Logo JWP Rzecznicy Patentowi
 • Mediacje
 • Eksperci
 • Pliki do pobrania
Mediacje to alternatywny, pozasądowy sposób rozwiązywania sporów. Zostały ukształtowane tak, by szybciej ale jednakowo skutecznie zakończyć polubownie spór. Tempo postępowania mediacyjnego, mniejszy stopień jego sformalizowania oraz niższe koszty związane z jego przeprowadzeniem, to tylko niektóre korzyści, które sprawiają, że mediacje stają się coraz częściej wybieraną drogą do rozwiązania sporu. W związku z nowymi regulacjami prawnymi, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016r., mediacje prowadzone są we wszystkich rodzajach spraw: karnych, cywilnych, gospodarczych, a także w sporach dotyczących własności intelektualnej.

Mediacje mają charakter dobrowolny. Są poufne, bezstronne i neutralne. Prowadzone są przez mediatora zaakceptowanego przez obie strony sporu, który tak kieruje spotkaniem mediacyjnym, aby strony doszły do porozumienia i w sposób polubowny rozwiązały i zakończyły spór. Mediator nie może sugerować lub narzucać jakichkolwiek rozwiązań, a jedynie dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu ma tak kierować mediacją, aby strony same określiły istotę problemu i w toku postępowania mediacyjnego wyjaśniły wszelkie związane z tym kwestie oraz osiągnęły porozumienie i zaakceptowały warunki ugody, pozwalającej na zakończenie sporu.

Kolejnym istotnym aspektem postępowania mediacyjnego jest jego niski koszt. Ośrodki mediacyjne same ustalają wysokość opłat za prowadzenie mediacji. W praktyce są one relatywnie niższe od kosztów postępowania sądowego. Ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., przewiduje dla stron szereg korzyści, skłaniających do skorzystania z postępowania mediacyjnego, poprzez m.in. znaczną redukcję kosztów sądowych jak zaliczenie kosztów mediacji do kosztów sądowych lub zwolnienie od opłaty sądowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozasądowej. Ponadto, Sąd orzekając o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu będzie brał także pod uwagę czy strona, jeszcze przed wszczęciem postępowania, podjęła działania, które zmierzały do polubownego zakończenia sporu, nawet jeśli się nie powiodły. A zatem, nawet w przypadku gdy sprawa zostanie skierowania do postępowania mediacyjnego i strona przeciwna go nie podejmie, bądź w razie zakończenia mediacji bez podpisania ugody, to na rzecz strony która podjęła próbę rozwiązania sporu w toku mediacji, mogą zostać zasądzone wyższe koszty sądowe.

Jeżeli mediacje zostaną zakończone podpisaniem ugody przed rozpoczęciem rozprawy przed sądem I instancji, Sąd z urzędu zwróci stronie całą, uiszczoną przy wnoszeniu pozwu, opłatę. Jeżeli do porozumienia dojdzie w trakcie postępowania, sąd zwróci stronie trzy czwarte opłaty, a jeżeli postępowanie zakończyło się ugodą sądową – połowę kwoty.

Warto również wskazać, iż mediacje dają szansę na znacznie szybsze zażegnanie sporu niż w toku postępowania sądowego, gdyż to wyłącznie strony konfliktu mają wpływ na to, jak szybko osiągną porozumienie. Sprzyja temu również elastyczność w ustalaniu terminów spotkań.

Sprawne rozwiązywanie wszelkich sporów dotyczących ochrony praw własności intelektualnej jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy prawa te stanowią niezwykle ważny, służący budowaniu pozytywnego wizerunku firmy na rynku, element strategii działania przedsiębiorstwa, a także stanowią składnik majątku przedsiębiorstwa o często niemałej wartości.

Jako rzecznicy patentowi, zajmujący się profesjonalnym doradztwem w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w przedsiębiorstwie, zauważamy, że od kilku lat ilość sporów powstałych na tle naruszeń tych praw wciąż rośnie, generując nie tylko koszty, ale także pochłaniając czas. Co więcej, czas niezbędny na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd jest czasem niepewności, czy poniesione koszty związane z promowaniem danego produktu lub rozwiązania nie będą kosztami poniesionymi na próżno, bez pożądanego efektu. Wyrok wydawany przez Sąd nigdy nie jest w całości korzystny dla obu stron.

Rozwiązaniem jest mediacja, która może odegrać kluczową rolę i doprowadzić do wypracowania w jej toku porozumienia pozwalającego na rozwiązanie konfliktu między stronami. Mediacja w sprawach własności intelektualnej obejmuje szerokie spektrum zagadnień; może dotyczyć naruszeń znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych, nazw odmian roślin, domen internetowych, a także praw autorskich.

Mediacje prowadzone przez specjalistów z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi prowadzone są zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów powołanej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016r., przewidują szereg regulacji, określających zarówno uprawnienia jak i obowiązki proceduralne i organizacyjne w zakresie prowadzenia mediacji. Oto niektóre z nich:

 • Wprowadzenie obowiązku wskazania przez powoda w pozwie, czy strony podjęły próbę zakończenia sporu w sposób polubowny w drodze mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązywania sporu.
  a
 • Wprowadzenie obowiązku dokonania przez Sąd oceny, czy sprawa może zostać rozwiązana poprzez mediację. Sędzia będzie mógł nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego uzyskają informację na temat mediacji. Sąd będzie mógł także skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy.
  a
 • Przedłużenie okresu prowadzenia postępowania mediacyjnego wszczętego wskutek skierowania stron do mediacji przez sąd, z 1 do 3 miesięcy.
  a
 • Zwolnienie od opłaty sądowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem.
  a
 • Zaliczenie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania stron do mediacji przez sąd, do kosztów sądowych, co umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji.
  a
 • W przypadku nieuzasadnionej odmowy poddania się przez stronę mediacji, Sąd będzie miał możliwość obciążenia jej częścią kosztów powstałych na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem Sądu lub przeciwnika procesowego.

W celu zagwarantowania wysokiego poziomu prowadzenia postępowania mediacyjnego tylko mediatorzy posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności będą mogli zostać wpisani na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego, uzyskując status stałych mediatorów.

W zespole Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi znajdują się osoby posiadające odpowiednie przygotowanie, które po zdaniu odpowiednich egzaminów zostały wpisane na listę stałych mediatorów Sądów Okręgowych w Warszawie.

W zespole Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi znajdują się osoby posiadające odpowiednie przygotowanie, które zostały wpisane na listę stałych mediatorów w sprawach gospodarczych – z zakresu praw własności intelektualnej. Są to: rzecznik patentowy Marta Krzyśków-Szymkowicz oraz radca prawny i rzecznik patentowy Dorota Rzążewska. Z pomocy tych osób możecie Państwo skorzystać w przypadku wszelkich sporów z zakresu praw własności intelektualnej, które zostaną skierowane przez sąd do postępowania mediacyjnego lub w toku mediacji pozasądowych.

Nasi Mediatorzy są wpisani na listę Centrum Mediacji i Arbitrażu Konfederacji Lewiatan, a także na listę Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych.

Udostępnij

Skontaktuj się z nami

Nie ma nikogo w tej chwili na Chacie. Ale możesz wysłać do nas maila a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Pytania, problemy lub wątpliwości? Chcielibyśmy Ci pomóc!

Kliknij przycisk ENTER, aby wysłać