Program wydarzenia

21 września 2022

Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)

 

PROGRAM WYDARZENIA

 

09:00 – 09:30
Uroczyste otwarcie konferencji

mec. Dorota Rzążewska

Wspólnik Zarządzający, JWP Rzecznicy Patentowi


Wprowadzenie w tematykę konferencji i przedstawienie zaproszonych prelegentów

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Piotr Godlewski

Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Partner, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


PANEL NAUKOWY:
Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy prawa międzynarodowego,
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Moderator:

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Dr Tomasz Gawliczek jest rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte m.in. przed sądami krajowymi, Urzędem Patentowym RP oraz na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dr Tomasz Gawliczek wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed cywilnymi sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Problematyką jednolitej ochrony patentowej, którą upowszechnia na łamach krajowej i zagranicznej prasy, interesuje się od kilku lat. Przynależy m.in. do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), które promuje prowadzenie sporów sądowych w sprawach patentowych w Europie w sposób sprawiedliwy, skuteczny oraz przyjazny dla stron postępowania. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie i obronił przygotowaną rozprawę doktorską dotyczącą karnoprawnej ochrony znaków towarowych. Obecnie jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science. W pracy zawodowej biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

09:30 – 09:45
Kamienie milowe prowadzące do utworzenia Jednolitego Sądu Patentowego

dr Tamar Khuchua

Instytut Studiów Politycznych w Paryżu (Science Po Paris)


Dr Tamar Khuchua prowadzi badania postdoktorskie w dziedzinie prawa własności intelektualnej w Centrum Socjologii Organizacji (SCO), działającym przy Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris), w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego zatytułowanego „Unified - Transnational Institutionalisation from Interregional Diversity: The Emergence of the European Unified Patent Court”. Badania mają ustalić, jak francuskie i niemieckie środowiska zainteresowane ochroną patentową (podmioty gospodarcze, prawnicy, rzecznicy patentowi i sędziowie) przygotowują się na rozpoczęcie prac przez Jednolity Sąd Patentowy (UPC). W 2021 r. Tamar z sukcesem przeprowadziła i zamknęła przewód doktorski realizowany łącznie na Uniwersytecie w Strasburgu i londyńskim Queen Mary University w ramach projektu European Intellectual Property Institutes’ Network - Innovation Society (EIPIN - IS) European Joint Doctorate realizowanego w programie Marie Skłodowska-Curie Actions. W Centrum Międzynarodowych Studiów nad Własnością Intelektualną (CEIPI) napisała pracę doktorską pt. „Future of the European Patent Judicial Design: In Search for Uniformity”. Odbyła też gościnne staże badawcze w Instytucie Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPI), Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W 2016 r. Tamar uzyskała tytuł magistra prawa na szwedzkim Uniwersytecie w Lund, a wcześniej w 2013 r. tytuł licencjata prawa na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym w Gruzji. Regularnie prezentuje wyniki swoich badań na europejskich i międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. przez Uniwersytet w Maastricht, Uniwersytet w Alicante, Instytut Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium, londyński Queen Mary University, Uniwersytet w Strasburgu, Uniwersytet w Sztokholmie czy brukselski Uniwersytet UCLouvain & Saint-Louis. Publikuje jako autorka i współautorka w międzynarodowych czasopismach branżowych, w tym np. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, Nordic Journal of European Law.

09:45 – 10:00
Wątpliwości wokół prawnego statusu Jednolitego Sądu Patentowego

prof. Manuel Desantes Real

Uniwersytet w Alicante, Of Counsel w ELZABURU


10:00 – 10:15  
Lepiej wewnątrz systemu niż poza nim – unijny efekt „przyciągania” w odniesieniu do Jednolitego Sądu Patentowego

prof. Laurent Manderieux

Uniwersytet Handlowy im. Luigiego Bocconiego w Mediolanie, przewodniczący Europejskiej Sieci Nauczycieli IP (EIPTN)


Prof. Laurent Manderieux wykłada prawo własności intelektualnej na włoskim Uniwersytecie Handlowym im. Luigi Bocconiego w Mediolanie, jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej ocenianych uniwersytetów w Unii Europejskiej. Jest również członkiem zarządu Bocconi LL.M odpowiedzialnym za prawo technologii internetowych, dyrektorem Letniej Szkoły Prawa im. Bocconiego, przewodniczącym Zrzeszenia Europejskich Wykładowców Prawa Własności Intelektualnej i koordynatorem Transatlantyckiej Akademii Prawa Własności Intelektualnej. Jako profesor wizytujący wykłada prawo własności intelektualnej na uniwersytetach oraz w instytucjach szkoleniowych w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki. Laurent Manderieux jest autorem licznych publikacji naukowych oraz prowadzi działalnością badawczą w zakresie prawa własności intelektualnej. Służy również wsparciem wielu organizacjom międzynarodowym i rządom jako starszy ekspert ds. własności intelektualnej. Przez lata pracował jako urzędnik w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie; pełnił zwłaszcza funkcję szefa działu ds. public relations i kontaktów z mediami w WIPO, zajmował się szkoleniami i opracowywaniem informacji dla urzędników państwowych, prawników, badaczy, naukowców i środowisk biznesowych (w tym charakterze przygotowywał materiały szkoleniowe i publikacje dotyczące własności intelektualnej oraz przeprowadzał nawet 100 prezentacji rocznie). Przed podjęciem pracy w WIPO działał w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie oraz w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Laurent Manderieux uczestniczył w realizacji międzynarodowych projektów na zlecenie UE, EPO, UNDP, UNCTAD, WIPO, IDLO, OIF oraz rządów różnych państw, w związku z czym odwiedził około 145 krajów. W swojej pracy posługuje się językiem francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim.

10:15 – 10:30  
Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw: korzystny czy nie?

dr Krista Rantasaari

Uniwersytet w Tampere


Dr Krista Rantasaari po uzyskaniu stopnia doktora odbywa staż postdoktorski na Uniwersytecie w Tampere na Wydziale Biznesu i Zarządzania. Uczestniczy także w projekcie badawczym „Share Inno Project” w ramach konsorcjum Uniwersytetu w Helsinkach i Uniwersytetu Laponii, w ramach którego bada systemy zrównoważonych innowacji. Wcześniej pracowała na Uniwersytecie w Turku, gdzie obroniła pracę doktorską zatytułowaną: „Patent litigation in Europe: Can start-Ups and growth companies defend their rights?”. Ukazała się ona w druku w 2021 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Turku. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej Krista pracowała jako prawnik oraz ekspert ds. public relations w branży venture capital. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje problematyka prawa własności intelektualnej, prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Obecnie prowadzi badania naukowe skupiające się na reżimie patentu jednolitego, w tym z uwzględnieniem rentowności nowego systemu patentowego z perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

10:30-10:45  Przerwa

 

10:45 – 11:00 
Jaki problem dotyczący prowadzenia europejskich sporów patentowych może rozwiązać utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego?

dr Luke McDonagh

London School of Economics and Political Science


11:00 – 11:15
Co należy jeszcze zrobić przed uruchomieniem systemu jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego?

Bart van Wezenbeek

Instytut Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi)


Bart van Wezenbeek uzyskał tytuły magistra biologii i holenderskiego prawa cywilnego. Jako holenderski i jednocześnie europejski rzecznik patentowy pracował w sektorze przemysłowym, prowadził też prywatną praktykę. Ponadto, pełnił funkcję zastępcy sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Hadze. Wykłada na kursie magisterskim IPKM prowadzonym przez Uniwersytet w Maastricht, a także w CEIPI (Uniwersytet w Strasburgu) oraz w Instytucie Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi), który będzie reprezentować w trakcie konferencji „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”. W ramach EPI zasiada w komitecie ds. kształcenia zawodowego jako holenderski przedstawiciel krajowy. W tej roli uczestniczył w wielu wydarzeniach edukacyjnych w całej Europie, w tym w seminariach naukowych dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego.

11:15 – 11:30
Jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego w sprawach dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC)

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą prawa Internetu, prawa własności intelektualnej i prawa patentowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Tongji w Szanghaju, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Jako visiting scholar prowadziła badania w Columbia University School of Law w Nowym Jorku (2003) oraz Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2017). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO; starszym ekspertem w projektach międzynarodowych oraz koordynatorem międzynarodowych studiów magisterskich Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Urząd Patentowy RP. dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest autorką (współautorką) ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym monografii (Domain Name - legal issues, 2003); rozdziałów w książkach i artykułów poświęconych własności intelektualnej, nowym technologiom, zarządzaniu IP i transferowi technologii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rzeczników patentowych, sędziów i radców prawnych.

11:30 – 11:45 
Informacje dotyczące wystąpienia zostaną udostępnione później

 


11:45-12:00 Przerwa

 

12:00 – 12:15 
Rola i zadania europejskich rzeczników patentowych przed Jednolitym Sądem Patentowym

Leythem Wall

Przewodniczący European Patent Litigators Association (EPLIT):


12:15 – 12:30 
Polska i inne państwa wobec decyzji o wycofaniu się (lub nie) z systemu tworzącego Jednolity Sąd Patentowy –  kwestie do rozważenia

Pieter Callens

Wspólnik kancelarii Eubelius (Bruksela)


Pieter Callens wspiera i reprezentuje klientów we wszystkich sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, wzory, prawa autorskie itp.). Ponadto posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie projektów w obszarze nowych technologii oraz ICT. W 2004 r. rozpoczął jako adwokat pracę w jednej z największych kancelarii w Belgii - Eubelius. W styczniu 2020 r. został wspólnikiem tej kancelarii. Pieter ukończył studia prawnicze na KU Leuven (2003) oraz uzyskał tytuł magistra w dziedzinie prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Brukseli (ULB, 2004). W ramach wymiany studenckiej studiował na Duke University (Karolina Północna, USA), gdzie zapoznawał się z amerykańskim prawem patentowym. W latach 2008-2010 pełnił funkcję doradcy ds. własności intelektualnej belgijskiego federalnego ministra gospodarki. W tym charakterze był zaangażowany w tworzenie nowych przepisów krajowych dotyczących praw własności intelektualnej i praktyk handlowych. Ponadto, w 2010 r. brał udział w negocjacjach wewnątrz unijnych prowadzonych przez belgijską prezydencję, które doprowadziły do przyjęcia tzw. „pakietu patentowego” Unii Europejskiej związanego z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego. Jest członkiem belgijskiego Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (BNVBIE), Stowarzyszenia Prawa Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Krajów Beneluksu (BMM) oraz AIPPI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej), a także autorem kilku publikacji z zakresu prawa patentowego. Wraz z Samem Granatą w 2013 r. opublikował książkę „Introduction to the unitary patent and the Unified Patent Court”, a następnie w 2017 r. kolejną monografię w tym zakresie pt. „The Unitary Patent and the Unified Patent Court”. Jest również współautorem wydanej w Holandii publikacji „Patents in Belgium. A practical guide”. Pieter wykłada prawo patentowe w Królewskim Flamandzkim Stowarzyszeniu Inżynierów (KVIV) na kursach przygotowawczych dla przyszłych rzeczników patentowych. Ponadto, jest członkiem Rady ds. Własności Intelektualnej, która jest oficjalnym belgijskim organem doradczym w zakresie własności intelektualnej. Na szczeblu europejskim Pieter kilkakrotnie zasiadał jako zewnętrzny ekspert w Radzie Gospodarczo-Naukowej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Jest często zapraszany na wykłady dotyczące prawa patentowego. Prowadzi sprawy w języku holenderskim, francuskim i angielskim.

12:30 – 12:45
Polska droga w kierunku Jednolitego Sądu Patentowego – czy można opuścić unijną autostradę nie tracąc ekonomicznej prędkości?

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Dr Tomasz Gawliczek jest rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte m.in. przed sądami krajowymi, Urzędem Patentowym RP oraz na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dr Tomasz Gawliczek wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed cywilnymi sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Problematyką jednolitej ochrony patentowej, którą upowszechnia na łamach krajowej i zagranicznej prasy, interesuje się od kilku lat. Przynależy m.in. do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), które promuje prowadzenie sporów sądowych w sprawach patentowych w Europie w sposób sprawiedliwy, skuteczny oraz przyjazny dla stron postępowania. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie i obronił przygotowaną rozprawę doktorską dotyczącą karnoprawnej ochrony znaków towarowych. Obecnie jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science. W pracy zawodowej biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

12.00-13.00  Lunch

 

13:30 – 14:15
Dyskusja panelowa podsumowująca przewidywane korzyści i wyzwania związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem Jednolitego Sądu Patentowego w Europie

 

14:15 – 14:30 Przerwa

PANEL BIZNESOWY:
Przedsiębiorcy oraz instytucje naukowe w obliczu w nadchodzącej rewolucji w prawie patentowym

Moderator:

Piotr Godlewski

Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Partner, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Piotr Godlewski - kwalifikowany europejski rzecznik patentowy i krajowy rzecznik patentowy. Wspólnik kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i krajowych zgłoszeń patentowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sprzeciwowych przed Europejskim Urzędem Patentowym. Ponadto jest inicjatorem oraz współtworzy w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi pion odpowiedzialny za nowe usługi związane z wejściem w życie patentu europejskiego o jednolitym skutku. Posiada bogate doświadczenie we współpracy na poziomie zgłoszeniowym z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi oraz na poziomie sporów przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami cywilnymi z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi (tzw. big pharma). Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prelekcji z zakresu ochrony własności intelektualnej. Przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i opracowuje wraz z klientami najbardziej skuteczne strategie patentowe. Przynależy do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), EPI (Europen Patent Litigators Association) oraz PIRP (Polska Izba Rzeczników Patentowych).

14:30 – 16:00 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych ekspertów:

dr Zuzanna Kowalkiewicz

rzecznik patentowy, główny specjalista ds. komercjalizacji i własności intelek-tualnej, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz


Dr Zuzanna Kowalkiewicz jest polskim rzecznikiem patentowym i zawodowym pełnomocnikiem przed EUIPO, specjalizującym się w ochronie i zarządzaniu prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników B+R. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Od 2020 roku pracuje w Departamencie Komercjalizacji Centrum Łukasiewicz, gdzie zajmuje się zarządzaniem własnością intelektualną Sieci Badawczej Łukasiewicz. Pani Zuzanna jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Tomasz Poczęsny

Specjalista ds. transferu technologii, kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT, Politechnika Warszawska


Absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w specjalizacji optoelektronika. Do roku 2012 uczestnik projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z przemysłem. Od 2013 zaangażowany w usprawnianie procesów transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej na Uczelni, jak również wspieraniu przedsiębiorczości naukowej – towarzyszył w powstaniu ponad 20 spółek typu spin-off. W pierwszej kolejności z ramienia spółki celowej Uczelni – Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a obecnie z ramienia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat współpracujący z rzecznikami patentowymi oraz naukowcami w celu wzmacniania roli własności intelektualnej w szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Justyna Rechnio

Krajowy i Europejski rzecznik patentowy. Szefowa Zespołu ds. Patentów Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.


Justyna Rechnio ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Zdobyła doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu syntezy substancji aktywnych, jest współtwórczynią wynalazków dotyczących sposobów wytwarzania substancji czynnych. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną własności przemysłowej. Jako polski i europejski rzecznik patentowy przeprowadza rozeznania patentowe, przygotowuje opinie, dokumentację zgłoszeniową i zgłasza do ochrony wynalazki z dziedziny chemii i farmacji, prowadzi i koordynuje postępowania sporne. Obecnie kieruje Zespołem ds. Patentów ZF Polpharma S.A.

mec. Agata Sobol

Wspólnik, Franzosi Dal Negro Setti (Mediolan)


mec. Agata Sobol, włoski adwokat specjalizujący się w prowadzeniu sporów w zakresie naruszenia i unieważnienia patentów a także innych praw własności przemysłowej, jak równie w zakresie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Université de Tours we Francji, a od 2003 roku pracuje w kancelarii Franzosi Dal Negro Setti w Mediolanie, której jest wspólnikiem. W 2007 roku zakończyła aplikację adwokacką we Mediolanie. Aktywny członek takich stowarzyszeń jak EPLAW (European Patent Lawyers Association), LES (Licensing Executive Society) oraz AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) a także autor licznych publikacji dotyczących włoskiego prawa patentowego, w szczególności na łamach EIPR - European Intellectual Property Review.

dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman

Krajowy i europejski rzecznik patentowy, GE Power


Dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman jest Europejskim oraz Polskim Rzecznikiem Patentowym specjalizującym się w złożonych postępowaniach spornych dotyczących patentów jak i skomplikowanych postępowaniach o udzielenie ochrony patentowej. Zajmuje się również zarządzaniem globalnym porfolio patentów GE Power w ramach grupy General Electric Technology GmbH oraz General Electric Company, co obejmuje koordynowanie globalnej siatki pełnomocników. Autor artykułów o prawie patentowym, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Tutor kandydatów na Europejskich Rzeczników Patentowych w ramach Europejskiego Instytutu Patentowego (epi) oraz w ramach CEIPI (Centre for International Intellectual Property Studies). Autor pierwszego interaktywnego oraz cyklicznie wydawanego komentarza do Konwencji o Patencie Europejskim – EPC.App.

16:00 – 16:30 Q&A – sesja pytań do ekspertów

 

 

16:30 – 17:00 Zakończenie konferencji i networking

 

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

 


  Imię *


  Nazwisko *


  E-mail *


  Stanowisko


  Firma *

   


  * Pola wymagane

   

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Mińska 75
  03-828 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl