Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej wchodzi w życie

13 marca 2019
Udostępnij:

Prezydent 11.03.2019 r. podpisał nowelizację ustawy prawo własności przemysłowej. Zmiany w ustawie mają dostosować polskie przepisy do uregulowań Dyrektywy 2015/2436, ujednolicającej ustawodawstwa krajów członkowskich dotyczące znaków towarowych.

Najważniejszą zmianą wynikająca z nowelizacji jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego zgłaszanego do rejestracji. Wcześniej przepisy wymagały od zgłaszającego dołączenia do zgłoszenia przedstawienia graficznego znaku, czyli zapisu literowego znaku słownego, logo w przypadku znaku słowno-graficznego lub graficznego, czy też wizerunku 3D produktu lub jego opakowania w przypadku znaku przestrzennego. Po zmianach przepis mówi, że znakiem towarowym może być jakiekolwiek oznaczenie, o ile możliwe jest jego przedstawienie w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

Nowe rodzaje znaków

Niestandardowe znaki towarowe m.in. multimedialne, holograficzne czy dźwiękowe, pojawiły się w systemie znaków unijnych 1 października 2017 r. Teraz będzie można wykorzystywać ich potencjał rejestrując takie oznaczenia tylko na terenie Polski. Wyjątkiem są znaki zapachowe. Pomimo zniesienia wymogu przedstawienia graficznego znaku towarowego wciąż możliwości techniczne nie pozwalają na ich rejestrację – nie da się w jednoznaczny i dokładny sposób przedstawić ich w rejestrze. Z pewnością wiele podmiotów, szczególnie z branży kosmetycznej, bardzo ucieszyłoby się mogąc zastrzegać oryginalne kompozycje zapachowe, ale spełnienie tej potrzeby rynku nastąpi dopiero gdy uda się wynaleźć odpowiednie technologie, nie wystarczy sama modyfikacja przepisów prawa.

Mniej biurokracji

Kolejna istotna zmiana dotyczy procedury przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe. Dotychczas konieczne było złożenie na piśmie wniosku oraz wniesienie opłaty. Po wejściu w życie nowelizacji wystarczy wniesienie opłaty za kolejny okres ochrony przez uprawnionego lub osobę ustawowo lub umownie upoważnioną.

Urząd Patentowy RP będzie także informował uprawnionych o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony. W przypadku znaków towarowych Urząd powinien wysłać takie przypomnienie 6 miesięcy przed terminem. W przypadku pozostałych praw z 1-miesięcznym wyprzedzeniem, jednak aby UPRP przesyłał takie przypomnienie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Lepsza ochrona znaku

Ostatnie istotne zmiany dotyczą naruszeń znaków towarowych i rozszerzają nieco uprawnienia właścicieli znaków. Po pierwsze, powiększył się krąg podmiotów, które odpowiedzą za naruszenie znaku. Poza producentem i dystrybutorem towarów, odpowiedzialności cywilnej mogą podlegać także podmioty, z których usług korzystano przy naruszaniu znaku towarowego. Dotychczasowa ustawa nie zapewniała ochrony w tak szerokim zakresie.

Ponadto, w przypadku gdy znak towarowy pojawia się w słowniku, encyklopedii lub podobnym zbiorze informacji i stwarza przy tym wrażenie, jakby był nazwą rodzajową towaru, to uprawniony do znaku towarowego może żądać od wydawcy, aby reprodukcji znaku towarowego towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy. Ma to na celu ochronę przed tzn. degeneracją znaku, gdy znak pada ofiarą swojego własnego sukcesu jak np. PTASIE MLECZKO. Produkt ten stał się tak bardzo popularny, że początkowo fantazyjna nazwa stała się nazwą rodzajową.

Zwiększona zostanie także ochrona znaków towarowych w przypadku, gdy opakowania lub towary, na których znajdują się bezprawnie użyte znaki towarowe, będą przebywały na terytorium RP jedynie w tranzycie. Podróbki transportowane przez terytorium Polski będą stanowiły naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, o ile zgłaszający lub posiadacz towarów nie udowodni, że uprawniony nie ma prawa zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

Używaj, bo stracisz

Ostatnią, wartą wspomnienia zmianą, jest zwiększenie pewności używania już zarejestrowanego znaku. Rejestracja znaku towarowego nie zawsze oznacza, że można się nim swobodnie posługiwać w obrocie. Nadal istnieje możliwość naruszania wcześniejszego prawa do znaku towarowego.

Po wejściu w życie nowelizacji zwiększy się pewność używania znaku. Jeżeli właściciel wcześniejszego prawa będzie tolerował używanie innego oznaczenia podobnego lub identycznego do jego znaku przez minimum 5 lat, to straci możliwość zgłoszenia sprzeciwu i nie będzie już mógł doprowadzić do unieważnienia rejestracji.

Nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl