Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Sprawy sądowe i sporne
 • Eksperci
Dorota Rzążewska
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Grucelski
adwokat
rzecznik patentowy
Joanna Janoszek
rzecznik patentowy
Helena Gajek
radca prawny
rzecznik patentowy
Tomasz Gawliczek
radca prawny
rzecznik patentowy
Alicja Kicińska-Fujawa
radca prawny
rzecznik patentowy
Piotr Godlewski
rzecznik patentowy
Mirosława Ważyńska
rzecznik patentowy
Katarzyna Strzelecka
rzecznik patentowy
Magdalena Maksimowska
rzecznik patentowy
Urszula Nowak
rzecznik patentowy
Fakt uzyskania ochrony prawnej np. wynalazku, znaku towarowego czy też wzoru przemysłowego to niezmiernie ważny, lecz przeważnie nie ostatni krok na drodze do skutecznej ochrony praw własności przemysłowej. W przypadku naruszenia praw wyłącznych (tj. np. patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego) przez podmioty trzecie, przedstawiamy naszym Klientom szereg możliwości działania, które zmierzają do przywrócenia im niezakłóconego korzystania z przysługujących im praw oraz do przyznania środków kompensacyjnych, jeśli to tylko możliwe.

Jako doświadczony zespół rzeczników patentowych, radców prawnych i adwokatów doradzamy również wówczas, gdy to wobec naszych Klientów wysunięto roszczenia w związku z zarzucanym im naruszeniem cudzych praw.

Autorskie nowoczesne rozwiązania kancelarii JWP oraz partnerskie relacje z Klientami pozwalają nam na profesjonalną opiekę nad postępowaniami sporno-sądowymi, które są nierzadko wieloaspektowymi sprawami łączącymi zawiłości zarówno prawne, jak i dynamiczne, nietuzinkowe realia biznesowe naszych Klientów.

Nasze wieloletnie doświadczenie obejmuje m.in.:

 • kompleksową analizę sytuacji prawnej Klientów oraz ocenę potencjalnych zagrożeń
 • sporządzanie listów ostrzegawczych, jak również odpowiedzi na otrzymane listy w sprawach dot. naruszeń praw wyłącznych oraz czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich i dóbr osobistych
 • prowadzenie postępowań sprzeciwowych wobec zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz  Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz ), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO)
 • prowadzenie postępowań spornych o unieważnienie bądź wygaszenie prawa wyłącznego przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
 • prowadzenie postępowań sporno-sądowych na całym świecie, dzięki wieloletniej współpracy z zagranicznymi kancelariami prawnymi
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny)
 • prowadzenie postępowań cywilnych (w tym w szczególności Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych) i karnych przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym w zakresie naruszeń praw wyłącznych, ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych oraz majątkowych i  osobistych praw autorskich, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji (w tym bezprawnego wykorzystywania know-how oraz naśladownictwa produktów/opakowań produktów)
 • prowadzenie spraw przed sądami arbitrażowymi (krajowymi i unijnymi) w sprawach domen internetowych
 • prowadzenie negocjacji ugodowych oraz mediacji

FAQ

Jako kancelaria zajmująca się nie tylko prawem własności przemysłowej, ale też szeroko pojmowanym prawem nowych technologii staramy się odpowiadać na wyzwania dynamicznie rozwijającej się technologii, a wraz z nią innowacyjnej gospodarki. Z tego powodu stosujemy elektroniczny obieg korespondencji z wykorzystaniem szyfrowanych połączeń internetowych, pracujemy na plikach elektronicznych, do których nasi Klienci mają bieżący dostęp dzięki wdrażanemu przez JWP systemowi teleinformatycznemu, natomiast odpowiedni dobór opiekunów tak Klienta, jak i konkretnej sprawy pozwala uzyskać optymalne warunki do komunikacji z Klientem i dalszego merytorycznego działania.

Ponadto, starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, jesteśmy dostępni w czterech biurach JWP: w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku i w Krakowie; bez przeszkód przeprowadzamy konferencje online i nierzadko odwiedzamy naszych Klientów w dogodnych dla nich lokalizacjach.

W wielu postępowaniach, a w szczególności w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym RP, które jest co do zasady postępowaniem kontradyktoryjnym (tj. takim, w którym to na stronach postępowania ciąży obowiązek przedłożenia materiału dowodowego, stanowiącego oparcie dla twierdzeń podnoszonych w sprawie), to strona postępowania musi wykazać inicjatywę w zakresie należytego zgromadzenia i przedłożenia stosownych materiałów na poparcie swojego stanowiska. Jako profesjonalni pełnomocnicy wiemy, iż nie ma dwóch takich samych spraw, dlatego też nad problemem zgromadzenia właściwego materiału w sprawie należy pochylić się w sposób zindywidualizowany – podpowiadamy Klientom które z posiadanych materiałów należy uwzględnić, a które wymagają opracowania  lub też pozyskania (np. badania omnibusowe opinii publicznej, dokumentacja działań reklamowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej itp.).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U.2016.1623 z dnia 2016.10.06) opłata urzędowa od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego wynosi 600 PLN. W przypadku korzystania z usług pełnomocnika należy również pamiętać o uiszczeniu należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Jeśli zaś chodzi o honorarium JWP – jest ono zależne m.in. od okoliczności sprawy i jest ustalane indywidualnie z Klientem.

25-letnie doświadczenie pracy z naszymi Klientami w zakresie ochrony innowacyjnych rozwiązań nauczyło nas, iż znajomość specyfiki i realiów działalności naszych Klientów jest równie ważna jak przygotowanie merytoryczne, co pozwala wypracować i utrzymać partnerską współpracę przy działaniach na rzecz ochrony praw własności przemysłowej. W związku z powyższym do każdej sprawy przypisany jest zgrany i odpowiednio przygotowany zespół profesjonalistów składający się z radcy prawnego/adwokata, rzecznika patentowego wyspecjalizowanego w danej dziedzinie techniki (mechanika, optyka, elektronika, IT, biotechnologia, farmacja, chemia itd.) oraz asystenta.

Postępowanie sądowe nie jest jedyną dostępną drogą do zaspokojenia roszczeń – bywają takie sytuacje, w których wręcz odradzamy Klientom stosowania takiego rozwiązania. Jeśli tylko okoliczności prawne i faktyczne na to pozwalają staramy się wykorzystywać inne możliwości, które w rezultacie okazują się mniej kosztowne i mniej czasochłonne. Mowa tutaj o postępowaniu przedsądowym (listy ostrzegawcze, negocjacje ugodowe, mediacje), w którym staramy się doprowadzić do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w świetle obowiązujących przepisów nie zawsze rejestracja podobnego lub identycznego oznaczenia względem wcześniejszego znaku towarowego będzie stanowiła naruszenie. Ustawodawca dopuszcza sytuację współistnienia podobnych/identycznych oznaczeń, zatem rekomendowanym jest dokonanie wstępnej analizy okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy, by następnie określić najbardziej efektywne dla Klienta postępowanie. W wyniku wejścia w życie zmian w przepisach ustawy  z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013.1410 t.j. z późn. zm.), z dniem 15 kwietnia 2016 r. w Polsce zaczął obowiązywać tzw. sprzeciwowy system rejestracji znaków towarowych, który niejako nakłada na uprawnionych z wcześniejszych praw ochronnych na znaki towarowe obowiązek monitorowania nowych zgłoszeń znaków towarowych w celach sprzeciwowych (uprawniony z prawa ochronnego do znaku towarowego ma 3 miesiące od daty opublikowania w ‘Biuletynie Urzędu Patentowego’ zgłoszenia znaku towarowego na wniesienie wobec tego zgłoszenia sprzeciwu opartego na ustawowych przesłankach tzw. względnych przeszkodach rejestracji znaku towarowego). Powyższa wzmianka nie stanowi wyczerpującego objaśnienia możliwych do podjęcia działań, w tym postępowania sprzeciwowego, toteż w przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z kancelarią JWP.

Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo własności przemysłowej”, Uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy definiuje się jako bezprawne używanie w obrocie gospodarczym:

 1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;
 2. znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
 3. znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru, bądź renomy znaku wcześniejszego.

Trzeba zatem pamiętać, że w przypadku sytuacji opisanych w punktach 2 i 3, określone zostały pewne dodatkowe przesłanki niezbędne do stwierdzenia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Udostępnij