Kalendarz zmian w prawie

03 grudnia 2015
Udostępnij:
  1. Nowelizacja ustawy prawo autorskie

Ustawa nowelizująca prawo autorskie weszła w życie 20 listopada 2015 r. Najważniejsze wprowadzone przez nią zmiany dotychczasowych przepisów to poszerzenie dozwolonego użytku utworów, precyzyjne zdefiniowanie zakresu prawa cytatu a także wprowadzenie wynagrodzeń dla twórców z tytułu wypożyczeń bibliotecznych.

Najwięcej kontrowersji w trakcie prac nad ustawą wzbudziła kwestia pressclippingu, czyli sprzedaży przez firmy monitoringowe artykułów prasowych w oparciu o prawo cytatu. W nowelizacji wykreślono art. 30, dając tym samym wydawcom prasowym prawo do sprzedaży licencji na wykorzystanie materiałów z prasy firmom monitorującym media.

  1. Ustawa deregulacyjna – obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ustawa o zmianie ustawy regulującej warunku dostępu do wykonywania niektórych zawodów, jest dopuszczenie adwokatów i radców prawnych do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach dotyczących znaków towarowych, rzecznicy Patentowi zyskują natomiast prawo do stawania w charakterze pełnomocników przed Sądem Najwyższym.

  1. Nowelizacja pwp (projekt rządowy) – obowiązująca od 1 grudnia 2015 r.

Nowelizacja wprowadza procedurę uznawania międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz harmonizuje polskie procedury rejestracji znaków z umowami, których stroną jest Polska, przede wszystkim Traktatem Singapurskim.

Ustawa wprowadza tzw. „listy zgody”, ułatwiające w wielu przypadkach rejestrowanie znaków towarowych przez podmioty powiązane między sobą. Będzie też możliwość wykorzystywania w znaku towarowym elementu słownego „Polska”, czego do tej pory Urząd nie akceptował ze względu na brak organu , do kompetencji którego należałoby udzielenie zgody na takie wykorzystywanie nazwy naszego kraju.

Z kolei w przypadku wspólnego prawa ochronnego wymagano do tej pory, żeby osoby, które ubiegają się o to prawo, były przedsiębiorcami. Nowe brzmienie art. 122 nie wyklucza osób nie będących przedsiębiorcami z ubiegania się o znak towarowy wspólnie z innymi podmiotami.

Doprecyzowano także przepisy mówiące o ochronie wynalazków biotechnologicznych, dostosowując prawo do ustawodawstwa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Wzory przemysłowe będące jednocześnie dziełami sztuki zostały objęte ochroną także po wygaśnięciu prawa z rejestracji.

  1. Nowelizacja pwp (projekt poselski) – wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 r.

Największe zmiany nowelizacja wprowadzi w systemie rejestracji znaków towarowych. UP RP nie będzie miał obowiązku badania zgłoszonych znaków pod kątem ich możliwej kolizji ze znakami zgłoszonymi wcześniej. Urząd będzie badał tylko bezwzględne przesłanki uzasadniające odmowę rejestracji np. to, czy znak nie jest opisowy lub sprzeczny z porządkiem publicznym. Urząd powiadomi zgłaszającego o istnieniu znaków podobnych zatem po publikacji inne podmioty mogą zgłosić sprzeciw wobec rejestracji.

Zmiany powinny usprawnić i przyspieszyć procedury rejestracji nowych znaków towarowych.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
Sienna Center
ul. Żelazna 28/30
00-833 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl