Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Klauzula informacyjna
 1. Współadministratorami danych osobowych jest Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k., Fundacja JWP Masz pomysł? Masz patent. Masz zysk! oraz JWP Kancelaria Prawna Dorota Rzążewska (dalej Grupa JWP).
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach (pkt a – d dotyczą naszych Klientów):a) zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  b) wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

  c) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

  d) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

  e) marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 3. Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:a) czas trwania samej współpracy,

  b) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  c) czas po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,

  d) czas do momentu wycofania zgody.

 4. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadkach określonych w RODO, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Zleceniobiorca zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę narusza przepisy prawa.
 7. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać Państwu dane osobowe innym podmiotom, w tym:a) osobom upoważnionym przez podmioty Grupy JWP do przetwarzania danych,

  b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Grupy JWP, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;

  c) innym administratorom, np. kurierom.

 8. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 9. W sprawach związanych z ochroną danych należy kontaktować się poprzez e-mail: dane@jwp.pl
Udostępnij