Superbohater w świecie patentów i znaków towarowych, czyli kim jest rzecznik patentowy

Superbohater w świecie patentów i znaków towarowych, czyli kim jest rzecznik patentowy

22 października 2018
Udostępnij:

W Niemczech zawód rzecznika patentowego wykonuje blisko 4500 osób, w Japonii ponad 10000 a w USA ta grupa zawodowa liczy ponad 40000 osób. W Polsce rzeczników patentowych jest 931. Tymczasem we współczesnym świecie opartym na innowacjach i wiedzy rzecznik patentowy jest niezastąpiony.

Kiedy mowa o rozwoju polskiej gospodarki słowo „innowacja” odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Ze środków krajowych oraz funduszy europejskich wspierane są start-upy, dofinansowywane badania naukowe czy budowa parków technologicznych. By jednak wypracowane rozwiązania i innowacyjne produkty mogły przynieść korzyści polskim twórcom i firmom, od samego początku, od momentu zakiełkowania pomysłu w głowie naukowca lub przedsiębiorcy trzeba je objąć odpowiednią ochroną prawa własności przemysłowej.

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej dotyczących ochrony prawnej m. in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rzecznik patentowy jest interdyscyplinarnym specjalistą, często z wielostopniowym wykształceniem, przygotowanym, by udzielić pomocy w sprawach dotyczących ochrony prawnej m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Rzecznicy patentowi są pełnomocnikami w postępowaniach zgłoszeniowych i sporach przed urzędami patentowymi, a w sądach uczestniczą w sprawach o naruszenie patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Rzecznicy patentowi nie są w Polsce liczną grupą zawodową. Według danych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych(PIRP) we wrześniu 2018 r. uprawnienia do wykonywania zawodu posiadało 931 osób. Spośród tej grupy 285 osób ma tytuł europejskiego rzecznika patentowego, czyli może prowadzić postępowania zgłoszeniowe przed Europejskim Urzędem Patentowym (dla porównania w Niemczech europejskich rzeczników patentowych jest ponad 4500, we Francji ponad 1100, a w Wielkiej Brytanii ponad 2300).

Rzecznicy patentowi, jako profesjonalni doradcy i pełnomocnicy, są niezbędni jako wsparcie dla przedsiębiorców i naukowców, szczególnie gdy system ekonomiczny, tak jak w Polsce, bardzo potrzebuje nowych pomysłów i rozwiązań pozwalających skutecznie konkurować na światowych rynkach. Innowacje wymagają nierzadko dużych nakładów badawczych, finansowych i organizacyjnych, dlatego kluczowa jest efektywna komercjalizacja pozwalająca zarabiać i pomysłodawcom, i inwestorom. Badania i analizy, a także procedury rejestracyjne prowadzone przez rzeczników patentowych, gwarantują prawidłową ochronę innowacyjnych rozwiązań, otwierając drogę do sukcesu biznesowego.

Zdobycie zawodu rzecznika patentowego nie jest łatwe. Konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawnym, technicznym lub nauk przyrodniczych. Następnie trzeba odbyć trzyletnią aplikację zawodową. Dopiero po ukończeniu aplikacji i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kwalifikacyjnego kandydaci zostają wpisani na listę uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika. Aby rozszerzyć uprawnienia i zostać europejskim rzecznikiem patentowym, należy zdać European Qualifying Examination (EQE) organizowany przez Europejski Urząd Patentowy (EPO). Tylko europejscy rzecznicy patentowi mogą reprezentować klientów przed EPO.

Korzystanie ze wsparcia rzeczników patentowych powinno być dobrą praktyką nie tylko dużych koncernów, ale i mniejszych przedsiębiorstw. Dobrze przemyślana ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej pomaga w budowaniu rozpoznawalnej marki, wprowadzaniu produktów na nowe rynki, skutecznej komercjalizacji patentów i wielu innych aspektach biznesu.

Rzecznicy patentowi zapraszają do współpracy!

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl