Znaki towarowe i wzory przemysłowe – zmiany w systemie naliczania opłat

14 października 2016
Udostępnij:

W związku z wejściem w życie 14 października 2016 roku zmiany w przepisach (6 października 2016 r. zostało opublikowana rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych) doszło do modyfikacji w systemie naliczania opłat w zakresie zgłoszenia i ochrony znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

W zakresie znaków towarowych zmiana tabeli opłat przewiduje wprowadzenie nowego systemu naliczania opłat w przypadku zgłoszenia znaku w jednej klasie, a nie jak było to dotychczas naliczane za trzy klasy. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego dla towarów i usług, które zostały zaklasyfikowane w jednej klasie towarowej, drogą papierową lub elektroniczną wynosi odpowiednio 450 zł i 400 zł.

Ponadto, ujednolicony został system naliczania opłat za ochronę znaków towarowych, które będą pobierane w takiej samej wysokości za każdą klasę towarową tj. w wysokości 400 zł.

W przypadku wzorów przemysłowych opłaty za zgłoszenia zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie, natomiast nastąpiło zmniejszenie opłat za ich ochronę. Przykładowo za pierwsze 10 lat ochrony wzoru, opłata uległa obniżeniu z 1400,00 zł do 400,00 zł.

Należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przejściowe niniejszego rozporządzenia. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia, do opłat jednorazowych pobieranych od zgłoszeń, wniosków i innych czynności dokonywanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Natomiast zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia, przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do opłat okresowych, których termin płatności przypadał przed dniem wejścia życie niniejszego rozporządzenia, lub opłat okresowych uiszczonych wcześniej na podstawie dotychczasowych przepisów. Ponadto przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do opłat okresowych, których wysokość została określona w wezwaniu lub decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenia jest dostępne na stronie www.dziennikustaw.gov.pl

(Źródło: www.uprp.pl)

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl