Jesteśmy świadkami największej rewolucji w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia.  Od przyszłego roku oprócz dotychczasowego, klasycznego systemu patentu europejskiego stanie się możliwe uzyskanie jednolitej ochrony patentowej czyli ochrony wynalazku w 24 krajach UE przy pomocy jednego patentu. Nierozłączną częścią tego systemu jest powoływany właśnie Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court) – pierwszy w historii świata międzynarodowy sąd właściwy dla rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami prawa prywatnego.

Wprowadzenie jednolitego systemu to nowe szanse i perspektywy działań dla uprawnionych, ale też realne ryzyka biznesowe. Zmieniają się bowiem „reguły gry” obowiązujące dotychczas w sporach patentowych. Powstaje więc potrzeba nowego spojrzenia na strategie działań biznesowych w tym obszarze: zarówno z punktu widzenia wyboru systemu ochrony patentów europejskich (klasyczny lub o jednolitym skutku), jak i unikania zagrożeń związanych z ich naruszeniem.

Jednolity charakter patentu europejskiego oznacza dla uprawnionych, że w razie sporu mogą oni w jednym momencie utracić ochronę na terytorium wielu państw. Z kolei dla potencjalnie naruszających taki patent ryzyko przegranej w procesie sądowym przed UPC może doprowadzić jednocześnie do utraty kilkunastu rynków zbytu spornego produktu.

Wprawdzie Polska na tym etapie nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich rozwiązań w tym systemie, a także brać udział w sporach przed UPC. Warto zastanowić się zatem w jakim stopniu świadomi i przygotowani jesteśmy  do tej patentowej rewolucji.

Zapraszamy 21 września 2022 do udziału online w  konferencji naukowo – biznesowej  pt. Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych  z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC).

 

Konferencja #UPC to:

 • Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce powstania Jednolitego Sądu Patentowego łącząca przedstawicieli świata nauki, profesjonalnych pełnomocników i biznes
 • Spotkanie wiodących europejskich i krajowych ekspertów zajmujących się tematyką ochrony patentowej
 • Najbardziej aktualna wiedza od międzynarodowych uznanych ekspertów, naukowców i praktyków na temat zmian związanych z rozpoczęciem działalności Jednolitego Sądu Patentowego w Europie 2022 /2023 r
 • Okazja do wymiany poglądów oraz poznania różnych strategii działań dotyczących „nowej rzeczywistości” w świecie patentowym
 • Praktyczne wskazówki, jak funkcjonować w nowym systemie, aby jak najwięcej zyskać i jednocześnie ograniczyć możliwe ryzyka z nim związane
 • Możliwość aktywnego uczestniczenia w dyskusji, uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania
 • Dla zarejestrowanych uczestników wydarzenia bezpłatna e-broszura podsumowującej podstawowe informacje o jednolitej ochronie patentowej w Europie

 

Konferencja kierowana jest do:

 • Innowacyjnych firm działających w Polsce i na rynku europejskim (działy prawne, B+R)
 • Przedsiębiorców i naukowców z różnych sektorów rynku: automotive, chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, life-science
 • Uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych
 • Przedstawicieli świata nauki, profesjonalnych pełnomocników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (zwłaszcza w prawie patentowym)
 • Pracowników administracji publicznej
 • Pracowników organizacji okołobiznesowych
 • Dziennikarzy

 

Miejsce wydarzenia: online.

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja.

Język: konferencja w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym na oba języki

21 września 2022, Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)

Organizator

 

Patronat honorowy

 

Partnerzy medialni

 

 

Program wydarzenia

09:00 – 09:30 Uroczyste otwarcie konferencji /mec. Dorota Rzążewska

Wprowadzenie w tematykę konferencji i przedstawienie zaproszonych prelegentów / dr Tomasz Gawliczek, Piotr Godlewski

PANEL NAUKOWY: Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? / Moderator:  dr Tomasz Gawliczek

09:30 – 9:45 Kamienie milowe prowadzące do utworzenia Jednolitego Sądu Patentowego / dr Tamar Khuchua

09:45 – 10:00 Wątpliwości wokół prawnego statusu Jednolitego Sądu Patentowego / prof. Manuel Desantes Real

10:00 – 10:15 Lepiej wewnątrz systemu niż poza nim – unijny efekt „przyciągania” w odniesieniu do Jednolitego Sądu Patentowego
/ prof. Laurent Manderieux

10:15 – 10:30 Naprawić rozwiązania prawne dotyczące patentu jednolitegoo czy opracować alternetywę? / Luc Desaunettes,
prof. Alain Strowel

10:30 – 10:45  Przerwa

10:45 – 11:00 Rola i zadania europejskich rzeczników patentowych przed Jednolitym Sądem Patentowym / Leythem Wall

11:00 – 11:15 Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw: korzystny czy nie? / dr Krista Rantasaari

11:15 – 11:30 Jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego w sprawach dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC) /dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

11:30 – 11:45 Co należy jeszcze zrobić przed uruchomieniem systemu jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego?
/ Bart van Wezenbeek

11:45-12:00 Przerwa

12:00 – 12:15 Jaki problem dotyczący prowadzenia europejskich sporów patentowych może rozwiązać utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego? / dr Luke McDonagh

12:15 – 12:30 Polska i inne państwa wobec decyzji o wycofaniu się (lub nie) z systemu tworzącego Jednolity Sąd Patentowy – kwestie do rozważenia / Pieter Callens

12:30 – 12:45 Polska droga w kierunku Jednolitego Sądu Patentowego – czy można opuścić unijną autostradę nie tracąc ekonomicznej prędkości?/ dr Tomasz Gawliczek

12.45-13.45 Lunch

13:45 – 14:15 Dyskusja panelowa podsumowująca przewidywane korzyści i wyzwania związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem Jednolitego Sądu Patentowego w Europie

14:15 – 14:30 Przerwa

PANEL BIZNESOWY: Przedsiębiorcy oraz instytucje naukowe w obliczu w nadchodzącej rewolucji w prawie patentowym / Moderator: Piotr Godlewski

14:30 – 16:00 Dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych ekspertów

/ dr Zuzanna Kowalkiewicz, Krzysztof Maternicki, Tomasz Poczęsny, Justyna Rechnio, Agata Sobol, dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman

16:00 – 16:30 Q&A – sesja pytań do ekspertów

16:30 – 17:00 Zakończenie konferencji i networking

21 września 2022

Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)

 

PROGRAM WYDARZENIA

 

09:00 – 09:30
Uroczyste otwarcie konferencji

mec. Dorota Rzążewska

Krajowy i europejski rzecznik patentowy, Radca prawny, Wspólnik Zarządzający, JWP Rzecznicy Patentowi


Wprowadzenie w tematykę konferencji i przedstawienie zaproszonych prelegentów

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Piotr Godlewski

Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Partner, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


PANEL NAUKOWY:

Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy prawa międzynarodowego,
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Moderator:

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Dr Tomasz Gawliczek jest rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte m.in. przed sądami krajowymi, Urzędem Patentowym RP oraz na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dr Tomasz Gawliczek wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed cywilnymi sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Problematyką jednolitej ochrony patentowej, którą upowszechnia na łamach krajowej i zagranicznej prasy, interesuje się od kilku lat. Przynależy m.in. do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), które promuje prowadzenie sporów sądowych w sprawach patentowych w Europie w sposób sprawiedliwy, skuteczny oraz przyjazny dla stron postępowania. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie i obronił przygotowaną rozprawę doktorską dotyczącą karnoprawnej ochrony znaków towarowych. Obecnie jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science. W pracy zawodowej biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

09:30 – 09:45
Kamienie milowe prowadzące do utworzenia Jednolitego Sądu Patentowego

dr Tamar Khuchua

Instytut Studiów Politycznych w Paryżu (Science Po Paris)


Dr Tamar Khuchua prowadzi badania postdoktorskie w dziedzinie prawa własności intelektualnej w Centrum Socjologii Organizacji (SCO), działającym przy Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris), w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego zatytułowanego „Unified - Transnational Institutionalisation from Interregional Diversity: The Emergence of the European Unified Patent Court”. Badania mają ustalić, jak francuskie i niemieckie środowiska zainteresowane ochroną patentową (podmioty gospodarcze, prawnicy, rzecznicy patentowi i sędziowie) przygotowują się na rozpoczęcie prac przez Jednolity Sąd Patentowy (UPC). W 2021 r. Tamar z sukcesem przeprowadziła i zamknęła przewód doktorski realizowany łącznie na Uniwersytecie w Strasburgu i londyńskim Queen Mary University w ramach projektu European Intellectual Property Institutes’ Network - Innovation Society (EIPIN - IS) European Joint Doctorate realizowanego w programie Marie Skłodowska-Curie Actions. W Centrum Międzynarodowych Studiów nad Własnością Intelektualną (CEIPI) napisała pracę doktorską pt. „Future of the European Patent Judicial Design: In Search for Uniformity”. Odbyła też gościnne staże badawcze w Instytucie Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPI), Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W 2016 r. Tamar uzyskała tytuł magistra prawa na szwedzkim Uniwersytecie w Lund, a wcześniej w 2013 r. tytuł licencjata prawa na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym w Gruzji. Regularnie prezentuje wyniki swoich badań na europejskich i międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. przez Uniwersytet w Maastricht, Uniwersytet w Alicante, Instytut Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium, londyński Queen Mary University, Uniwersytet w Strasburgu, Uniwersytet w Sztokholmie czy brukselski Uniwersytet UCLouvain & Saint-Louis. Publikuje jako autorka i współautorka w międzynarodowych czasopismach branżowych, w tym np. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, Nordic Journal of European Law.

09:45 – 10:00
Wątpliwości wokół prawnego statusu Jednolitego Sądu Patentowego

prof. Manuel Desantes Real

Uniwersytet w Alicante, Of Counsel w ELZABURU


Profesor prawa prywatnego międzynarodowego na Uniwersytecie w Alicante od 1992 roku, wiceprezes Europejskiego Urzędu Patentowego (Monachium) w latach 2001-2008, prorektor i p.o. rektora Uniwersytetu w Alicante w latach 1996-1998 oraz członek Służby Prawnej Komisji Europejskiej w latach 1998-2001. Twórca kursu Magister Lvcentinvs w zakresie własności intelektualnej i innowacji cyfrowych na Uniwersytecie w Alicante (1994 r.). Zasiada w zarządzie spółki ELZABURU, jest członkiem Rady Naukowej i Międzynarodowej Rady Naukowej FIDE, profesorem wizytującym Fundacji Eisenhowera, ekspertem chińskiego ośrodka doradztwa w zakresie reagowania na spory dotyczące własności intelektualnej za granicą, przewodniczącym Rady Naukowej Iberoamerykańskiego Stowarzyszenia ds. Ochrony Własności Intelektualnej (ASIPI) i współdyrektorem Global Digital Encounters. Członek Rady Naukowej Fide.

10:00 – 10:15  
Lepiej wewnątrz systemu niż poza nim – unijny efekt „przyciągania” w odniesieniu do Jednolitego Sądu Patentowego

prof. Laurent Manderieux

Uniwersytet Handlowy im. Luigiego Bocconiego w Mediolanie, przewodniczący Europejskiej Sieci Nauczycieli IP (EIPTN)


Prof. Laurent Manderieux wykłada prawo własności intelektualnej na włoskim Uniwersytecie Handlowym im. Luigi Bocconiego w Mediolanie, jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej ocenianych uniwersytetów w Unii Europejskiej. Jest również członkiem zarządu Bocconi LL.M odpowiedzialnym za prawo technologii internetowych, dyrektorem Letniej Szkoły Prawa im. Bocconiego, przewodniczącym Zrzeszenia Europejskich Wykładowców Prawa Własności Intelektualnej i koordynatorem Transatlantyckiej Akademii Prawa Własności Intelektualnej. Jako profesor wizytujący wykłada prawo własności intelektualnej na uniwersytetach oraz w instytucjach szkoleniowych w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki. Laurent Manderieux jest autorem licznych publikacji naukowych oraz prowadzi działalnością badawczą w zakresie prawa własności intelektualnej. Służy również wsparciem wielu organizacjom międzynarodowym i rządom jako starszy ekspert ds. własności intelektualnej. Przez lata pracował jako urzędnik w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie; pełnił zwłaszcza funkcję szefa działu ds. public relations i kontaktów z mediami w WIPO, zajmował się szkoleniami i opracowywaniem informacji dla urzędników państwowych, prawników, badaczy, naukowców i środowisk biznesowych (w tym charakterze przygotowywał materiały szkoleniowe i publikacje dotyczące własności intelektualnej oraz przeprowadzał nawet 100 prezentacji rocznie). Przed podjęciem pracy w WIPO działał w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie oraz w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Laurent Manderieux uczestniczył w realizacji międzynarodowych projektów na zlecenie UE, EPO, UNDP, UNCTAD, WIPO, IDLO, OIF oraz rządów różnych państw, w związku z czym odwiedził około 145 krajów. W swojej pracy posługuje się językiem francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim.

10:15 – 10:30
Naprawić rozwiązania prawne dotyczące patentu jednolitego czy opracować alternatywę?

 

 

Luc Desaunettes

Uniwersytet UCLouvain - Saint-Louis - Bruksela


Luc Desaunettes-Barbero po ukończeniu studiów doktoranckich prowadzi badania naukowe na uczelni UCLouvain i wykłada na strasburskim uniwersytecie Saint Louis-Bruxelles oraz w monachijskim Centrum Praw Własności Intelektualnej (MIPLC). Na UCLouvain trafił w ramach multidyscyplinarnego projektu badawczego poświęconego regulacjom prawnym dotyczącym platform internetowych oraz ich działaniu w aspekcie ekonomii współdzielenia („PROSEco”, z ang. Platform Regulation and Operations in the Sharing Economy). Obecnie jest zaangażowany w projekt zatytułowany „Rozwiązania regulacyjne i inne służące ograniczaniu dezinformacji w internecie” (REMEDIS, z ang. REgulatory and other solutions to MitigatE online DISinformation). Doktorat na temat ochrony prawnej tajemnic handlowych przygotowywał w Instytucie Maxa Plancka w Monachium i CEIPI w Strasburgu. Proponuje w nim analizę porównawczą systemów prawnych USA i UE oraz badania normatywne uzasadnień ochrony prawnej tajemnicy handlowej.

prof. Alain Strowel

Uniwersytet UCLouvain - Saint-Louis - Bruksela


Alain Strowel jest profesorem na Uniwersytecie Saint-Louis w Brukseli oraz na UCLouvain, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cyberprzestrzeni i prawa medialnego. Prowadzi również zajęcia dla studentów studiów podyplomowych w zakresie prawa własności intelektualnej i prawa cyfrowego w Monachijskim Centrum Prawa Własności Intelektualnej, a także zajęcia w ramach kursu podyplomowego Magister Lucentinus na Uniwersytecie w Alicante. W latach 2020-2021 był stypendystą w berlińskim Weizenbaum Institute for the Networked Society. Od 1988 roku Alain jest adwokatem zrzeszonym w Barreau de Bruxelles, a obecnie jest wspólnikiem kancelarii Pierstone specjalizującej się w prawie cyfrowym i prawie danych osobowych. Od lat 90. pełni funkcję arbitra w sporach dotyczących nazw domen prowadzonych przed WIPO oraz Belgijskim Centrum Arbitrażu i Mediacji (CEPANI). W latach 2012-2019 był powoływany na członka rady nadzorczej Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze, a w 2012 roku został wybrany na członka Academia Europaea. Od 2019 roku przewodniczy grupie roboczej ds. własności intelektualnej w All European Academies (ALLEA) i jest członkiem grupy roboczej ALLEA Open Science. Alain ukończył prawo, ekonomię i filozofię na UCLouvain oraz na Uniwersytecie Amsterdamskim. Posiada tytuł doktora prawa uzyskany na UCLouvain (praca doktorska dotycząca porównania anglosaskiego systemu copyright i francuskiego droit d'auteur). Obecnie jego badania koncentrują się na zarządzaniu danymi, sztucznej inteligencji i regulacji platform internetowych (zob. np. grupa badawcza DRAILS: https://drails.org/). Przygotował szereg badań dla WIPO i Komisji Europejskiej (we współpracy z Technopolis przygotował opublikowane w marcu 2022 roku badanie dotyczące możliwości kształtowania polityki praw autorskich wynikających z wykorzystania narzędzi SI w sektorach kreatywnych, opracowane dla Działu Prawa Autorskiego Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii).

10:30-10:45
Przerwa

 

10:45 – 11:00 
Rola i zadania europejskich rzeczników patentowych przed Jednolitym Sądem Patentowym

Leythem Wall

Przewodniczący European Patent Litigators Association (EPLIT):


Europejski i brytyjski rzecznik patentowy oraz pełnomocnik procesowy specjalizujący się w następujących sektorach: chemicznym, dóbr konsumpcyjnych, energetycznym, materiałowym, mechanicznym, medycznym i farmaceutycznym. Przed założeniem Oxon IP pracował jako wspólnik w wiodących europejskich i amerykańskich kancelariach prawnych zajmujących się własnością intelektualną, a wcześniej jako wewnętrzny rzecznik patentowy w największych firmach międzynarodowych w USA i Europie. Regularnie reprezentuje klientów w postępowaniach spornych i odwoławczych przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) jako główny doradca w różnych dziedzinach techniki. Wygrał wiele postępowań spornych, reprezentując zarówno pozwanych, jak i powodów, w tym postępowania wielostronne, a także pomyślnie koordynował spory na obszarze wielu jurysdykcji, takich jak Wielka Brytania, Niemcy, USA, Chiny, Japonia, Korea i Indie. Często publikuje i wykłada w zakresie prawa patentowego, jest również autorem licznych artykułów w czasopismach prawniczych. Jako prelegent brał udział w wielu międzynarodowych programach i konferencjach organizowanych w Europie, USA i Azji, występował także na zaproszenie firm z listy Fortune 500. Zdobywca nadawanego przez magazyn Managing Intellectual Property (MIP) wyróżnienia Patent Star, posiada tytuł WIPR Leader i jest notowany zarówno w rankingu IAM 1000 (reprezentującym wiodących na świecie specjalistów ds. patentów), jak i IAM 300 (reprezentującym wiodących na świecie specjalistów i liderów światowych w zakresie strategii dot. praw własności intelektualnej), zwłaszcza ze względu na swoje doświadczenie w zakresie postępowań spornych przed EPO.

11:00 – 11:15  
Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw: korzystny czy nie?

dr Krista Rantasaari

Uniwersytet w Tampere


Dr Krista Rantasaari po uzyskaniu stopnia doktora odbywa staż postdoktorski na Uniwersytecie w Tampere na Wydziale Biznesu i Zarządzania. Uczestniczy także w projekcie badawczym „Share Inno Project” w ramach konsorcjum Uniwersytetu w Helsinkach i Uniwersytetu Laponii, w ramach którego bada systemy zrównoważonych innowacji. Wcześniej pracowała na Uniwersytecie w Turku, gdzie obroniła pracę doktorską zatytułowaną: „Patent litigation in Europe: Can start-Ups and growth companies defend their rights?”. Ukazała się ona w druku w 2021 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Turku. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej Krista pracowała jako prawnik oraz ekspert ds. public relations w branży venture capital. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje problematyka prawa własności intelektualnej, prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Obecnie prowadzi badania naukowe skupiające się na reżimie patentu jednolitego, w tym z uwzględnieniem rentowności nowego systemu patentowego z perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

11:15 – 11:30
Jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego w sprawach dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC)

dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą prawa Internetu, prawa własności intelektualnej i prawa patentowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Tongji w Szanghaju, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Jako visiting scholar prowadziła badania w Columbia University School of Law w Nowym Jorku (2003) oraz Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2017). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO; starszym ekspertem w projektach międzynarodowych oraz koordynatorem międzynarodowych studiów magisterskich Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Urząd Patentowy RP. dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest autorką (współautorką) ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym monografii (Domain Name - legal issues, 2003); rozdziałów w książkach i artykułów poświęconych własności intelektualnej, nowym technologiom, zarządzaniu IP i transferowi technologii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rzeczników patentowych, sędziów i radców prawnych.

11:30 – 11:45
Co należy jeszcze zrobić przed uruchomieniem systemu jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego?

Bart van Wezenbeek

Instytut Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi)


Bart van Wezenbeek uzyskał tytuły magistra biologii i holenderskiego prawa cywilnego. Jako holenderski i jednocześnie europejski rzecznik patentowy pracował w sektorze przemysłowym, prowadził też prywatną praktykę. Ponadto, pełnił funkcję zastępcy sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Hadze. Wykłada na kursie magisterskim IPKM prowadzonym przez Uniwersytet w Maastricht, a także w CEIPI (Uniwersytet w Strasburgu) oraz w Instytucie Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi), który będzie reprezentować w trakcie konferencji „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”. W ramach EPI zasiada w komitecie ds. kształcenia zawodowego jako holenderski przedstawiciel krajowy. W tej roli uczestniczył w wielu wydarzeniach edukacyjnych w całej Europie, w tym w seminariach naukowych dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego.

11:45-12:00
Przerwa

 

12:00 – 12:15
Jaki problem dotyczący prowadzenia europejskich sporów patentowych może rozwiązać utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego?

dr Luke McDonagh

London School of Economics and Political Science


Dr Luke McDonagh jest adiunktem w szkole prawa LSE Law School. Prowadzi badania w zakresie prawa własności intelektualnej. Przed objęciem stanowiska w LSE był starszym wykładowcą w uniwersytecie City University of London (2015-2020), wykładowcą w Cardiff University (2013-2015) oraz nauczycielem akademickim LSE (2011-13). Dr McDonagh uzyskał tytuł doktora w uniwersytecie Queen Mary University of London (2011), tytuł magistra prawa LL.M w uczelni London School of Economics (LSE) (2006-7) oraz stopień licencjata prawa cywilnego B.C.L. w uniwersytecie NUI Galway (2002-05). Dr McDonagh jest autorem wielu publikacji w cenionych czasopismach, w tym „The Modern Law Review”, „Journal of Law and Society” oraz „Intellectual Property Quarterly”. Dr McDonagh to także autor monografii „European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court” (Edward Elgar, 2016) oraz współautor (wraz z prof. Stavroula Karapapa z University of Reading) podrecznika „Intellectual Property Law” (OUP, 2019). Jego najnowszą monografią jest „Performing Copyright: Law, Theatre and Authorship” (Hart, 2021).

12:15 – 12:30 
Polska i inne państwa wobec decyzji o wycofaniu się (lub nie) z systemu tworzącego Jednolity Sąd Patentowy –  kwestie do rozważenia

Pieter Callens

Wspólnik kancelarii Eubelius (Bruksela)


Pieter Callens wspiera i reprezentuje klientów we wszystkich sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, wzory, prawa autorskie itp.). Ponadto posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie projektów w obszarze nowych technologii oraz ICT. W 2004 r. rozpoczął jako adwokat pracę w jednej z największych kancelarii w Belgii - Eubelius. W styczniu 2020 r. został wspólnikiem tej kancelarii. Pieter ukończył studia prawnicze na KU Leuven (2003) oraz uzyskał tytuł magistra w dziedzinie prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Brukseli (ULB, 2004). W ramach wymiany studenckiej studiował na Duke University (Karolina Północna, USA), gdzie zapoznawał się z amerykańskim prawem patentowym. W latach 2008-2010 pełnił funkcję doradcy ds. własności intelektualnej belgijskiego federalnego ministra gospodarki. W tym charakterze był zaangażowany w tworzenie nowych przepisów krajowych dotyczących praw własności intelektualnej i praktyk handlowych. Ponadto, w 2010 r. brał udział w negocjacjach wewnątrz unijnych prowadzonych przez belgijską prezydencję, które doprowadziły do przyjęcia tzw. „pakietu patentowego” Unii Europejskiej związanego z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego. Jest członkiem belgijskiego Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (BNVBIE), Stowarzyszenia Prawa Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Krajów Beneluksu (BMM) oraz AIPPI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej), a także autorem kilku publikacji z zakresu prawa patentowego. Wraz z Samem Granatą w 2013 r. opublikował książkę „Introduction to the unitary patent and the Unified Patent Court”, a następnie w 2017 r. kolejną monografię w tym zakresie pt. „The Unitary Patent and the Unified Patent Court”. Jest również współautorem wydanej w Holandii publikacji „Patents in Belgium. A practical guide”. Pieter wykłada prawo patentowe w Królewskim Flamandzkim Stowarzyszeniu Inżynierów (KVIV) na kursach przygotowawczych dla przyszłych rzeczników patentowych. Ponadto, jest członkiem Rady ds. Własności Intelektualnej, która jest oficjalnym belgijskim organem doradczym w zakresie własności intelektualnej. Na szczeblu europejskim Pieter kilkakrotnie zasiadał jako zewnętrzny ekspert w Radzie Gospodarczo-Naukowej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Jest często zapraszany na wykłady dotyczące prawa patentowego. Prowadzi sprawy w języku holenderskim, francuskim i angielskim.

12:30 – 12:45
Polska droga w kierunku Jednolitego Sądu Patentowego – czy można opuścić unijną autostradę nie tracąc ekonomicznej prędkości?

dr Tomasz Gawliczek

Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Dr Tomasz Gawliczek jest rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte m.in. przed sądami krajowymi, Urzędem Patentowym RP oraz na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dr Tomasz Gawliczek wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed cywilnymi sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Problematyką jednolitej ochrony patentowej, którą upowszechnia na łamach krajowej i zagranicznej prasy, interesuje się od kilku lat. Przynależy m.in. do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), które promuje prowadzenie sporów sądowych w sprawach patentowych w Europie w sposób sprawiedliwy, skuteczny oraz przyjazny dla stron postępowania. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie i obronił przygotowaną rozprawę doktorską dotyczącą karnoprawnej ochrony znaków towarowych. Obecnie jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science. W pracy zawodowej biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

PANEL BIZNESOWY:
Przedsiębiorcy oraz instytucje naukowe w obliczu w nadchodzącej rewolucji w prawie patentowym

Moderator:

Piotr Godlewski

Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Partner, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


Piotr Godlewski - kwalifikowany europejski rzecznik patentowy i krajowy rzecznik patentowy. Wspólnik kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i krajowych zgłoszeń patentowych oraz postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz sprzeciwowych przed Europejskim Urzędem Patentowym. Ponadto jest inicjatorem oraz współtworzy w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi pion odpowiedzialny za nowe usługi związane z wejściem w życie patentu europejskiego o jednolitym skutku. Posiada bogate doświadczenie we współpracy na poziomie zgłoszeniowym z uczelniami wyższymi i instytutami naukowo-badawczymi oraz na poziomie sporów przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami cywilnymi z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi (tzw. big pharma). Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i prelekcji z zakresu ochrony własności intelektualnej. Przygotowuje opinie w sprawach dotyczących patentów i opracowuje wraz z klientami najbardziej skuteczne strategie patentowe. Przynależy do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), EPI (Europen Patent Litigators Association) oraz PIRP (Polska Izba Rzeczników Patentowych).

dr Zuzanna Kowalkiewicz

rzecznik patentowy, główny specjalista ds. komercjalizacji i własności intelek-tualnej, Departament Komercjalizacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz


Dr Zuzanna Kowalkiewicz jest polskim rzecznikiem patentowym i zawodowym pełnomocnikiem przed EUIPO, specjalizującym się w ochronie i zarządzaniu prawami własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników B+R. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Od 2020 roku pracuje w Departamencie Komercjalizacji Centrum Łukasiewicz, gdzie zajmuje się zarządzaniem własnością intelektualną Sieci Badawczej Łukasiewicz. Pani Zuzanna jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Krzysztof Maternicki

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT)


Absolwent Fizyki Technicznej oraz studiów doktoranckich Politechniki Częstochowskiej, absolwent Ivey Business School Western University w Kanadzie. W latach 2013 – 2016 pracownik licznych projektów badawczo – rozwojowych. W latach 2015 – 2019 związany z CTWIONS UJD w Częstochowie. W latach 2020-2021 pracownik CPAiTT UMK w Toruniu. Współtwórca wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego. Prezes Zarządu spółki typu spin-off Zero-rad sp. z o.o. Od 2018 roku wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Od 2019 roku Członek rady koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii - PACTT.

Tomasz Poczęsny

Specjalista ds. transferu technologii, kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej CZIiTT, Politechnika Warszawska


Absolwent Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej w specjalizacji optoelektronika. Do roku 2012 uczestnik projektów badawczo-rozwojowych realizowanych wspólnie z przemysłem. Od 2013 zaangażowany w usprawnianie procesów transferu technologii oraz ochrony własności intelektualnej na Uczelni, jak również wspieraniu przedsiębiorczości naukowej – towarzyszył w powstaniu ponad 20 spółek typu spin-off. W pierwszej kolejności z ramienia spółki celowej Uczelni – Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, a obecnie z ramienia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Od wielu lat współpracujący z rzecznikami patentowymi oraz naukowcami w celu wzmacniania roli własności intelektualnej w szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych.

Justyna Rechnio

Krajowy i Europejski rzecznik patentowy. Szefowa Zespołu ds. Patentów Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.


Justyna Rechnio ukończyła studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Zdobyła doświadczenie w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu syntezy substancji aktywnych, jest współtwórczynią wynalazków dotyczących sposobów wytwarzania substancji czynnych. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną własności przemysłowej. Jako polski i europejski rzecznik patentowy przeprowadza rozeznania patentowe, przygotowuje opinie, dokumentację zgłoszeniową i zgłasza do ochrony wynalazki z dziedziny chemii i farmacji, prowadzi i koordynuje postępowania sporne. Obecnie kieruje Zespołem ds. Patentów ZF Polpharma S.A.

Agata Sobol

Wspólnik, Franzosi Dal Negro Setti (Mediolan)


Agata Sobol, włoski adwokat specjalizujący się w prowadzeniu sporów w zakresie naruszenia i unieważnienia patentów a także innych praw własności przemysłowej, jak równie w zakresie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim oraz Université de Tours we Francji, a od 2003 roku pracuje w kancelarii Franzosi Dal Negro Setti w Mediolanie, której jest wspólnikiem. W 2007 roku zakończyła aplikację adwokacką we Mediolanie. Aktywny członek takich stowarzyszeń jak EPLAW (European Patent Lawyers Association), LES (Licensing Executive Society) oraz AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle) a także autor licznych publikacji dotyczących włoskiego prawa patentowego, w szczególności na łamach EIPR - European Intellectual Property Review.

dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman

Krajowy i europejski rzecznik patentowy, GE Power


Dr inż. Grzegorz Wesela-Bauman jest Europejskim oraz Polskim Rzecznikiem Patentowym specjalizującym się w złożonych postępowaniach spornych dotyczących patentów jak i skomplikowanych postępowaniach o udzielenie ochrony patentowej. Zajmuje się również zarządzaniem globalnym porfolio patentów GE Power w ramach grupy General Electric Technology GmbH oraz General Electric Company, co obejmuje koordynowanie globalnej siatki pełnomocników. Autor artykułów o prawie patentowym, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. Tutor kandydatów na Europejskich Rzeczników Patentowych w ramach Europejskiego Instytutu Patentowego (epi) oraz w ramach CEIPI (Centre for International Intellectual Property Studies). Autor pierwszego interaktywnego oraz cyklicznie wydawanego komentarza do Konwencji o Patencie Europejskim – EPC.App.

16:00 – 16:30
Q&A – sesja pytań do ekspertów

 

16:30 – 17:00
Zakończenie konferencji i networking

 

 

Warszawa

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Mińska 75
03-828 Warszawa
Polska
T: 22 436 05 07
E: info@jwp.pl

NIP: 526 011 18 68
REGON: 010532597
KRS: 0000717985

Gdańsk

JWP Rzecznicy Patentowi
Budynek HAXO
ul. Strzelecka 7B
80-803 Gdańsk
Polska
T: 58 511 05 00
E: gdansk@jwp.pl

Kraków

JWP Rzecznicy Patentowi
ul. Kamieńskiego 47
30-644 Kraków
Polska
T: 12 655 55 59
E: krakow@jwp.pl

Wrocław

JWP Rzecznicy Patentowi
WPT Budynek Alfa
ul. Klecińska 123
54-413 Wrocław
Polska
T: 71 342 50 53
E: wroclaw@jwp.pl