Co można chronić w branży Fin-Tech?

Co można chronić w branży Fin-Tech?

21 listopada 2019 - Oliwia Czarnocka
Udostępnij:

Rewolucja cyfrowa obecna jest w każdej gałęzi przemysłu, również w obszarze usług finansowych. Fin-Tech doświadcza wielu zmian dzięki nowym usługom, modelom biznesowym i dostawcom, mogąc tworzyć  zupełnie nowe możliwości rynkowe lub dawać przewagę konkurencyjną w stosunku do tradycyjnych modeli. To ważne między innymi  dla dużych instytucji finansowych, firm ubezpieczeniowych, technologicznych, konsorcjów jak i dla start-upów. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać technologie, takie jak rozproszone księgi rachunkowe, łańcuchy bloków (blockchain), kryptografie, automatyzacje i inne, aby świadczyć usługi, które przy tradycyjnym podejściu były niemożliwe do zrealizowania.

Własność intelektualna dla FinTech

Doświadczone instytucje finansowe oraz nowo powstałe start-upy konkurują ze sobą, ale też współpracują, aby wspólnie opracowywać i wdrażyć produkty i usługi Fin-Tech. Podmioty te powinny nieustannie monitorować to, co powstaje w organizacji, aby chronić swoją własność intelektualną. Jest to zwłaszcza istotne w przypadku współpracy z wieloma stronami trzecimi. Poniżej przedstawimy w skrócie możliwe produkty, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju firmy, i którym managerowie ds. badań i rozwoju powinni się stale przyglądać i opracować strategię ich ochrony.

Patenty

Patenty zapewniają mechanizm wykluczania innych podmiotów z tworzenia, używania lub sprzedaży opatentowanej technologii. Pomaga to firmom w uzyskaniu lub utrzymaniu udziału w rynku oraz ochronie inwestycji w badania i rozwój. Patenty zapewniają przewagę konkurencyjną i są wykorzystywane jako narzędzie do negocjacji.

W każdej strategii rozwoju technologii należy rozważyć, czy dostępna jest ochrona patentowa na innowacje w zakresie podstawowych technologii. Konkurenci mogą mieć własne patenty lub rozpoczęte postępowania o udzielenie patentu (w takich przypadkach zalecane jest badanie patentowe). Uzyskanie ochrony patentowej jest kosztownym i długotrwałym przedsięwzięciem w porównaniu z innymi prawami własności intelektualnej, jednak dostępne są międzynarodowe porozumienia, które pomagają opóźnić wydatki, a jednocześnie zapewniają wczesną datę rozpoczęcia ochrony w odniesieniu do ważnych innowacji. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju rynku Fin-Tech, uzyskanie wczesnych dat pierwszeństwa ma ogromne znaczenie ze względu na charakter systemu patentowego, w którym istotne znaczenie ma data złożenia wniosku o udzielenie patentu.

Prawo autorskie

Prawo autorskie jest ważnym zasobem własności intelektualnej dla firmy Fin-Tech, szczególnie, jeśli projekt programu zapewnia wydajność obliczeniową i użyteczność. Prawa autorskie chroni kod komputerowy, funkcje interfejsu wizualnego, przewodniki audio, wideo, strukturę interfejsu programowania aplikacji (API) i inne tego typu wyniki prac R&D. Firmy Fin-Tech powinny odpowiednio zabezpieczyć pracę programistów, którzy mogą nawet nieumyślnie, bez upoważnienia, dołączać kod źródłowy strony trzeciej do swoich prac i w ten sposób negatywnie wpłynąć na własność technologii i swobodę działania organizacji, w której pracują.

Znaki towarowe             

Firmy Fin-Tech rozwijają renomę swoich znaków towarowych dbając o wysoką jakość obsługi i ogółu społeczeństwa. Silny znak pomaga firmom Fin-Tech odróżnić swoje produkty i usługi od konkurencji. Mając na uwadze, że firmy Fin-Tech często zarządzają istotnymi aktywami finansowymi, rozpoznawalny znak (marka) może mieć ogromne znaczenie dla klientów.

Tajemnice handlowe

Tajemnice handlowe nie wymagają formalnej rejestracji, ale firmy muszą również podjąć odpowiednie kroki w celu zachowania ich w tajemnicy. Zaletą stosowania tej formy jest to, że chronione informacje pozostają zabezpieczone przez czas nieograniczony, o ile są utrzymywane odpowiednie środki zachowania poufnościi mają wartość handlową.

Wzory przemysłowe

Wzory przemysłowe mogą być wykorzystywane do ochrony „wyglądu i działania” artykułów fizycznych, takich jak karty elektroniczne, urządzenia transakcyjne, a także interfejsy komputerowe i ikony. Ochrona wzoru może być cennym atutem, zwłaszcza jeśli dana funkcja pomaga promować odrębność znaku towarowego, produktów i usług lub zwiększa użyteczność produktu.

W związku ze złożonością produktów i usług świadczonych w branży Fin-Tech, strategia ochrony własności intelektualnej jest zagadnieniem również złożonym. Najważniejsze jest, aby firmy zdefiniowały i starały się odpowiednio chronić swoją własność intelektualną.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Treść artykułu ma na celu przedstawienie ogólnych informacji związanych z danym tematem. W przypadku konkretnej sprawy należy zasięgnąć specjalistycznej porady uwzględniającej indywidualne okoliczności.

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl