EPO dopuszcza nową formę dowodów

EPO dopuszcza nową formę dowodów

22 stycznia 2021 - JWP Rzecznicy Patentowi
Udostępnij:

15 grudnia 2020 Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję dotyczącą nowej dopuszczalnej formy dowodów w postępowaniach, która weszła w życie dnia 1 stycznia 2021. W świecie zdominowanym przez pandemię, gdy  przemieszczanie się między państwami jest utrudnione i mając na względzie kwestie ekologiczne np. ślad węglowy zostawiany przez każdego podróżującego, to decyzję EPO trzeba uznać za bardzo rozsądną i przywitać z zadowoleniem.

W myśl zasady numer 117 Regulaminu Wykonawczego do Konwencji o Patencie Europejskim, jeżeli Europejski Urząd Patentowy uznał za konieczne przesłuchanie strony, świadka lub biegłego, czy też przeprowadzenie kontroli, podejmował w tym celu decyzję, określając dochodzenie, które zamierza przeprowadzić, istotne fakty, które mają zostać udowodnione, jak również datę, godzinę i miejsce takiego dochodzenia. Jeżeli strona żądała przesłuchania świadka lub biegłego, w decyzji EPO określał termin, w którym wnioskodawca musi podać nazwisko i adres każdego zainteresowanego świadka lub biegłego. W świetle zasady 118 z kolei wezwanie do złożenia zeznań przed Europejskim Urzędem Patentowym kierowane było do zainteresowanych stron, świadków lub biegłych, a zawiadomienie o wezwaniu do złożenia zeznań następowało co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że strony zgodziły się na krótszy termin.

Zmieniona grudniową decyzją zasada 117 wyżej wspomnianego Regulaminu Wykonawczego wskazuje, że decyzja podejmowana przez EPO zostaje poszerzona o postanowienie dotyczące dochodzenia przeprowadzonego w formie wideokonferencji.

Zasada 118 ust. 2 Regulaminu wykonawczego do EPC zmienia swoje brzmienie w punkcie a) i c) poprzez dodanie wspomnianej już nowej formy odbycia przesłuchania:

„Zawiadomienie o wezwaniu strony, świadka lub biegłego w celu złożenia zeznań zostanie przekazane z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, chyba że zgodzą się oni na krótszy termin. Wezwanie powinno zawierać:

  1. a) wyciąg z decyzji wydanej na podstawie zasady 117, wskazujący datę, godzinę i miejsce zarządzonego dochodzenia, określający, czy zostanie ono przeprowadzone w drodze wideokonferencji, oraz przedstawiający fakty, w odniesieniu do których strony, świadkowie lub biegli mają być przesłuchani; (…)
  2. c) wskazanie, że strona, świadek lub biegły, który został wezwany do stawienia się przed Europejskim Urzędem Patentowym w jego siedzibie, może, na jego wniosek, zostać przesłuchany w drodze wideokonferencji; (…)”.

Powyższą zmianę traktuję jako kolejny pozytywny wpływ sytuacji pandemicznej na świat własności intelektualnej. Przesłuchania w takiej formie powinny przyspieszyć procedowanie i, co bardzo ważne, ograniczyć koszty ponoszone przez strony.

 

Autor: Piotr Godlewski

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl