Logo JWP Rzecznicy Patentowi
  • Nota prawna

 I.Informacje ogólne

1.Podmiotem wydającym niniejszą regulację jest

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.

Sienna Center

ul. Żelazna 28/30

00-833 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:0000717985

NIP: PL 526 011 18 68

REGON: 010532597

2. Niniejsza regulacja (zwana dalej: „Notą Prawną”) stanowi o sposobie korzystania ze strony internetowej www.jwp.pl (zwana dalej: „Stroną Internetową”) będącej własnością Usługodawcy.

Prawo autorskie

1. Treść Strony Internetowej jest chroniona prawem autorskim. Jej zawartość nie może być wykorzystywana na jakichkolwiek polach eksploatacji, chyba, że Usługodawca wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.

2. Logotyp Usługodawcy zmieszczony na Stronie Internetowej stanowi zarejestrowany znak towarowy i podlega ochronie.

II. Zasady korzystania

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.

2. Informacje handlowe dotyczące świadczonych usług przez Usługodawcę mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji; nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

III. Pliki cookies

1. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies.

2. Zasady korzystania z plików cookies na Stronie Internetowej określa odrębny regulamin („Polityka cookies”) dostępny pod adresem: www.jwp.pl/polityka-cookies, który stanowi integralną część Noty Prawnej.

IV. Klauzula informacyjna

1. Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną.

Udostępnij