Czy SPC udzielone na podstawie przepisów krajowych jest ważne po akcesji państwa do Unii?

Czy SPC udzielone na podstawie przepisów krajowych jest ważne po akcesji państwa do Unii?

13 grudnia 2016 - JWP Rzecznicy Patentowi
Udostępnij:

W opublikowanym ostatnio orzeczeniu TSUE w sprawie C-572/15 odniesiono się do kwestii ustalenia od jakiego momentu liczyć 15-letni okres wyłączności determinujący ważność SPC – dodatkowego świadectwa ochronnego w sytuacji, gdy przed przystąpieniem do Unii Europejskiej państwo członkowskie przyznało wcześniej SPC na gruncie przepisów krajowych.

Na gruncie sporu między koncernami Roche i Accord wynikło pytanie prejudycjalne mające rozstrzygnąć wątpliwości odnośnie tego, czy posiadacze krajowych SPC wydanych przed przystąpieniem danego państwa członkowskiego do UE mają możliwość korzystania z przysługujących im praw przez okres liczony według przepisów krajowych sprzed dnia akcesji.

„Czy art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 469/200 należy interpretować w ten sposób, że skutkuje on skróceniem okresu ważności [SPC], które zostało wydane w państwie członkowskim zgodnie z prawem krajowym przed jego przystąpieniem do Unii Europejskiej, i którego okres ważności w odniesieniu do aktywnego składnika według wskazań zawartych w tym [SPC] przekraczałby 15 lat od chwili wydania pierwszego zezwolenia na obrót w Unii Europejskiej produktem leczniczym składającym się z tego aktywnego składnika lub go zawierającym?”

W przedmiotowej sprawie firma Roche ze Szwajcarii była posiadaczem patentu podstawowego na substancję czynną kapecytabina i wprowadziła na rynek produkt leczniczy „Xeloda”, zawierający tę substancję, uzyskawszy pierwsze pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (MA) w Szwajcarii w dniu 10.06.1998r.

Produkt Xeloda został po raz pierwszy zarejestrowany w Estonii w dniu 8.06.2001r., zaś SPC wydano 24.10.2001r.

Zdaniem Roche, 15-letni okres wyłączności na terytorium Estonii powinien być liczony od daty wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Estonii, gdyż w momencie rejestracji produktu leczniczego w Szwajcarii, Estonia nie była jeszcze członkiem Wspólnoty. Dlatego według wyliczeń Roche, SPC udzielone dla kapecytabiny powinno wygasać w Estonii dopiero 08.06.2016r. (15 lat od wydania MA w Estonii).

Ze stanowiskiem Roche nie zgodziła się firma Accord, która zamierzała wprowadzić na rynek produkt generyczny, oparty o substancję czynną kapecytabina począwszy od 15.12.2014r.

Zdaniem Accord, 15-letni okres wyłączności na terytorium Estonii powinien być liczony od daty wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium EOG, a więc SPC wygasło 10.06.2013r.

Jak wynika z sentencji orzeczenia, zdaniem Trybunału Artykuł 21 ust. 2 rozporządzenia nr 469/2009, ze zmianami, należy interpretować w ten sposób, że stosuje się on do dodatkowego świadectwa ochronnego, dotyczącego określonego produktu leczniczego, wydanego przez państwo członkowskie przed jego przystąpieniem do Unii Europejskiej. O ile ten produkt leczniczy był w Europejskim Obszarze Gospodarczym przedmiotem zezwolenia na obrót wydanego przed wydaniem zezwolenia we wspomnianym państwie członkowskim i ewentualnie przed przystąpieniem tego państwa do Unii, należy wziąć pod uwagę tylko to pierwsze zezwolenie na obrót w celu ustalenia okresu ważności wspomnianego dodatkowego świadectwa ochronnego.

Trybunał Sprawiedliwości UE dokonując wykładni art. 21 ust. 2 rozporządzenia 469/2009 kierował się zasadą, iż okres ochrony przyznanej na mocy świadectwa powinien zapewniać właściwą i skuteczną ochronę, przy czym maksymalny, 15-letni okres wyłączności powinien być liczony od chwili uzyskania pierwszego zezwolenia na obrót we Wspólnocie danego produktu leczniczego. Zatem w tej konkretnej sprawie okres wyłączności nie powinien być liczony od daty uzyskania MA dla produktu Xeloda w Estonii, czyli dzień 8 czerwca 2001 r., lecz od daty uzyskania pozwolenia w Szwajcarii, a mianowicie od 10 czerwca 1998 r.

Tym samym Trybunał podzielił stanowisko Accord uznając, iż do celów obliczenia okresu ważności SPC w danym kraju należy wziąć pod uwagę datę wydania pierwszego zezwolenia na obrót dotyczącego określonego produktu leczniczego wydanego na terytorium EOG, nie zaś datę wydania takiego pozwolenia w kraju, nawet jeśli państwo członkowskie udzieliło SPC przed dniem akcesji. Zdaniem Trybunału taki sposób obliczania ważności SPC jest zgodny z zasadą, iż maksymalny okres wyłączności przyznanej na mocy świadectwa nie powinien przekraczać 15 lat.

 

Autor: Iwona Płodzich-Hennig

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl