Unia Europejska reformuje ochronę znaków towarowych

23 grudnia 2015
Udostępnij:

Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie i dyrektywę, które są ważne dla unijnego systemu ochrony znaków towarowych. Skutkiem ich wejścia w życie będzie dalsza harmonizacja krajowych przepisów oraz ich dostosowanie do nowych wyzwań, jakie stawia postępująca cyfryzacja.

16 grudnia 2015 r. Parlament Europejski przyjął dwa akty prawne mające zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju i utrwalenia systemu ochrony znaków towarowych na poziomie wspólnotowym. Chodzi o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Jak wynika z Preambuły Dyrektywy, podstawowym celem przyświecającym władzom ustawodawczym UE przy tworzeniu nowych aktów prawnych było współistnienie systemów znaków towarowych na poziomie krajowym i unijnym oraz równowaga między nimi, co stanowi fundament unijnej polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej. Co więcej, konsultacje przeprowadzone na potrzeby uchwalenia nowej dyrektywy ujawniły, że pomimo uprzedniej częściowej harmonizacji przepisów krajowych, są obszary, w których dalsza harmonizacja mogłaby odnieść korzystny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy.

W przypadku Rozporządzenia, jego uchwalenie podyktowane zostało m.in. wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, co skutkuje wprowadzeniem nowego nazewnictwa – tak np. określenie „wspólnotowy znak towarowy” zostanie zastąpione „znakiem towarowym Unii Europejskiej”. Ponadto – zdaniem unijnego ustawodawcy – mimo, że wiele aspektów wspólnotowego systemu ochrony znaków towarowych, w tym jego podstawowe zasady, wytrzymało próbę czasu i nadal zaspokaja potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, istnieje potrzeba modernizacji i dostosowania systemu do ery Internetu. Jedną z zasadniczych zmian wprowadzanych przez nowe regulacje jest brak wymogu graficznej prezentacji znaku towarowego. Zamiast tego, dopuszczono możliwość przedstawiania oznaczenia w dowolnej stosownej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki. Rozporządzenie przewiduje także zmiany w opłatach urzędowych.

Oba akty prawne oczekują obecnie na publikację w Dzienniku Urzędowym UE, zaś przewidywany czas ich wejścia w życie to marzec lub kwiecień 2016 r.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl