Hiszpania przegrywa ws. jednolitego patentu

24 października 2014
Udostępnij:

W opinii z dnia 18 listopada 2014 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości – Yves Bot, zarekomendował Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie skarg Królestwa Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu o stwierdzenie nieważności Rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (pot. jednolitego patentu) oraz wydanego tego samego dnia Rozporządzenia (UE) nr 1260/2012 wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń.

Zarzuty Hiszpanii postawione zaskarżonym regulacjom koncentrują się wokół braku rzeczywistego jednolitego (unitarnego) charakteru patentu europejskiego o jednolitym skutku, co, w ocenie Hiszpanii, podważa podstawę prawną Rozporządzenia 1257/2012 i sprawia, że może być ono postrzegane jako przejaw nadużycia władzy, naruszenia zasady państwa prawa z uwagi na brak jurysdykcyjnej kontroli nad decyzjami Europejskiego Urzędu Patentowego wydawanymi w postępowaniu zgłoszeniowym, naruszenia zasady autonomii prawa UE oraz zasady pewności prawa, a także ustalenia systemu językowego dyskryminującego obywateli niewładających językiem angielski, niemieckim bądź francuskim.

Uznając zarzuty Hiszpanii za bezzasadne rzecznik generalny wskazał, m.in. że celem Rozporządzenia 1257/2012 jest zapewnienie jednolitego skutku patentu europejskiego już udzielonego, tak więc brak jurysdykcyjnej kontroli nad postępowaniem zgłoszeniowym nie ma wpływu na ważność wskazanego rozporządzenia. Rzecznik generalny podkreślił, że Rozporządzenie 1257/2012 nie jest „wydmuszką” zawiera bowiem podstawowe warunki uznania jednolitego skutku patentu europejskiego (jednakowe brzmienie zastrzeżeń patentowych we wszystkich państwach członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy oraz wpis jednolitego skutku do rejestru), jednolitość ochrony jest zaś zagwarantowana poprzez poddanie konkretnego patentu europejskiego o jednolitym skutku prawu jednego tylko państwa członkowskiego, którego przepisy znajdą zastosowanie na terytorium wszystkich państw uczestniczących we wzmocnionej współpracy. W ocenie rzecznika zaskarżone Rozporządzenie 1257/2012 sprzyja realizacji celów UE i wzmacnia proces integracji, ponieważ gwarantuje jednolitą ochronę.

[…]

autor: Aleksandra Gorzkiewicz, adwokat w kancelarii JWP Adwokaci i Radcowie Prawni

Całość artykułu dostępna na: www.kierunekfarmacja.pl

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl