zarejestrowano prawo. Często takie postępowanie wynika z nieświadomości, dlatego ważna jest ścisła współpraca między właścicielem prawa, a reprezentującym go pełnomocnikiem, co pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek oraz przygotować stosowną dokumentację na czas. Pełnomocnik poinformowany o zmianach w obrębie spółki skutecznie pokieruje dalszymi działaniami wskazując podjęcie odpowiednich kroków.

Brak możliwości przedłużenia ochrony prawa ze względu na nieaktualne dane w rejestrze to niestety nie jedyne ryzyko, które ponosi przedsiębiorca lub spółka opóźniając lub zaniedbując rejestrację zmian w Urzędzie Patentowym. Równie istotne jest posiadanie dokumentów uwierzytelniających zaistniałą zmianę w celu okazania ich urzędowi nawet wówczas, gdy spółka nie miała tego w planach. Każda zmiana dokonywana w obrębie przedsiębiorstwa powinna być utrwalona na piśmie i wymaga podpisów stron postępowania, a także niekiedy potwierdzenia notarialnego. Taki dokument stanowi dowód w każdym postępowaniu, także administracyjnym przed urzędami w kraju oraz za granicą.

Niestety zdarza się, że podmiot wnioskujący o rejestrację zmiany w Urzędzie Patentowym nie dysponuje dokumentem poświadczającym jej zaistnienie. W sytuacji gdy spółka przenosi prawa do swojego wynalazku, znaku, czy wzoru na rzecz innego podmiotu i zawiesza swoją dalszą działalność, a dokument cesji tego prawa zostanie zgubiony przez cesjobiorcę, udokumentowanie jego prawa staje się niemożliwe, a co za tym idzie nie da się udowodnić, że prawo posiada nowego właściciela. Cesjobiorca znajduje się wówczas w trudnej sytuacji, z której jedynym wyjściem jest odszukanie osób biorących udział w przeniesieniu rzeczonego prawa i zdobycie poświadczeń notarialnych wykazujących potwierdzenie zaistnienia zmiany. Taki proces dochodzenia swoich praw jest czasochłonny oraz mało komfortowy dla nowego właściciela, niemniej jednak to jedyna możliwość, by udowodnić przed UPRP  swoje prawo do własności intelektualnej. Dlatego też bezpieczniejszym rozwiązaniem jest pilnowanie przez każdą ze stron dokumentacji potwierdzającej zmianę dokonaną w obrębie spółki, a może przede wszystkim bezzwłoczne zgłoszenie jej w Urzędzie Patentowym.

Zaniechanie rejestracji zmian przed UPRP, czy to celowe czy wynikające z braku wiedzy na temat zarządzania prawami własności intelektualnej i przemysłowej, jest dość powszechnym zjawiskiem. Takie zaniedbanie, czy też łagodniej rzecz ujmując, niedopatrzenie, pociąga za sobą konsekwencje – konieczność prowadzenia wyjaśniającej korespondencji z Urzędem Patentowym, kosztami, a w ostateczności z utratę praw własności intelektualnej. Można uniknąć tych niedogodności informując UPRP o każdej dokonanej zmianie tuż po jej zaistnieniu.

Przeczytaj również: https://www.jwp.pl/zmiany-w-rejestrach-wymagania-i-postepowanie/

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl