Jesteśmy świadkami największej rewolucji w europejskim prawie patentowym od początku jego istnienia.  Od przyszłego roku oprócz dotychczasowego, klasycznego systemu patentu europejskiego stanie się możliwe uzyskanie jednolitej ochrony patentowej czyli ochrony wynalazku w 24 krajach UE przy pomocy jednego patentu. Nierozłączną częścią tego systemu jest powoływany właśnie Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court) – pierwszy w historii świata międzynarodowy sąd właściwy dla rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami prawa prywatnego.

Wprowadzenie jednolitego systemu to nowe szanse i perspektywy działań dla uprawnionych, ale też realne ryzyka biznesowe. Zmieniają się bowiem „reguły gry” obowiązujące dotychczas w sporach patentowych. Powstaje więc potrzeba nowego spojrzenia na strategie działań biznesowych w tym obszarze: zarówno z punktu widzenia wyboru systemu ochrony patentów europejskich (klasyczny lub o jednolitym skutku), jak i unikania zagrożeń związanych z ich naruszeniem.

Jednolity charakter patentu europejskiego oznacza dla uprawnionych, że w razie sporu mogą oni w jednym momencie utracić ochronę na terytorium wielu państw. Z kolei dla potencjalnie naruszających taki patent ryzyko przegranej w procesie sądowym przed UPC może doprowadzić jednocześnie do utraty kilkunastu rynków zbytu spornego produktu.

Wprawdzie Polska na tym etapie nie przystąpiła do systemu jednolitej ochrony patentowej jednak polskie podmioty mogą zdecydować się na ochronę swoich rozwiązań w tym systemie, a także brać udział w sporach przed UPC. Warto zastanowić się zatem w jakim stopniu świadomi i przygotowani jesteśmy  do tej patentowej rewolucji.

Zapraszamy 21 września 2022 do udziału online w  konferencji naukowo – biznesowej  pt.: Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych  z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC).

 

Konferencja #UPC to:

 • Pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja poświęcona tematyce powstania Jednolitego Sądu Patentowego łącząca przedstawicieli świata nauki, profesjonalnych pełnomocników i biznes
 • Spotkanie wiodących europejskich i krajowych ekspertów zajmujących się tematyką ochrony patentowej
 • Najbardziej aktualna wiedza od międzynarodowych uznanych ekspertów, naukowców i praktyków na temat zmian związanych z rozpoczęciem działalności Jednolitego Sądu Patentowego w Europie 2022 /2023 r
 • Okazja do wymiany poglądów oraz poznania różnych strategii działań dotyczących „nowej rzeczywistości” w świecie patentowym
 • Praktyczne wskazówki, jak funkcjonować w nowym systemie, aby jak najwięcej zyskać i jednocześnie ograniczyć możliwe ryzyka z nim związane
 • Możliwość aktywnego uczestniczenia w dyskusji, uzyskania odpowiedzi na indywidualne pytania
 • Dla zarejestrowanych uczestników wydarzenia bezpłatna e-broszura podsumowującej podstawowe informacje o jednolitej ochronie patentowej w Europie

 

Konferencja kierowana jest do:

 • Innowacyjnych firm działających w Polsce i na rynku europejskim (działy prawne, B+R)
 • Przedsiębiorców i naukowców z różnych sektorów rynku: automotive, chemiczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, life-science
 • Uczelni wyższych i jednostek naukowo-badawczych
 • Przedstawicieli świata nauki, profesjonalnych pełnomocników specjalizujących się w prawie własności intelektualnej (zwłaszcza w prawie patentowym)
 • Pracowników administracji publicznej
 • Pracowników organizacji okołobiznesowych
 • Dziennikarzy

 

Miejsce wydarzenia: online.

Udział bezpłatny, wymagana rejestracja.

Język: konferencja w języku angielskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym na oba języki

 

Organizator: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi

Partnerzy merytoryczni: European Patent Litigators Association (EPLIT)

Partnerzy

Partnerzy medialni

21 września 2022, Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)

Program wydarzenia

FORMULARZ REJESTRACYJNY:

 

  Imię *

  Nazwisko *

  E-mail *

  Stanowisko

  Firma *

   


  * Pola wymagane

   

  21 września 2022

  Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)

   

  PROGRAM WYDARZENIA

   

  09:00 – 09:30
  Uroczyste otwarcie konferencji

  mec. Dorota Rzążewska

  Wspólnik Zarządzający, JWP Rzecznicy Patentowi


  Wprowadzenie w tematykę konferencji i przedstawienie zaproszonych prelegentów

  dr Tomasz Gawliczek

  Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


  Piotr Godlewski

  Krajowy i Europejski Rzecznik Patentowy, Partner, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


  PANEL NAUKOWY:
  Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy prawa międzynarodowego,
  prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

  Moderator:

  dr Tomasz Gawliczek

  Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


  Dr Tomasz Gawliczek jest rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte m.in. przed sądami krajowymi, Urzędem Patentowym RP oraz na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dr Tomasz Gawliczek wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed cywilnymi sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Problematyką jednolitej ochrony patentowej, którą upowszechnia na łamach krajowej i zagranicznej prasy, interesuje się od kilku lat. Przynależy m.in. do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), które promuje prowadzenie sporów sądowych w sprawach patentowych w Europie w sposób sprawiedliwy, skuteczny oraz przyjazny dla stron postępowania. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie i obronił przygotowaną rozprawę doktorską dotyczącą karnoprawnej ochrony znaków towarowych. Obecnie jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science. W pracy zawodowej biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

  09:30 – 09:45
  Kamienie milowe prowadzące do utworzenia Jednolitego Sądu Patentowego

  dr Tamar Khuchua

  Instytut Studiów Politycznych w Paryżu (Science Po Paris)


  Dr Tamar Khuchua prowadzi badania postdoktorskie w dziedzinie prawa własności intelektualnej w Centrum Socjologii Organizacji (SCO), działającym przy Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po Paris), w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego zatytułowanego „Unified - Transnational Institutionalisation from Interregional Diversity: The Emergence of the European Unified Patent Court”. Badania mają ustalić, jak francuskie i niemieckie środowiska zainteresowane ochroną patentową (podmioty gospodarcze, prawnicy, rzecznicy patentowi i sędziowie) przygotowują się na rozpoczęcie prac przez Jednolity Sąd Patentowy (UPC). W 2021 r. Tamar z sukcesem przeprowadziła i zamknęła przewód doktorski realizowany łącznie na Uniwersytecie w Strasburgu i londyńskim Queen Mary University w ramach projektu European Intellectual Property Institutes’ Network - Innovation Society (EIPIN - IS) European Joint Doctorate realizowanego w programie Marie Skłodowska-Curie Actions. W Centrum Międzynarodowych Studiów nad Własnością Intelektualną (CEIPI) napisała pracę doktorską pt. „Future of the European Patent Judicial Design: In Search for Uniformity”. Odbyła też gościnne staże badawcze w Instytucie Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPI), Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W 2016 r. Tamar uzyskała tytuł magistra prawa na szwedzkim Uniwersytecie w Lund, a wcześniej w 2013 r. tytuł licencjata prawa na Tbiliskim Uniwersytecie Państwowym w Gruzji. Regularnie prezentuje wyniki swoich badań na europejskich i międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. przez Uniwersytet w Maastricht, Uniwersytet w Alicante, Instytut Innowacji i Konkurencji im. Maxa Plancka w Monachium, londyński Queen Mary University, Uniwersytet w Strasburgu, Uniwersytet w Sztokholmie czy brukselski Uniwersytet UCLouvain & Saint-Louis. Publikuje jako autorka i współautorka w międzynarodowych czasopismach branżowych, w tym np. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, Nordic Journal of European Law.

  09:45 – 10:00
  Wątpliwości wokół prawnego statusu Jednolitego Sądu Patentowego

  prof. Manuel Desantes Real

  Uniwersytet w Alicante, Of Counsel w ELZABURU


  10:00 – 10:15  
  Lepiej wewnątrz systemu niż poza nim – unijny efekt „przyciągania” w odniesieniu do Jednolitego Sądu Patentowego

  prof. Laurent Manderieux

  Uniwersytet Handlowy im. Luigiego Bocconiego w Mediolanie, przewodniczący Europejskiej Sieci Nauczycieli IP (EIPTN)


  Prof. Laurent Manderieux wykłada prawo własności intelektualnej na włoskim Uniwersytecie Handlowym im. Luigi Bocconiego w Mediolanie, jednym z najbardziej prestiżowych i najlepiej ocenianych uniwersytetów w Unii Europejskiej. Jest również członkiem zarządu Bocconi LL.M odpowiedzialnym za prawo technologii internetowych, dyrektorem Letniej Szkoły Prawa im. Bocconiego, przewodniczącym Zrzeszenia Europejskich Wykładowców Prawa Własności Intelektualnej i koordynatorem Transatlantyckiej Akademii Prawa Własności Intelektualnej. Jako profesor wizytujący wykłada prawo własności intelektualnej na uniwersytetach oraz w instytucjach szkoleniowych w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Azji i Afryki. Laurent Manderieux jest autorem licznych publikacji naukowych oraz prowadzi działalnością badawczą w zakresie prawa własności intelektualnej. Służy również wsparciem wielu organizacjom międzynarodowym i rządom jako starszy ekspert ds. własności intelektualnej. Przez lata pracował jako urzędnik w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie; pełnił zwłaszcza funkcję szefa działu ds. public relations i kontaktów z mediami w WIPO, zajmował się szkoleniami i opracowywaniem informacji dla urzędników państwowych, prawników, badaczy, naukowców i środowisk biznesowych (w tym charakterze przygotowywał materiały szkoleniowe i publikacje dotyczące własności intelektualnej oraz przeprowadzał nawet 100 prezentacji rocznie). Przed podjęciem pracy w WIPO działał w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w Rzymie oraz w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli. Laurent Manderieux uczestniczył w realizacji międzynarodowych projektów na zlecenie UE, EPO, UNDP, UNCTAD, WIPO, IDLO, OIF oraz rządów różnych państw, w związku z czym odwiedził około 145 krajów. W swojej pracy posługuje się językiem francuskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim i niemieckim.

  10:15 – 10:30  
  Jednolity Sąd Patentowy z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw: korzystny czy nie?

  dr Krista Rantasaari

  Uniwersytet w Tampere


  Dr Krista Rantasaari po uzyskaniu stopnia doktora odbywa staż postdoktorski na Uniwersytecie w Tampere na Wydziale Biznesu i Zarządzania. Uczestniczy także w projekcie badawczym „Share Inno Project” w ramach konsorcjum Uniwersytetu w Helsinkach i Uniwersytetu Laponii, w ramach którego bada systemy zrównoważonych innowacji. Wcześniej pracowała na Uniwersytecie w Turku, gdzie obroniła pracę doktorską zatytułowaną: „Patent litigation in Europe: Can start-Ups and growth companies defend their rights?”. Ukazała się ona w druku w 2021 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Turku. Przed rozpoczęciem kariery akademickiej Krista pracowała jako prawnik oraz ekspert ds. public relations w branży venture capital. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje problematyka prawa własności intelektualnej, prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Obecnie prowadzi badania naukowe skupiające się na reżimie patentu jednolitego, w tym z uwzględnieniem rentowności nowego systemu patentowego z perspektywy zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

  10:30-10:45  Przerwa

   

  10:45 – 11:00 
  Jaki problem dotyczący prowadzenia europejskich sporów patentowych może rozwiązać utworzenie Jednolitego Sądu Patentowego?

  dr Luke McDonagh

  London School of Economics and Political Science


  11:00 – 11:15
  Co należy jeszcze zrobić przed uruchomieniem systemu jednolitej ochrony patentowej i Jednolitego Sądu Patentowego?

  Bart van Wezenbeek

  Instytut Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi)


  Bart van Wezenbeek uzyskał tytuły magistra biologii i holenderskiego prawa cywilnego. Jako holenderski i jednocześnie europejski rzecznik patentowy pracował w sektorze przemysłowym, prowadził też prywatną praktykę. Ponadto, pełnił funkcję zastępcy sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Hadze. Wykłada na kursie magisterskim IPKM prowadzonym przez Uniwersytet w Maastricht, a także w CEIPI (Uniwersytet w Strasburgu) oraz w Instytucie Profesjonalnych Pełnomocników przed Europejskim Urzędem Patentowym (epi), który będzie reprezentować w trakcie konferencji „Ready or not? Polska i Europa wobec wyzwań związanych z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego (UPC)”. W ramach EPI zasiada w komitecie ds. kształcenia zawodowego jako holenderski przedstawiciel krajowy. W tej roli uczestniczył w wielu wydarzeniach edukacyjnych w całej Europie, w tym w seminariach naukowych dotyczących patentu europejskiego o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego.

  11:15 – 11:30
  Jurysdykcja Jednolitego Sądu Patentowego w sprawach dodatkowego świadectwa ochronnego (SPC)

  dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska

  Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


  dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest adiunktem w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą prawa Internetu, prawa własności intelektualnej i prawa patentowego na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Tongji w Szanghaju, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Jako visiting scholar prowadziła badania w Columbia University School of Law w Nowym Jorku (2003) oraz Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2017). Jest arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO; starszym ekspertem w projektach międzynarodowych oraz koordynatorem międzynarodowych studiów magisterskich Joint Master’s Degree Programme in Intellectual Property and New Technologies organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Urząd Patentowy RP. dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska jest autorką (współautorką) ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym monografii (Domain Name - legal issues, 2003); rozdziałów w książkach i artykułów poświęconych własności intelektualnej, nowym technologiom, zarządzaniu IP i transferowi technologii. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla rzeczników patentowych, sędziów i radców prawnych.

  11:30 – 11:45 
  Informacje dotyczące wystąpienia zostaną udostępnione później

   


  11:45-12:00 Przerwa

   

  12:00 – 12:15 
  Rola i zadania europejskich rzeczników patentowych przed Jednolitym Sądem Patentowym

  Leythem Wall

  Przewodniczący European Patent Litigators Association (EPLIT):


  12:15 – 12:30 
  Polska i inne państwa wobec decyzji o wycofaniu się (lub nie) z systemu tworzącego Jednolity Sąd Patentowy –  kwestie do rozważenia

  Pieter Callens

  Wspólnik kancelarii Eubelius (Bruksela)


  Pieter Callens wspiera i reprezentuje klientów we wszystkich sprawach z zakresu ochrony własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, wzory, prawa autorskie itp.). Ponadto posiada szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie projektów w obszarze nowych technologii oraz ICT. W 2004 r. rozpoczął jako adwokat pracę w jednej z największych kancelarii w Belgii - Eubelius. W styczniu 2020 r. został wspólnikiem tej kancelarii. Pieter ukończył studia prawnicze na KU Leuven (2003) oraz uzyskał tytuł magistra w dziedzinie prawa gospodarczego na Uniwersytecie w Brukseli (ULB, 2004). W ramach wymiany studenckiej studiował na Duke University (Karolina Północna, USA), gdzie zapoznawał się z amerykańskim prawem patentowym. W latach 2008-2010 pełnił funkcję doradcy ds. własności intelektualnej belgijskiego federalnego ministra gospodarki. W tym charakterze był zaangażowany w tworzenie nowych przepisów krajowych dotyczących praw własności intelektualnej i praktyk handlowych. Ponadto, w 2010 r. brał udział w negocjacjach wewnątrz unijnych prowadzonych przez belgijską prezydencję, które doprowadziły do przyjęcia tzw. „pakietu patentowego” Unii Europejskiej związanego z utworzeniem Jednolitego Sądu Patentowego. Jest członkiem belgijskiego Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej (BNVBIE), Stowarzyszenia Prawa Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Krajów Beneluksu (BMM) oraz AIPPI (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ochrony Własności Intelektualnej), a także autorem kilku publikacji z zakresu prawa patentowego. Wraz z Samem Granatą w 2013 r. opublikował książkę „Introduction to the unitary patent and the Unified Patent Court”, a następnie w 2017 r. kolejną monografię w tym zakresie pt. „The Unitary Patent and the Unified Patent Court”. Jest również współautorem wydanej w Holandii publikacji „Patents in Belgium. A practical guide”. Pieter wykłada prawo patentowe w Królewskim Flamandzkim Stowarzyszeniu Inżynierów (KVIV) na kursach przygotowawczych dla przyszłych rzeczników patentowych. Ponadto, jest członkiem Rady ds. Własności Intelektualnej, która jest oficjalnym belgijskim organem doradczym w zakresie własności intelektualnej. Na szczeblu europejskim Pieter kilkakrotnie zasiadał jako zewnętrzny ekspert w Radzie Gospodarczo-Naukowej Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Jest często zapraszany na wykłady dotyczące prawa patentowego. Prowadzi sprawy w języku holenderskim, francuskim i angielskim.

  12:30 – 12:45
  Polska droga w kierunku Jednolitego Sądu Patentowego – czy można opuścić unijną autostradę nie tracąc ekonomicznej prędkości?

  dr Tomasz Gawliczek

  Radca Prawny, Rzecznik Patentowy, członek European Patent Litigators Association (EPLIT), JWP Rzecznicy Patentowi


  Dr Tomasz Gawliczek jest rzecznikiem patentowym oraz radcą prawnym w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ochronie praw własności przemysłowej, zwłaszcza w ich egzekwowaniu na drodze sądowej oraz z wykorzystaniem ADR. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach własności intelektualnej zdobyte m.in. przed sądami krajowymi, Urzędem Patentowym RP oraz na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Dr Tomasz Gawliczek wspiera przedsiębiorców na wszystkich etapach sporów dotyczących ochrony szeroko rozumianych praw własności intelektualnej: przygotowuje kompleksowe strategie postępowania, prowadzi negocjacje ugodowe, a także zastępuje klientów przed urzędami ds. własności przemysłowej (UPRP, EUIPO) oraz przed cywilnymi sądami własności intelektualnej i sądami administracyjnymi. Jako jeden z pierwszych polskich prawników ukończył na Uniwersytecie Strasburskim we Francji specjalistyczne studia podyplomowe z zakresu prowadzenia transgranicznych sporów patentowych w Europie, w tym przygotowujące do występowania przed Jednolitym Sądem Patentowym (UPC). Problematyką jednolitej ochrony patentowej, którą upowszechnia na łamach krajowej i zagranicznej prasy, interesuje się od kilku lat. Przynależy m.in. do europejskiego stowarzyszenia EPLIT (European Patent Litigators Association), które promuje prowadzenie sporów sądowych w sprawach patentowych w Europie w sposób sprawiedliwy, skuteczny oraz przyjazny dla stron postępowania. Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym ukończył stacjonarne studia doktoranckie i obronił przygotowaną rozprawę doktorską dotyczącą karnoprawnej ochrony znaków towarowych. Obecnie jest wykładowcą na aplikacji rzecznikowskiej. Doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobywał m.in. jako wykładowca wyższej uczelni oraz jako prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych z zakresu designu, e-commerce czy life science. W pracy zawodowej biegle posługuje się językiem angielskim oraz hiszpańskim.

  12.00-13.00  Lunch

   

  13:30 – 14:15
  Dyskusja panelowa podsumowująca przewidywane korzyści i wyzwania związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem Jednolitego Sądu Patentowego w Europie

   

  14:15 – 14:30 Przerwa

  Warszawa

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Sienna Center
  ul. Żelazna 28/30
  00-833 Warszawa
  Polska
  T: 22 436 05 07
  E: info@jwp.pl

  NIP: 526 011 18 68
  REGON: 010532597
  KRS: 0000717985

  Gdańsk

  JWP Rzecznicy Patentowi
  Budynek HAXO
  ul. Strzelecka 7B
  80-803 Gdańsk
  Polska
  T: 58 511 05 00
  E: gdansk@jwp.pl

  Kraków

  JWP Rzecznicy Patentowi
  ul. Kamieńskiego 47
  30-644 Kraków
  Polska
  T: 12 655 55 59
  E: krakow@jwp.pl

  Wrocław

  JWP Rzecznicy Patentowi
  WPT Budynek Alfa
  ul. Klecińska 123
  54-413 Wrocław
  Polska
  T: 71 342 50 53
  E: wroclaw@jwp.pl