Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny

07 lutego 2018
Udostępnij:

W renomowanym czasopiśmie prawniczym “Prokuratura i Prawo” (nr 12/2017) ukazał się artykuł Tomasza Gawliczka, radcy prawnego i aplikanta rzecznikowskiego, dotyczący problematyki prawnokarnej ochrony unijnych znaków towarowych. Zachęcamy do lektury.

W artykule pt. „Ochrona karna znaku towarowego Unii Europejskiej w Polsce – problem legislacyjny czy interpretacyjny?” autor podejmuje niezwykle istotny z punku widzenia praktyki problem granic kryminalizacji wyznaczonych przez ustawowe znamiona przestępstwa gospodarczego fałszowania znaku towarowego. Przeprowadzając pogłębioną analizę dogmatyczną dowodzi, że prawnokarną ochroną gwarantowaną aktualnie przez ustawowe znamiona przepisu karnego art. 305 ust. 1 pwp objęte są nie tylko krajowe znaki towarowe, ale także unijne znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Z treścią artykułu można zapoznać się on-line na oficjalnej stronie czasopisma.

Czasopismo „Prokuratura i Prawo” jest wydawane przez Prokuraturę Krajową. Na jego łamach publikowane są artykuły związane prawem, w szczególności zaś z prawem karnym. Po przeprowadzeniu proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014 czasopismo „Prokuratura i Prawo” otrzymało wskaźnik ICV (Index Copernicus Value). Jest również czasopismem punktowanym zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. zawierającym wykaz czasopism naukowych.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl