Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Transfer technologii dla MŚP
 • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Piotr Godlewski
rzecznik patentowy
Małgorzata Trejgis
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
W ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji” (SOI) kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi oferuje przedsiębiorcom usługi doradcze w zakresie procesu transferu technologii. Naszym celem jest weryfikacja, czy sprzedający technologię jest rzeczywiście uprawniony do jej zbycia, lub udzielenia licencji. Sprawdzamy, jaki jest faktyczny poziom ochrony danej technologii i jej zasięg terytorialny, czy występują (a jeśli tak, to jakie) prawa zależne i jaki mają one wpływ na wdrożenie technologii. Ustalamy czy przedsiębiorca będzie miał możliwość rozwijania zakupionej technologii.

Proponujemy pomoc w:

1) konstruowaniu umowy transferu technologii – w tym w szczególności:

 • określenie rodzaju umowy;
 • wskazanie stron umowy;
 • precyzyjne wskazanie przedmiotu umowy;
 • weryfikacja posiadania przez dawcę technologii praw do technologii;
 • zawarcie postanowień przedmiotowo istotnych dla danego typu umowy;
 • zawarcie w umowie ustaleń stron i postanowień o charakterze istotnym dla stron;
 • doradztwo w zakresie skutków podatkowych transferu technologii;a

 

2) negocjacjach postanowień umowy między stronami transferu technologii w imieniu grantobiorcy;

3) weryfikacji umowy transferu technologii wraz z doradztwem w tym zakresie, w szczególności pod kątem:

 • zgodności postanowień umowy z przepisami prawa;
 • planów biorcy technologii;
 • posiadania przez dawcę technologii praw do technologii;
 • skutków podatkowych umowy;
 • ryzyka prawnego wynikających z umowy dla wnioskodawcy;a

 

4) badaniu przedmiotu transferu technologii pod względem prawno-patentowym, w tym w szczególności:

 • weryfikacji statusu prawnego i możliwości występowania praw osób trzecich stanowiących ryzyko prawne (podstawa do odmowy udzielenia prawa wyłącznego, podstawa do unieważnienia prawa wyłącznego, podstawa do wystąpienia z roszczeniami wobec podmiotu stosującego technologię) dla technologii poprzez badanie tzw. „czystości patentowej” w odniesieniu do technologii chronionych patentem jak i innymi prawami wyłącznymi lub w odniesieniu do zgłoszeń we właściwych rejestrach, w tym prowadzonym przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP), Centralny Ośrodek Badania Roślin Uprawnych (COBORU), World Intellectual Property Organization (WIPO), European Patent Office (EPO), Europejski Urząd ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i komercyjnych bazach danych.a

 

5) doradztwie przy dalszej ochronie technologii będącej przedmiotem transferu, w tym co do strategii zarządzania prawami własności intelektualnej do technologii;

6) doradztwie w zakresie podatkowych aspektów transferu technologii.

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi jest akredytowanym przez ARP S.A doradcą w ramach projektu „Sieć Otwartych Innowacji”.  Oznacza to, że skorzystanie z usług JWP w zakresie doradztwa przy transferze technologii umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze dla przedsiębiorców planujących ubieganie się o grant na transfer technologii. Maksymalna wartość dofinansowania usług doradczych wynosi:

 • 85% (80% dla przedsiębiorców z województwa mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o powierzenie grantu na doradztwo;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

a
Zapraszamy firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw biorące udział w projekcie SOI  do kontaktu z kancelarią JWP: iwona.plodzich-hennig.arp@jwp.pl .

SOI to przedsięwzięcie realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach unijnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Więcej informacji na temat projektu: https://siecotwartychinnowacji.pl/

Udostępnij