Tarcza 3.0 a terminy postępowań

Tarcza 3.0 a terminy postępowań

25 maja 2020 - JWP Rzecznicy Patentowi
Udostępnij:

Zarówno polskie jak i międzynarodowe instytucje powoli starają się wrócić do normalnego funkcjonowania. W dniu 15 maja 2020 r. została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ( tzw. „tarcza 3.0”).

Zgodnie z nowo przyjętą „tarczą” kolejny etap „odmrażania” gospodarki obejmie przywrócenie zwykłego biegu terminów w sprawach prowadzonych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi,  jak również przed Urzędem Patentowym. Terminy, których bieg został przerwany lub zawieszony na podstawie „tarczy 2.0”  z dnia 31 marca 2020 r. (art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1) będą biec  w następujący sposób:

terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 lub art. 15zzr ust. 1 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie „tarczy 3.0”, co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 24 maja 2020 r.;

– terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 31 marca 2020 r biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie „tarczy 3.0”, co oznacza, że terminy te będą biegły dalej licząc od 24 maja 2020 r.

Wznowione zostały również rozprawy przed Kolegiami Orzekającymi ds. Spornych UPRP. Rozprawy będą odbywały się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przewiduje się m.in. prowadzenie rozpraw i posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji „na odległość”, przy czym ich wykorzystanie zależy od możliwości technicznych.

Należy podkreślić, że „tarcza 3.0” nie zmienia zapisów art. 31 j z „tarczy 2.0”, który wskazywał, że w okresie od 8 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. bieg terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się w następujących przypadkach:

– wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego;

– złożenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego.

Aktualna  pozostaje zatem norma, w świetle której terminy w tych  sprawach biegną dopiero (na nowo) od dnia 1 lipca 2020 r. Nie zmienia to faktu, że czynności podejmowane przed 01.07.2020 r. pozostają ważne, a zatem – w celu uniknięcia kumulacji spraw rozpatrywanych przed Urzędem Patentowym – rekomendujemy podejmowanie wszelkich działań w zainicjowanych postępowaniach na bieżąco.

Zawieszone terminy zaczynają także biec w postępowaniach toczących się przed EUIPO. Z dniem 18 maja 2020 r. przywrócono bieg terminów we wszystkich sprawach, w których terminy upływały po dniu 9 marca 2020 r. EUIPO ma jednak na uwadze, że niektóre podmioty mogą wciąż borykać się z utrudnieniami spowodowanymi epidemią CoVID-19, dlatego opublikował szereg wskazówek i wyjaśnień na swojej stronie internetowej

W EPO terminy urzędowe przypadające po 15 marca 2020 r. są nadal zawieszone do 2 czerwca br.

Powrót do normalnego działania dotyczy także postępowań sądowych w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej. Począwszy od 25 maja 2020r. w poszczególnych sądach stopniowo będą wyznaczane terminy rozpraw.

Mnogość przepisów odnoszących się do biegu spraw sądowych i urzędowych może wywoływać niepewność co do dalszego prowadzenia spraw dotyczących ochrony własności intelektualnej. Dlatego w razie potrzeby specjaliści JWP udzielą wyjaśnień i pomogą określić właściwą drogę postępowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji np. w formie konsultacji online.

 

Autor: Helena Gajek

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl